Navigáció Tartalom Ausztria címszavakban

Impresszum / Általános Szerződési Feltételek

Impresszum / Közzététel osztrák Médiatörvény 24., 25. § értelmében, e-kereskedelemről szóló törvény 5. § szerinti adatok:

Médiatulajdonos: Österreich Werbung Wien
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Wien
Tel.: (01) 58 866-0
Fax: (01) 58 866-20
E-mail: urlaub@austria.info
Egyesületi bejegyzési szám: VIII-761, ZVR-szám: 075857630
Cégvezető: Mag. dr. Petra Stolba
Ill. ellenőrző hatóság Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, 1010 Wien, Schottenring 7-9
Kamarai tagság: nincs
Áfa azonosító szám: ATU 38158603
Egyesület célja: Ausztria idegenforgalmának reklámozása
Média alapvető iránya: Ausztria, mint idegenforgalmi célpont reklámozása Ausztria versenyképes idegenforgalmának fenntartásának és kiépítésének céljából.

Egyesület célja: Ausztria idegenforgalmának reklámozása
Média alapvető iránya: Ausztria, mint idegenforgalmi célpont reklámozása Ausztria versenyképes idegenforgalmának fenntartásának és kiépítésének céljából.

Österreich Werbung Általános Üzleti Feltételei
A-1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13
2013. október 01-i állapot

1. Hatály
Az Österreich Werbung, továbbiakban Megbízott (Megbízott), megbízásokat kizárólag az alábbi feltételekkel vállal. A szerződéses partnerek, ill. Megbízó (Megbízó) kifejezetten elismerik, hogy jelen feltételeket jogilag kötelező jelleggel tudomásul vették, továbbá, hogy a feltételek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Megbízó (Megbízó) utalása saját „Általános Üzleti Feltételeire” nem jelenti azok hatályát, ha abban felek külön írásban nem állapodnak meg. Jelen feltételek változása vagy kiegészítése kizárólag felek egyetértése esetén írásban lehetséges, a változatlan feltételek azonban továbbra is a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Jelen feltételek egy részének semmissé vagy érvénytelenné válása nem érinti a többi rész érvényességét és érvényét. A semmissé vagy érvénytelenné vált rendelkezéseket a szerződés gazdasági céljához legközelebb álló hatékony szabályozásokkal kell helyettesíteni.

2. Megbízás adása
Megbízott részére adott szerződéses ajánlat Megbízott számára csak akkor válik kötelező jellegűvé, ha Megbízott illetékes szerve az ajánlatot írásban elfogadta. A megbízás módosítása a megbízás elfogadása után csak akkor érvényes, ha Megbízott azt írásban visszaigazolta.
Megbízott jogosult a megbízásokat visszautasítani. A megbízás visszautasításának oka lehet pl.: (i) a megbízás ellentétes Megbízott alapszabályzataiban meghatározott gazdasági és erkölcsi, morális érdekeivel, (ii) tisztességtelen és törvénybe ütköző megbízások, (iii) olyan vállalkozások megbízásai, melyek Megbízottal szemben fennálló nyitott követeléseket nem egyenlítették ki maradéktalanul, ill. melyek fizetőképességére és fizetési készségére vonatkozóan egyéb objektív okokból kételyek merülnek fel, vagy melyek megsértik az együttműködés és támogatás átláthatóságáról szóló osztrák médiatörvény (MedKF-TG) rendelkezéseit és Megbízó Megbízott felszólítása ellenére sem hajt végre módosítást.

3. Fizetési feltételek és elszámolás
Megbízott által megadott árak EUR-ban áfa nélkül értendők.
Megbízott által kiállított számlákat Megbízó köteles a számla dátumától számított 30 napon belül engedmény nélkül kiegyenlíteni olyan módon, hogy legkésőbb ezen a napon a számlák összege Megbízott rendelkezésre álljon.
Fizetési késedelem esetén Megbízott jogosult Megbízótól az EURIBOR mellett a tartozás összegének 5%-val egyenlő késedelmi kamatot követelni és ehhez felszámítani a ténylegesen keletkezett, szükséges és jogos, az ügyvédi díjszabásról szóló törvény érvényes változatában meghatározott mértékű felszólítási és inkasszóköltségeket. Amennyiben Megbízott a felszólítási eljárást maga hajtja végre, Megbízó vállalja, hogy minden egyes végrehajtott felszólítás után 10,90 EUR és Megbízott felszólítási eljárásának nyilvántartásáért naptári negyedévenként 3,70 EUR összeget megfizet.
Megbízott által harmadik fél részére teljesítendő előlegfizetés esetén Megbízó a számlabizonylatok bemutatása után köteles megfelelő mértékű előlegfizetéseket teljesíteni. Csak az előleg beérkezése után köteles Megbízott harmadik fél részére az előlegfizetést teljesíteni.

4. Megbízó közreműködése
Megbízó támogatja Megbízottat a megbízás teljesítésében, különös tekintettel a kötelező jellegű határidők és határnapok betartására vonatkozóan. Amennyiben a megbízás teljesítéséhez szükséges, Megbízó lehetőségeihez mérten közreműködik a teljesítésben, továbbá a szükséges információkat és adatokat Megbízott rendelkezésére bocsátja. Megbízó kapcsolattartó személyt jelöl ki Megbízott részére, aki felel Megbízott és Megbízó közötti kapcsolattartásért. Megbízott jogos kérésére új kapcsolattartó személyt kell kijelölni.

5. Határidők
Ha Megbízott a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem tudja betartani, Megbízó min. 2 hét méltányos póthatáridőt tűz ki Megbízott részére, fenti késedelem miatt Megbízó részére semmiféle igény nem keletkezik, kivéve, ha fenti késedelem Megbízott súlyos vétkességére vagy szándékosságára vezethető vissza. Fenti határidő Megbízott részére ajánlott levélben megküldött, nevezett előfeltételnek (póthatáridő megadása) megfelelő figyelmeztető levél beérkezésével kezdődik.
Megbízott által közvetlenül nem befolyásolható körülmények miatt bekövetkezett késedelmek, különösen pl. vis maior vagy Megbízott által előre nem látható egyéb események, pl. üzemzavarok, forgalmi akadályok, tűz, sztrájk, munkáskizárás és hatósági intézkedések meghosszabbítják a teljesítési határidőt a késlekedés körülményeivel érintett időtartammal. Ilyen körülményeknek számítanak Megbízottal üzleti kapcsolatban álló Megbízott alvállalkozóinak hatáskörében bekövetkezett hasonló események is. Megbízó részére fenti késedelmekből sem származik Megbízotta szemben semmiféle igény.

6. Megbízás továbbadása
Megbízott jogosult a teljes megbízást vagy annak egy részét harmadik fél részére továbbadni Megbízó jogos érdekeinek megsértése nélkül. A megbízás lényeges részeinek továbbadása esetén Megbízott köteles Megbízót a továbbadási szándékról tájékozatni. Ebben az értelemben a megbízás lényeges részei azok a részek, melyek értéke meghaladja a teljes megbízás értékének felét, és a tájékoztatási kötelezettséggel járó szerződés teljes értéke legalább 7267 EUR. Fenti tájékoztatási kötelezettség fennáll a megbízás minden olyan részére is, melyet Megbízó részéről már a megbízás adásakor kifejezetten lényegesnek minősítettek.

7. Szerződés hibás teljesítése
Megbízott szavatolja a szerződés megfelelő teljesítését. A szavatossági határidő a megbízás teljesítése utáni 6 hónap.
A megbízás nem megfelelő teljesítése esetén (a teljesítés elmaradása, hibás teljesítés) Megbízott választása szerint jogosult saját maga vagy más vállalkozó igényébe vételével megszüntetni a hibát, vagy méltányos árcsökkentést felajánlani vagy a hibát cserével megszüntetni. Megbízó köteles a szerződés teljesítése során keletkezett hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a megbízás teljesítése utáni két héten belül írásban jelezni Megbízott felé és az egyes konkrét hibákat részletesen megindokolni.

8. Kártérítés és termékfelelősség
A munka azon alapjaira vonatkozóan, melyeket Megbízott részére Megbízó rendelkezésre bocsátott, Megbízó garantálja, hogy harmadik fél jogai azok felhasználásával nem ellentétesek és Megbízó harmadik fél igényeivel kapcsolatos felelősségére vonatkozóan Megbízottat maradéktalanul kártalanítja.
Továbbá, Megbízott nem vállal felelősséget a reklámintézkedések megbízhatóságáért, ha azok tartalmát Megbízó hozta létre vagy egyéb módon készítették. Megbízó inkább saját felelősségére ellenőrzi vagy ellenőrizteti a vonatkozó jogi előfeltételeket. Ha Megbízó által létrehozott vagy egyéb módon készített jogellenes reklámintézkedés Megbízottal szemben keletkezett igényekhez vezet, Megbízó vállalja, hogy Megbízottat maradéktalanul kártalanítja.
Amennyiben Megbízott a törvényi rendelkezések megszegését tapasztalja, bármikor jogosult a megbízás módosítását és kiegészítését követelni. Amennyiben Megbízó megtagadja a törvényi rendelkezéseknek megfelelő szükséges módosítások végrehajtását, Megbízó viseli a teljesítés elmaradásával kapcsolatos kockázatot. Megbízottat sem szavatosság, sem kártérítés nem illeti meg, de a megállapodás szerinti díjazást köteles megfizetni.
Egyéb esetekben sem Megbízott, sem Megbízó nem felel az elmaradt haszonért, a következménykárokért, harmadik fél igényeiért és kismértékű gondatlanságért, amennyiben a jogszabályok azt lehetővé teszik.

9. Tulajdon és használati jogok
Megbízó a rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, anyagokra, elképzelésekre és egyéb teljesítésekre vonatkozóan csak a szerződésben rögzített célhoz szükséges és szerződésben közösen meghatározott mértékű nem kizárólagos használati jogot kapja meg. Megbízó nem jogosult fenti dokumentumokat, anyagokat és elképzeléseket harmadik félnek továbbadni, ezen rendelkezés megszegése esetén Megbízó köteles a vétkesség mértékétől függetlenül a megbízás nettó értékének (áfa nélkül) 50%-nak megfelelő kötbért megfizetni, Megbízott ettől eltérő igényeit ez nem érinti. A nyújtott szolgáltatások módosításához Megbízott és adott esetben szerző hozzájárulása szükséges.

10. Találmányok
A találmányokhoz fűződő jogok és a megbízás teljesítésében létrehozott műalkotásokhoz és találmányokhoz fűződő egyéb iparjogvédelmi jogok Megbízottat illetik meg.

11. Jelölés
Megbízott jogosult minden általa nyújtott szolgáltatásnál utalni arra, hogy ő a szolgáltatás szerzője, Megbízó részére ezzel kapcsolatosan semmilyen igény nem keletkezik.

12. Titoktartás
Szerződő felek a másik szerződő féltől kapott, a vállalat jellegére, méretére és gyakorlati tevékenységére vonatkozó üzleti és vállalati titkokat, az információkat, a véletlenül tudomásukra jutott információkat is beleértve, a szerződés érvényessége alatt és annak lejárta után sem használhatják fel saját céljaikra és nem bocsáthatják azokat harmadik fél rendelkezésére.

13. Jogvédelmi jogok
A megállapodás szerinti díjazással az iparjogvédelmi jogok (formatervezési mintákra, védjegyekre, használati mintákra vonatkozó, szabadalmi jogok, félvezető termékekre vonatkozó, szerzői jogok) megszerzése megváltásra kerülnek, ha a jogok megszerzése Megbízó részére a szerződés szerinti felhasználáshoz szükséges. A munka azon alapjaira vonatkozóan, melyeket Megbízott részére Megbízó rendelkezésre bocsátott, Megbízó garantálja, hogy harmadik fél jogai azok felhasználásával nem ellentétesek és harmadik fél igényeivel kapcsolatos felelősségére vonatkozóan Megbízottat maradéktalanul kártalanítja.

14. Engedményezés
Megbízott szerződésből származó, Megbízottal szemben fennálló követeléseinek engedményezése csak Megbízott kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

15. Beszámítás
Megbízott igényeivel szembeni beszámítás vagy visszatartási jog érvényesítése Megbízott által csak akkor megengedett, ha Megbízó követelései vagy joga nem vitatott vagy jogerős bírósági határozatban megállították annak jogosságát.

16. Szerződés teljesítésének helye és illetékes bíróság
Felek megállapodnak abban, hogy a fizetés és a szerződés teljesítésének helye Wien, amennyiben a megbízás adáskor nem ettől eltérően állapodtak meg.
Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések esetére szerződő felek kikötik az ügyben illetékes Wien Innere Stadt kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

17. Alkalmazandó jog
Jelen megállapodás és jelen megállapodással érvényes létrejöttével kapcsolatos esetleges jogvitákra kizárólag az osztrák jog mérvadó.

Felelősség kizárása
Österreich Werbung weboldala az ausztriai idegenforgalom támogatására és fejlesztésére létrehozott nyitott internetes portál. A kizárólag szolgáltatási és információs platformként létrehozott oldal harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat is tartalmaz, melyek tartalmát Österreich Werbung nem tudja ellenőrizni. A 2000.12.19-i (4 Ob 274/00y – Felelősség a weboldalon elhelyezett hivatkozások tartalmáért) ítéletében az osztrák Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a hivatkozást elhelyező az idegen weboldal tartalmáért saját tartalmához hasonlóan felel és azért adott esetben köteles felelni, ha annak tartalmát magáénak ismeri el.
Kifejezetten utalunk arra, hogy Österreich Werbung felelőssége ezen weboldalakért és azok tartalmáért kizárt. Österreich Werbung weboldalán hivatkozás elhelyezés kizárólag szolgáltatás, mely a médiahasználónak a weboldalon összegyűjtve áttekintést nyújt az Ausztriában rendelkezésre álló idegenforgalmi weboldalakról. Österreich Werbung ezen weboldalak tartalmát nem ismeri el saját tartalomnak. Idegen weboldalak tartalmának elérése így saját kockázatra és saját felelősségre történik.
Médiahasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a weboldalon olyan tartalmak is nyilvánosságra hozhatók, melyekért kizárólag Österreich Werbung szerződéses partnerei felelnek. Közkönyvtárhoz vagy folyóirat-állományhoz hasonlóan Österreich Werbung jelen tartalmak vonatkozásában nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel. Fenti tartalmakban kifejezett minden információra, véleményre, állásfoglalásra, szolgáltatásra, ajánlatra a mindenkori szerződéses partnerek kizárólagos felelőssége vonatkozik. Österreich Werbung semmilyen körülmények között nem felel fenti tartalmakért. Österreich Werbung fenti tartalmakért semmiféle garanciát vagy szavatosságot nem nyújt, fenti tartalmakkal kapcsolatosan keletkezett károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

Arra az esetre, ha médiahasználók azt tapasztalják, hogy egy hivatkozás jogilag problémás tartalmakra utal, azt kérjük, hogy a hivatkozásról értesítsék Österreich Werbungot e-mailben a urlaub@austria.info címen, hogy szükség esetén mihamarabb eltávolíthassuk.

Facebook
Internetes oldalunk több Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, plugint használ. Ezek a pluginok vagy a Facebook kék „F” betűjéről ismerhetők fel, vagy arról, hogy a plugint a „Facebook” szó jelöli. A plugin funkciókkal való kapcsolat létrehozásakor, pl. a „Tetszik” gomb megnyomása esetén, ezt az információt az ön böngészője közvetlenül továbbítja a Facebook részére, majd ott tárolja. Az információ további feldolgozása a Facebook feladata, a vonatkozó feltételeket és beállítási lehetőségeket a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza. Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatai továbbításra kerüljenek a Facebook részére, kérjük, hogy weboldalunk felkeresése előtt jelentkezzen ki a Facebook fiókjából.