Please choose Language or Country
or

Uvjeti korištenja

1. Općenito

Austrijski promidžbeni ured pod glavnim domenama austria.info odn. austriatourism.com upravlja internetskim stranicama koje služe za besplatnu promidžbu ili promidžbu uz naplatu Austrije kao turističke zemlje. Nadalje, austria.info podrazumijeva internetsku stranicu koja je dostupna unosom ovog odn. svih drugih prijenosnih URL-ova, dok austriatourism.com podrazumijeva internetsku stranicu koja je dostupna unosom ovog odn. svih drugih prijenosnih URL-ova. Sve se korisnike poziva da pažljivo pročitaju sljedeće uvjete korištenja, kao i ostale pravne tekstove. Obavezan preduvjet za korištenje internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com je korisnikovo prihvaćanje niže navedenih uvjeta korištenja i drugih pravnih tekstova (npr. Izjava o zaštiti podataka, Izjava o autorskim pravima, Povezivanje i uokvirivanje). Korištenjem internetske stranice korisnik prihvaća sve uvjete korištenja i druge pravne tekstove. U slučaju da korisnik ne prihvaća uvjete korištenja, zabranjeno mu je daljnje korištenje internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com. Povreda svih ili pojedinih odredbi niže navedenih uvjeta korištenja i drugih pravnih tekstova uzrokuje neodgodivo i automatsko oduzimanje prava korištenja internetske stranice. U slučaju navedenih povreda Austrijski promidžbeni ured zadržava prava na sva potraživanja (npr. potraživanja nastala u vezi s jamstvom odn. naknadom štete) protiv dotičnog korisnika / dotičnih korisnika.

2. Autorsko pravo

Korištenje internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com dopušteno je isključivo u svrhe informiranja, kako u privatne, tako i u poslovne svrhe. Svi sadržaji na internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com zaštićeni su autorskim pravima, neovisno o tome nude li se sadržaji uz novčanu naknadu ili bez novčane naknade. Za sadržaje koji se nude uz novčanu naknadu (npr. naplativo preuzimanje studija) posebnim se odredbama određuje u kojoj mjeri vrijede druga prava korištenja. Za bilo kakvu vrstu umnožavanja, distribucije, iznajmljivanja, posuđivanja, javne objave ili drugog korištenja bilo kakve vrste potrebno je izričito pisano dopuštenje Austrijskog promidžbenog ureda te je izričito zabranjeno bez navedenog dopuštenja. Iznimno može posebnom odredbom izričito biti regulirano drugačije. Povrede ovih odredbi mogu uzrokovati posljedice prema zakonima i propisima o trgovačkim markama, autorskom pravu i tržišnom natjecanju. Austrijski promidžbeni ured izričito zadržava sva autorska prava i prava korištenja koja iz njih proizlaze (prava korištenja djela i dopuštenja za korištenje djela) za sadržaje koji su ponuđeni na internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com. Sve se korisnike poziva da u vezi s navedenim pročitaju Izjavu o autorskim pravima.

3. Zaštita podataka

Austrijski promidžbeni ured smatra pažljivo rukovanje osobnim podacima iznimno važnim. Stoga politika zaštite podataka Austrijskog promidžbenog ureda slijedi načelo zaštite povjerljivosti podataka i posebno naglašava zaštitu osobnih podataka. Sve se korisnike poziva da pročitaju odredbe o zaštiti podataka.

4. Jamstvo

Austrijski promidžbeni ured ne može jamčiti dostupnost internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com uvijek i u svakom trenutku. Zbog tehničkih grešaka i/ili radova održavanja kao i drugih uzroka (npr. ponovno pokretanje internetske stranice) internetska stranica austria.info odn. austriatourism.com može biti privremeno odn. duže vrijeme nedostupna. Austrijski promidžbeni ured ne preuzima nikakvu odgovornost za neku određenu raspoloživost odn. dostupnog internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com. Austrijski promidžbeni ured ne jamči točnost, potpunost, ispravnost, objektivnost ni aktualnost sadržaja ponuđenih na internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com. Navedeno je također važeće i za sve proizvode i usluge ponuđene na internetskoj stranici, uključujući pripadajuće opise i cijene. Austrijski promidžbeni ured može u svakom trenutku bez prethodne najave prilagoditi, izmijeniti ili izbrisati internetsku stranicu u cijelosti kao i na njoj predstavljene sadržaje.

5. Odgovornost

Austrijski promidžbeni ured odn. osobe odn. tvrtke povezane s Austrijskim promidžbenim uredom ne preuzimaju odgovornost ni za kakve štete (npr. neostvarenu dobit, beskorisne troškove, štete nastale uslijed gubitka podataka, gubitak zarade, potraživanja u vezi s neopravdanim bogaćenjem, pravnim savjetovanjem i troškovima sastavljanja ugovora). Ovo odricanje odgovornosti odnosi se posebno na sve štete nastale uslijed korištenja internetske stranice, uslijed privremene ili trajne nemogućnosti korištenja internetske stranice (downtime), uslijed ograničene raspoloživosti internetske stranice odn. sadržaja koji se na njoj nalaze, uslijed pogrešnog predstavljanja sadržaja, uslijed predstavljanja sadržaja treće strane te predstavljanja hiperveza na austria.info odn. austriatourism.com.

Ako korištenjem internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com odn. korištenjem sadržaja stranice nastanu štete na hardveru i/ili softveru odn. drugim bazama podataka, Austrijski promidžbeni ured ne preuzima nikakvu odgovornost. Korisnik prima na znanje da su usluge koje nudi Austrijski promidžbeni ured ponuđene uz uključivanje mrežnih operatora trećih strana. Stoga je raspoloživost usluga ovisna o tehničkim uvjetima mrežnih operatora treće strane. Austrijski promidžbeni ured ne preuzima ikakvu odgovornost za nuđenje usluga bez prekida i njihovu dostupnost na internetu u svakom trenutku. Korisnik je svjestan da Austrijski promidžbeni ured nema utjecaja na mogućnost pristupa internetu, brzinu prijenosa, kao ni na raspoloživost i stabilnost internetske veze i pristupa. Austrijski promidžbeni ured ovlašten je iz internih razloga, npr. u svrhe održavanja, prekinuti usluge na određeno vrijeme.

Posebice iz razloga više sile, štrajkova, zabrana pristupa radnom mjestu i službenih naredbi, kao i zbog tehničkih izmjena na sustavima Austrijskog promidžbenog ureda te zbog drugih mjera koje su nužne za ispravan i poboljšani rad (npr. radovi održavanja, popravci, itd.) može doći do privremenog ograničenja pružanja usluga. Korisnik na temelju navedenog nema pravo ni na kakva potraživanja, a Austrijski promidžbeni ured će se pak založiti za brzo otklanjanje problema. Korisnik je ovlašten upotrebljavati usluge Austrijskog promidžbenog ureda na vlastiti rizik i o vlastitom trošku te je obvezan samo na upotrebu prikladnih tehničkih uređaja, primjerice odgovarajućeg računala, modema itd. Korisnik je također obvezan pridržavati se zakonskih propisa pri korištenju uslugama te suzdržati se bilo kakve zlouporabe usluga. Ako se usluge pružaju bez naknade, Austrijski promidžbeni ured zadržava pravo u svakom trenutku početi te iste usluge pružati uz novčanu naknadu, uz prethodnu najavu. Korisnik ni u kojem slučaju nema pravo zahtijevati pružanje usluga bez naknade.

Austrijski promidžbeni ured korisnicima na internetskom portalu također nudi usluge (tj. informacije) koje su ustupile, izradile ili na drugi način stavile na raspolaganje treće strane. Austrijski promidžbeni ured obvezuje se poduzeti sve razumne napore da upravljanjem internetskim portalom ne povrijedi bilo kakva prava bilo koje treće strane, posebno, no ne ograničavajući se na autorska prava, prava iskorištavanja, prava u vezi sa žigovima ili druga prava korištenja, Međutim, Austrijski promidžbeni ured ne jamči da su usluge koje korisnici koriste (npr. informacije) oslobođene prava trećih strana, posebno, ali ne i isključivo autorskih prava, prava iskorištavanja, prava u vezi sa žigovima i drugih prava korištenja. Ne preuzima se ikakva odgovornost za štete nastale uslijed navedenog. U slučaju da Austrijski promidžbeni ured na internetskoj stranici nudi besplatna preuzimanja softvera (npr. čuvare zaslona) za njihovo funkcioniranje ne preuzima nikakvu odgovornost. Posebno se ne preuzima odgovornost ni za kakve eventualne (posljedične) štete koje nastanu uslijed korištenja softvera (npr. oštećenja operativnog sustava).

Austrijski promidžbeni ured ulaže napore da cijene navedene na internetskoj stranici budu točne, potpune i aktualne. No budući da Austrijski promidžbeni ured dobiva cijene od treće strane, nema mogućnost provjere njihove točnosti. Navedene su cijene podložne redovitim izmjenama. Austrijski promidžbeni ured stoga ne preuzima ikakvu odgovornost za točnost, potpunost i aktualnost cijena navedenih na svojoj internetskoj stranici.

Ovo opće odricanje odgovornosti primjenjuje se neovisno o utvrđenoj osnovi za potraživanja za lakši nemar te, kad su u pitanju trgovačka društva, i za teže slučajeve nemara. Odricanje odgovornosti primjenjuje se na ugovorna i izvanugovorna potraživanja.

6. Izmjene

Austrijski promidžbeni ured u svakom trenutku i bez prethodne najave ima pravo izmijeniti, prilagoditi odn. ažurirati ove uvjete korištenje i sve druge pravne tekstove u bilo kojem obliku. Trenutno važeća verzija ovih uvjeta korištenja je obvezujuća. Svi korisnici internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com trebali bi redovito pregledavati ove uvjete korištenja i pripadajuće pravne tekste kako bi mogli pratiti izmjene. Svi korisnici internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com izričito izjavljuju da se slažu s time da trenutno važeća verzija postaje obvezujuća za korisnike čim ponovno posjete internetsku stranicu, osim u slučaju da izričito u pisanom obliku izraze svoje protivljenje trenutnoj verziji uvjeta korištenja odn. drugim pravnim tekstovima.

7. Hiperveze

Austrijski promidžbeni ured ne preuzima odgovornost za povezane internetske stranice i njihove sadržaje. Hiperveze dostupne na internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com besplatna su usluga Austrijskog promidžbenog ureda. Austrijski promidžbeni ured nema utjecaja na oblikovanje odn. izmjenu povezanih internetskih stranica kao ni na sadržaje ponuđene na njima. Ako hiperveze na internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com upućuju na sadržaje treće strane, one ne predstavljaju procjenu vrijednosti povezanih sadržaja. Austrijski promidžbeni ured posebno ne preuzima ikakvu odgovornost za točnost, potpunost, ispravnost, objektivnost i aktualnost ovih sadržaja. Pristup informacijama omogućen putem hiperveza na internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com isključiva je odgovornost korisnika. Sve se korisnike poziva da pročitaju odredbe o povezivanju i uokvirivanju. Ako korisnici primijete da određena poveznica upućuje na pravno problematične sadržaje, molimo ih da o dotičnoj poveznici obavijeste Austrijski promidžbeni ured putem e-pošte na adresu datenschutz@austria.info kako bismo je po potrebi mogli što brže ukloniti.

8. Pravni tekstovi

Svi drugi pravni tekstovi na internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com na koje se upućuje u ovim uvjetima korištenja čine sastavni dio ovih uvjeta korištenja i podliježu odredbama koje su utvrđene ovim uvjetima korištenja, osim u slučaju da sadrže posebne odredbe. Posebne odredbe mogu se primjerice odnositi na prava korištenja u slučaju naplativih sadržaja.

9. Nadležni sud / mjesto izvršenja / mjerodavno pravo

Ako je korisnik pravni subjekt, tada isključivu nadležnost za sve sporove ima stvarno nadležni sud za prvi okrug u Beču. Ako je korisnik potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača, tada navedeno vrijedi samo ako u navedenom upravnom području ima prebivalište, boravište ili mjesto zaposlenja. Mjesto izvršenja za sva potraživanja i obveze je sjedište Austrijskog promidžbenog ureda. Važeće je isključivo materijalno pravo Republike Austrije isključujući Konvenciju UN-a o međunarodnoj prodaji robe (CISG) i nacionalno kolizijsko pravo.

10. Salvatorna klauzula / ostalo

Ništavnost ili neučinkovitost pojedinih odredbi ovih uvjeta korištenja ne utječe na pravovaljanost ostalih odredbi; u ovom slučaju smatrat će se važećima svi dogovori koji su pravovaljani i najsličniji originalnom cilju Austrijskog promidžbenog ureda. Ako je potrebno slanje u pisanom obliku, smatra se da je slanjem putem faksa ili e-pošte ispunjen ovaj zahtjev.

11. Izjava o autorskim pravima

Autorsko pravo na vlastite sadržaje
Sve informacije navedene na internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com (npr. tekstovi, grafike, videozapisi, glazba itd.) zaštićeni su prema zakonima i propisima o žigovima i autorskom pravom u korist Austrijskog promidžbenog ureda. Stoga nije dopušteno preuzimanje, umnožavanje ni distribucija internetske stranice u cijelosti ili njenih dijelova. Posebice prava na umnožavanje, distribuciju, iznajmljivanje, posuđivanje, objavu i slanje u bilo kojem obliku zadržava isključivo Austrijski promidžbeni ured ili treća strana. Povrede prava zaštite industrijskog vlasništva rezultirat će sudskim postupkom.

Autorsko pravo na sadržaje trećih strana
Austrijski promidžbeni ured na svojoj internetskoj stranici austria.info odn. austriatourism.com pruža usluge koje sa sobom povlače korištenje sadržaja trećih strana (npr. tekstova, grafika, videozapisa, glazbe, logotipa) (npr. sadržaja partnera u oglašavanju, sadržaja suradnika). Svi korisnici mogu vidjeti navedene sadržaje. Za bilo kakvo drugačije korištenje multimedijskih datoteka i tekstova potrebno je prethodno izričito dopuštenje autora odn. osobe ovlaštene za korištenje. Autor ili osoba ovlaštena za korištenje zadržavaju sva prava na multimedijske datoteke ili tekstove. Austrijski promidžbeni ured obavijestit će autora odn. osobu ovlaštenu za korištenje o povredama autorskog prava ako Austrijski promidžbeni ured sazna za njih. U svakom slučaju Austrijski promidžbeni ured ne preuzima nikakvu odgovornost za povrede autorskih prava trećih osoba. Svaki partner (npr. partner u oglašavanju, suradnik) oslobađa odgovornosti Austrijski promidžbeni ured.

12. Povezivanje i uokvirivanje (Linking & Framing)

Poveznice na austria.info odn. austriatourism.com s drugih internetskih stranica
Austrijski promidžbeni ured dopušta hiperveze odn. poveznice pod sljedećim uvjetima: Navedeni ne smiju ni na koji način mijenjati sadržaje internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com, u potpunosti trebaju jamčiti prepoznatljivost porijekla svih sadržaja te internetska stranica austria.info odn. austriatourism.com mora kao povezana stranica biti prikazana u cijelosti. Prikazivanje sadržaja internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com putem okvira nije dopušteno. Povezivanje internetskih stranica s uvredljivim i neprikladnim sadržajima, sadržajima koji su protivni dobrom moralu ili na drugi način kontroverzni/nezakoniti također je zabranjeno. Sadržaji internetskih stranica koje povezuju na internetsku stranicu austria.info odn. austriatourism.com moraju biti u potpunosti u skladu sa svim važećim pravnim propisima (npr. zakon o autorskom pravu, zakon o oglašavanju, zakon o zaštiti podataka, kazneni zakon). Navedene internetske stranice prvenstveno ne smiju prikazivati svoj odnos s Austrijskim promidžbenim uredom na iskrivljen, netočan odn. nezakonit način. Suradnja s Austrijskim promidžbenim uredom odnosno bilo kakva podrška istog smije se utvrditi samo ako je Austrijski promidžbeni ured prethodno dao izričitu suglasnost pisanim putem. Prethodna suglasnost posebno je potrebna za upotrebu korporativnog identiteta Austrijskog promidžbenog ureda (npr. logotipa). Austrijski promidžbeni ured zadržava sva prava u slučaju nezakonitih poveznica.

Poveznice s internetske stranice austria.info odn. austriatourism.com na druge internetske stranice
Austrijski promidžbeni ured pri povezivanju s drugim internetskim stranicama najviše računa vodi o tome da sadržaj trećih strana na povezanim internetskim stranica nisu ni na koji način izmijenjeni, da je prepoznatljivo porijeklo navedenih sadržaja trećih strana te da su povezane internetske stranice prikazane u cijelosti. Prilikom prikazivanja sadržaja trećih strana otvara se novi prozor preglednika, odnosno ne koristi se tehnika uokvirivanja (tzv. framing). Austrijski promidžbeni ured ne preuzima ikakvu odgovornost za zakonitost sadržaja internetskih stranica trećih strana na koje Austrijski promidžbeni ured povezuje. Austrijski promidžbeni ured poglavito ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju kasnije izmjene navedenih sadržaja. Uključivanje internetske stranice koju posreduje ili kojom upravlja treća strana na internetski portal kojim upravlja Austrijski promidžbeni ured ne predstavlja nikakvu preporuku ili jamstvo u pogledu usluga koje su tamo ponuđene ili sadržane, posebno u pogledu informacija te robe ili usluge koje se nude. Ako Austrijski promidžbeni ured poveznicama upućuje na internetske stranice kojima ne upravlja Austrijski promidžbeni ured, to samo predstavlja dodatnu usluga za korisnika čime mu se omogućuje pristup navedenim internetskim stranicama. U ovom slučaju Austrijski promidžbeni ured ne preuzima nikakvo jamstvo i/ili odgovornost za sadržaj navedenih internetskih stranica.

Autorska prava

Osnovna svrha dvije domene www.austria.info i www.austriatourism.com je promocija Austrije kao destinacije za odmor.