Please choose Language or Country
or

Ogólne Warunki Handlowe / Nota prawna

Stopka redakcyjna

Informacja w rozumieniu §§ 24, 25 ustawy o mediach, dane zgodnie z § 5 ustawy o handlu elektronicznym:

Właściciel medium: Österreich Werbung Wien
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Wien
Tel.: (01) 58 866-0
Fax: (01) 58 866-20
e-mail: info@austria.info
Rejestr Stowarzyszeń: VIII-761, numer w Centralnym Rejestrze Stowarzyszeń ZVR 075857630
Numer zezwolenia na przetwarzanie danych DVR: 0008133
Prezes: Mag. Dr. Petra Stolba
Organ sprawujący nadzór: Dyrekcja Policji Federalnej w Wiedniu, Biuro ds. Stowarzyszeń, Zgromadzeń i Mediów, 1010 Wien, Schottenring 7-9
Przynależność do izby branżowej: brak
Nr VAT UE: ATU 38158603
Przedmiot działalności stowarzyszenia: promowanie Austrii jako destynacji turystycznej
Główny kierunek działań medium: promowanie Austrii jako destynacji turystycznej w celu utrzymania i zwiększenia konkurencyjności Austrii na rynku turystycznym.


Ogólne warunki handlowe stowarzyszenia Österreich Werbung

(Stan na 16.04.2015)

1. Zakres obowiązywania
Stowarzyszenie Österreich Werbung, w dalszej części zwane Zleceniobiorcą, przyjmuje zlecenia wyłącznie na podstawie przedstawionych poniżej warunków. Kontrahenci / Zleceniodawcy oświadczają, że przyjęli te warunki do wiadomości i uznają je za prawnie obowiązujące, w związku z czym stanowią one integralną część umowy. Wskazanie przez Zleceniodawcę na własne „Ogólne Warunki Handlowe“ nie oznacza, że mają one moc obowiązującą, jeżeli nie zawarto oddzielnego porozumienia w tej sprawie w formie pisemnej. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków handlowych są możliwe tylko za porozumieniem obu stron i winny być dokonane w formie pisemnej, przy czym warunki niepoddane zmianom w dalszym ciągu pozostają częścią umowy.
Nieważność lub nieskuteczność części niniejszych warunków nie uchybia ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia należy zastąpić ważnymi regulacjami, o treści możliwie najbardziej zbliżonej do ekonomicznego celu nieważnych postanowień.

2. Udzielanie zleceń
Każda oferta zawarcia umowy skierowana do Zleceniobiorcy uzyskuje moc wiążącą dopiero z chwilą wystawienia pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez właściwe organy Zleceniobiorcy. Każda zmiana zlecenia dokonana po przyjęciu zlecenia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zleceniobiorcę.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia według własnego uznania. Przykładowe powody odmowy mogą być następujące: (i) sprzeczność zlecenia z wynikającymi ze statutu Zleceniobiorcy interesami ekonomicznymi i etycznymi, (ii) zlecenia sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z prawem, (iii) zlecenia od przedsiębiorstw, które nie uregulowały w pełni swoich zobowiązań wobec Zleceniobiorcy lub których wypłacalność lub gotowość do pokrycia zobowiązań z obiektywnych przyczyn wydaje się wątpliwa, lub zlecenia, które stanowią naruszenie ustawy o transparentności współpracy mediów i dotacji dla mediów periodycznych, w przypadku, gdy Zleceniodawca mimo wezwania Zleceniobiorcy nie dokonał modyfikacji.

3. Warunki płatności i wystawianie faktur
Wszystkie ceny podawane przez Zleceniobiorcę należy rozumieć jako kwoty w euro, bez podatku VAT.
Faktury Zleceniobiorcy należy regulować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, bez potrąceń i opłat obciążających Zleceniobiorcę, w taki sposób, aby Zleceniobiorca najpóźniej w dniu upływu terminu płatności mógł dysponować kwotą faktury.
W przypadku zwłoki w płatności Zleceniobiorca ma prawo żądać od Zleceniodawcy zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 9,2 % powyżej stopy EURIBOR od każdej zaległej kwoty, chyba że Zleceniodawca dowiedzie, że nie jest odpowiedzialny za zwłokę; w takim przypadku odsetki wynoszą 4%. W każdym przypadku zwłoki, niezależnie od tego, czy była ona zawiniona przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia kwoty odpowiadającej wysokości poniesionych przez niego, rzeczywistych, niezbędnych i celowych kosztów ponaglenia, inkasa oraz kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z ustawą o taryfie opłat za czynności adwokackie w aktualnie obowiązującej wersji. Jeżeli Zleceniobiorca sam prowadzi działania upominawcze, może naliczyć Zleceniodawcy kwotę 10,90 euro za każdy monit oraz opłatę kwartalną za monitorowanie stosunku zobowiązaniowego w wysokości 3,70 euro, w każdym przypadku natomiast kwotę ryczałtową w wysokości 40,00 euro. Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania wykraczającego poza powyższe kwoty z tytułu szkód wynikających ze zwłoki w płatności.
W przypadku świadczeń wcześniejszych, które Zleceniobiorca musi spełnić na rzecz osób trzecich, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki w odpowiedniej wysokości, na podstawie faktur przedłożonych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia wcześniejszego na rzecz osób trzecich dopiero po otrzymaniu zaliczki.

4. Współpraca Zleceniodawcy
Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy wsparcia w wykonaniu usługi, w szczególności w zakresie zachowania wiążących terminów. O ile będzie wymagało tego wykonanie świadczenia, Zleceniodawca będzie w miarę swoich możliwości współpracował ze Zleceniobiorcą i przekaże mu wszelkie potrzebne informacje i dane. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy nazwisko osoby do kontaktu, która będzie odpowiedzialna za komunikację pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą. Na uzasadnione życzenie Zleceniobiorcy Zleceniodawca wyznaczy inną osobę do kontaktu.

5. Odstąpienie od umowy – opłaty za anulowanie zlecenia
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Jeżeli odstąpienie nastąpi do 60 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia świadczenia, opłata za anulowanie wynosi 25% uzgodnionego wynagrodzenia, do 30 dni kalendarzowych przed terminem świadczenia 50% uzgodnionego wynagrodzenia. W przypadku późniejszego anulowania, należne jest pełne wynagrodzenie.

6. Terminy
Jeżeli Zleceniobiorca nie będzie mógł dotrzymać uzgodnionego terminu spełnienia świadczenia, Zleceniodawca wyznaczy stosowny termin dodatkowy wynoszący co najmniej 2 tygodnie i nie będzie dochodził w związku z opóźnieniem żadnych roszczeń, chyba że Zleceniobiorca spowodował to opóźnienie umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu doręczenia Zleceniobiorcy pisma upominawczego, spełniającego powyższy warunek (wyznaczenie dodatkowego terminu).
Opóźnienia wynikające z okoliczności, na które Zleceniobiorca nie ma bezpośredniego wpływu, w szczególności opóźnienia powstałe w wyniku działania siły wyższej lub innych wydarzeń, których Zleceniobiorca nie mógł przewidzieć, jak np. przerwy w pracy w związku z awarią, utrudnienia komunikacyjne, pożar, strajk, lokaut i zarządzenia urzędowe, przedłużają termin spełnienia świadczenia o stosowny do okoliczności okres opóźnienia. Za okoliczności takie uważa się również wydarzenia wyżej wymienionego rodzaju występujące u podwykonawców Zleceniobiorcy i innych osób trzecich, z którymi Zleceniobiorca współpracuje w związku z prowadzoną działalnością. W wyniku takich opóźnień po stronie Zleceniodawcy nie powstają żadnego rodzaju roszczenia wobec Zleceniobiorcy.

7. Powierzenie wykonania zlecenia osobom trzecim
Zleceniobiorca ma prawo powierzyć osobom trzecim wykonanie części lub całego zlecenia, o ile nie narusza w ten sposób uzasadnionych interesów Zleceniodawcy. Zleceniodawca powinien przed udzieleniem zlecenia poinformować Zleceniobiorcę o istnieniu takich interesów. W przypadku powierzenia istotnych części zlecenia osobom trzecim Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o takim zamiarze. Części zlecenia uważa się za istotne, jeżeli ich wartość przekracza co najmniej połowę całkowitej wartości zlecenia, przy czym, aby powstał obowiązek poinformowania Zleceniodawcy, całkowita wartość zlecenia musi wynosić co najmniej 7267 euro. Obowiązek informacji dotyczy także części zlecenia, które zostały jednoznacznie określone przez Zleceniodawcę jako istotne w momencie udzielania zlecenia.

8. Wadliwe wykonanie umowy
Zleceniobiorca udziela rękojmi na prawidłowe wykonanie umowy. Termin rękojmi wynosi 6 miesięcy od daty wykonania zlecenia. W przypadku zlecenia wykonywanego w częściach bieg terminu rękojmi na części zlecenia rozpoczyna się po wykonaniu danej części.
W przypadku nieprawidłowego wykonania zlecenia (niewykonanie, nienależyte wykonanie) Zleceniobiorca może zadecydować, czy usunie lub zleci usunięcie wad, odpowiednio obniży cenę, czy dokona wymiany. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniobiorcy wad wykonania umowy w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty spełnienia świadczenia, pod rygorem utraty roszczeń, ze szczegółowym uzasadnieniem poszczególnych wad.

9. Odszkodowanie i odpowiedzialność za produkt
W związku z materiałami i informacjami, udostępnianymi Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca gwarantuje, że korzystanie z nich nie narusza praw osób trzecich i że przejmie on całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów osób trzecich.
Oprócz tego Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dopuszczalność działań reklamowych, których treść została opracowana lub w inny sposób sporządzona przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca na własną odpowiedzialność sprawdzi lub zleci sprawdzenie odnośnych wymogów prawnych w tym zakresie. W przypadku podniesienia roszczeń wobec Zleceniobiorcy z powodu niezgodności z prawem działań reklamowych, Zleceniodawca zobowiązuje się do przejęcia całkowitej odpowiedzialności z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów.
Jeżeli Zleceniobiorca stwierdzi naruszenie przepisów prawnych, może w każdym czasie żądać zmian i uzupełnień zlecenia. Jeżeli Zleceniodawca odmówi wprowadzenia zmian mających na celu dostosowanie zlecenia do wymogów prawnych, ponosi on ryzyko, że świadczenie nie dojdzie do skutku. W takim przypadku Zleceniodawcy nie przysługuje rękojmia ani odszkodowanie, natomiast jest on zobowiązany do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia.
We wszystkich przypadkach odszkodowawczych wyłącza się odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu utraconego zysku, szkód pośrednich oraz roszczeń osób trzecich, jak również lekkiego niedbalstwa, o ile jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

10. Własność i prawo użytkowania
Zleceniodawcy udziela się niewyłącznego prawa do użytkowania wszystkich udostępnionych mu dokumentów, materiałów i pomysłów oraz innych świadczeń w celu i w zakresie określonym umową. Nie zezwala się Zleceniodawcy na przekazywanie ww. materiałów i danych osobom trzecim. W przypadku naruszenia tego zakazu, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty niezależnej od zawinienia kary umownej w wysokości 50% wartości zlecenia netto (bez VAT). Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia dalszych roszczeń przez Zleceniobiorcę. Dokonanie zmian w wykonanych świadczeniach wymaga zgody Zleceniobiorcy oraz ewentualnie także uprawnionego twórcy.

11. Wynalazki
Wszelkie prawa do wynalazków i inne prawa własności przemysłowej dotyczące powstałych w ramach świadczenia usługi utworów i wynalazków pracowników Zleceniobiorcy, przysługują Zleceniobiorcy.

12. Oznaczenie
Zleceniobiorca ma prawo do zamieszczenia informacji o swoim autorstwie na wszystkich utworach powstałych w ramach zlecenia, a Zleceniodawca nie nabywa z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń.

13. Zachowanie tajemnicy
Obie strony umowy nie mogą wykorzystywać na swój użytek ani przekazywać osobom trzecim jakichkolwiek tajemnic handlowych ani tajemnic przedsiębiorstwa, jak również informacji, które uzyskały - także przypadkowo - w czasie, a także po zakończeniu realizacji umowy, na temat rodzaju, zakresu i praktycznych metod działalności drugiej strony umowy.

14. Prawa ochronne
Uzgodnione umową wynagrodzenie spełnia zobowiązania z tytułu nabycia praw własności przemysłowej (praw do wzorów przemysłowych, patentów, praw do wzorów użytkowych, praw ochrony topografii układów scalonych, praw autorskich) w zakresie, w jakim ich nabycie jest dla Zleceniodawcy niezbędne do zgodnego z umową korzystania z wykonanego świadczenia. W związku z materiałami i informacjami, udostępnianymi Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca gwarantuje, że korzystanie z nich nie narusza praw osób trzecich i że przejmie on całkowitą odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych i pozwów osób trzecich.
Zleceniobiorcy udziela się niewyłącznego prawa do użytkowania wszystkich udostępnionych mu przez Zleceniodawcę w celu wykonania umowy dokumentów, materiałów i pomysłów oraz innych świadczeń, w celu i w zakresie określonym umową. Zleceniobiorca nie może przekazywać ich osobom trzecim. Przekazanie jest jednak możliwe w przypadku powierzenia wykonania zlecenia osobom trzecim zgodnie z treścią pkt. 6.

15. Cesja
Cesja wynikających z niniejszej umowy wierzytelności Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zleceniobiorcy.

16. Potrącenia
Potrącenie wierzytelności przez Zleceniodawcę z jego zobowiązań wobec Zleceniobiorcy lub skorzystanie z prawa zatrzymania jest możliwe tylko w przypadku, gdy wierzytelności lub prawo Zleceniodawcy zostaną uznane za bezsporne lub zostaną stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym.

17. Miejsce spełnienia świadczenia i właściwość miejscowa sądu
Strony umowy postanawiają, że miejscem płatności i miejscem spełnienia świadczenia jest Wiedeń, o ile w momencie udzielenia zlecenia strony nie postanowią inaczej.
Strony umowy postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd okręgu Wien Innere Stadt.

18. Prawo właściwe
Umowa oraz wszelkie wynikające z niej spory prawne związane z dojściem do skutku umowy podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.


Nota prawna

Niniejsza witryna internetowa Österreich Werbung stanowi otwarty portal internetowy, który został utworzony w celu promowania i wspierania rozwoju turystyki w Austrii. Jako platforma o charakterze wyłącznie informacyjno – usługowym zawiera ona także linki do witryn internetowych osób trzecich, których treści Österreich Werbung nie może kontrolować. W wyroku z dnia 19.12.2000 (4 Ob 274/00y – Odpowiedzialność za linki na stronach internetowych), austriacki Sąd Najwyższy orzekł, że podmiot zamieszczający link musi zaakceptować uznanie treści obcej witryny za jego własne i ewentualnie ponieść za nie odpowiedzialność, jeżeli przejmuje treści tej strony jako swoje.
Oświadczamy, że Österreich Werbung wyłącza wszelką odpowiedzialność za podlinkowane witryny i zawarte w nich treści. Przyjmowanie linków na witrynę Österreich Werbung ma charakter czysto usługowy, a jego celem jest zaoferowanie użytkownikowi tej witryny zbioru dostępnych w Austrii witryn internetowych związanych z turystyką. Österreich Werbung nie przejmuje treści tych witryn. Użytkownik korzysta z dostępu do treści obcych witryn internetowych na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w niniejszej witrynie publikowane są także treści, za które odpowiedzialni są wyłącznie kontrahenci Österreich Werbung. Österreich Werbung nie dysponuje jakąkolwiek możliwością kontrolowania tych treści - podobnie jak biblioteka publiczna lub kiosk z gazetami. Za każdą informację, pogląd, wskazówkę, opinię, usługę, ofertę itp., wyrażoną w ramach tych treści, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dany kontrahent. Österreich Werbung w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za te treści. Österreich Werbung nie udziela jakichkolwiek zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do tych treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi szkody.

Użytkowników, którzy zauważą link kierujący do treści problematycznych pod względem prawnym, prosimy o przesłanie do Österreich Werbung informacji o takim linku na adres info@austria.info. Link zostanie niezwłocznie usunięty.
 

Facebook

Nasz serwis internetowy korzysta z wtyczek Facebooka, , Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki te są oznaczone niebieską literą „F“ oznaczającą Facebook lub napisem „Facebook”. Informacja o interakcji z funkcjami wtyczek, np. o kliknięciu przycisku „Lubię to", zostanie przesłana z przeglądarki użytkownika wprost na Facebook i tam zarejestrowana. Dalsze przetwarzanie tej informacji należy do serwisu Facebook, a związane z tym warunki i możliwe ustawienia można znaleźć w „Polityce prywatności” Facebooka. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich dane osobowe były przekazywane do Facebooka, powinni przed wejściem na naszą stronę internetową wylogować się z Facebooka.

 

Źródło zdjęć

Najważniejszym założeniem dwóch domen www.austria.info i www.austriatourism.com jest promocja Austrii jako celu turystycznego.