Navigation Innehåll Aktiviteter i Österrike

Fauna och Flora

Österrike har ett rikt djurliv och många olika växtarter. En del förekommer endast på vissa områden och åtnjuter ett starkt skydd.

Edelweiss © Österreich Werbung / Mallaun

Flora
Den varierade topografin och de följaktligen stora klimatiska skillnaderna gör att växtvärlden blir ovanligt artrik.
 
Österrike hör till de skogsrikaste länderna i Europa. På lägre höjd växer lövskog (ek, bok) resp. blandskog (bok, gran), i högre regioner gran, lärk och cembratall.
Den alpina floran är både omväxlande och färgrik, med bl.a. edelweiss, gentiana, alpnejlika, arnika, alpros och ljung.

Speciellt på Alpernas norra sida dominerar ängsmarken. I den östra, den pannoniska, delen är buskage, blandskog och stäppliknande hedar typiska. Öster om Neusiedlersjön finns en speciell saltstäppsflora.

De österrikiska nationalparkerna, som utgör drygt 3 procent av landets yta, är en provkarta på landskapets mångfald och uppvisar ofta ett unikt naturlandskap, exempelvis urskog och regnskog.

Edelweiss är en de fridlysta blommorna och stenbocken är en de skyddade djuren i landet.


Fauna
Österrikes djurvärld är i stort densamma som i övriga Mellaneuropa: rådjur, hjort, kanin, fasan, räv, grävling, mård och rapphöna.

I alpina regioner finns bl.a. gems, murmeldjur, örn och bergskaja. Neusiedlersjöns vassbälte i östra delen av landet är ett fågelparadis med bl.a. häger, skedstork, skärfläcka och vildgås.

Sedan några år tillbaka har Österrike även en mindre björnpopulation, som huvudsakligen uppehåller sig i de skogsrika sydliga och centrala bergsregionerna.