Please choose Language or Country
or

Detaliile companiei / Condiţii generale de afaceri / Exonerarea de răspundere

(Aceste Condiţii generale de afaceri reprezintă o traducere din limba germană a Condiţiilor generale de afaceri ale Österreich Werbung. În cazul unui litigiu prevalează versiunea în limba germană)

Detaliile companiei/ Publicare cf. §§ 24, 25 din Legea presei, informații în conformitate cu § 5 ECG:

Proprietar: Österreich Werbung Wien
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Wien
Tel.: (01) 58 866-0
Fax: (01) 58 866-20
E-Mail: urlaub@austria.info

Registrul asociaţiilor Zl: VIII-761, număr din Registrul asociaţiilor ZVR 075857630
DVR: 0008133
Administrator: Mag. Dr. Petra Stolba
Autoritatea de supraveghere competentă: Direcţia de poliţie federală Viena, Biroul pentru chestiuni legate de asociaţii, întruniri şi drepturile mass-media, 1010 Wien, Schottenring 7-9
Membru al Camerei: nu există apartenenţă
Număr de identificare fiscală: ATU 38158603

Scopul Asociaţiei: Promovarea Austriei ca ţară turistică

Scopul de bază al publicării: Promovarea Austriei ca destinaţie turistică, în vederea obţinerii și extinderii competitivității Austriei ca ţară turistică.


Condiţii generale de afaceri ale Asociaţiei Österreich Werbung

(Valabile la 16.04.2015)

1. Aplicare
Asociaţia Österreich Werbung, denumită în cele ce urmează Prestator (P), preia comenzi numai în baza condiţiilor descrise în cele ce urmează. Partenerii contractuali, respectiv Beneficiarii (B) confirmă în mod expres că au luat cunoştinţă, în mod valabil din punct de vedere legal, de aceste Condiții, astfel încât acestea au devenit parte integrantă a contractului. Astfel că o trimitere a Beneficiarului (B) la propriile Condiţii generale de afaceri nu are valabilitate, cu excepția cazului în care acest lucru nu va fi convenit separat, în scris. O modificare sau o completare a acestor Condiţii sunt posibile numai pe cale amiabilă şi necesită fora scrisă, însă versiunea nemodificată a Condiţiilor generale de afaceri va face oricum parte integrantă din contract. Nulitatea sau ineficacitatea unei părți din aceste Condiții nu afectează valabilitatea și eficacitatea celorlalte părți. Dispoziţiile afectate de nulitate sau ineficacitate trebuie înlocuite prin alte dispoziţii valabile, care se apropie cel mai mult de scopul lor economic.

2. Atribuirea contractului
Fiecare ofertă de a contracta adresată Prestatorului va deveni obligatorie pentru acesta numai după emiterea în scris a unei confirmări de acceptare a ofertei de către organele competente ale (P). Fiecare modificare a comenzii apărută după preluarea comenzii necesită pentru valabilitate confirmarea scrisă a Prestatorului. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a refuza comenzi în mod discreționar. Motive pentru refuz ar putea fi printre altele: (i) o contradicţie între comandă şi interesele economice şi etice izvorâte din Statutul Prestatorului, (ii) comenzi imorale și ilegale, (iii) comenzi primite din partea companiilor care nu şi-au achitat în întregime obligaţiile de plată faţă de Prestator sau cărora, din alte motive obiective, le poate fi pusă la îndoială solvabilitatea și disponibilitatea, sau dacă există o încălcare a prevederilor Legii privind transparenţa în domeniul cooperării şi promovării mass-media (MedKF-TG) și Beneficiarul, în ciuda unei solicitări a Prestatorului în acest sens, nu face nicio modificare.    

3. Condiţii de plată şi emiterea facturii
Toate preţurile Prestatorului sunt exprimate în EUR şi nu conţin TVA. Facturile Prestatorului trebuie achitate în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fără reţineri şi scutite de taxe, astfel încât, cel târziu la împlinirea termenului de scadenţă, Prestatorul să poată dispune de sumele facturate. 

În cazul depăşirii termenului de scadenţă, Prestatorul are dreptul de a factura Beneficiarului penalităţi de întârziere din fiecare sumă restantă, în valoare de 9,2% peste dobânda EURIBOR, mai puţin în situaţia în care Beneficiarul dovedeşte că nu este responsabil pentru întârziere; în acest ultim caz penalităţile de întârziere sunt de 4%. În orice caz şi indiferent de vină, Prestatorul are dreptul ca, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Beneficiar, să-i impute acestuia cheltuielile cu notificarea şi colectarea, efectuate, necesare și oportune, precum și onorariile avocatului, în conformitate cu versiunea în vigoare a Legii privind onorariile avocaților.  

În cazul în care Prestatorul îl somează pe Beneficiar prin mijloace proprii, Prestatorul are dreptul să îi factureze Beneficiarului în orice caz o sumă pauşală de 40,- EUR, pentru fiecare somaţie transmisă suma de 10,90 EUR, precum şi suma de 3,70 EUR trimestrial pentru ţinerea evidenţei obligaţiei de plată în vederea recuperării datoriei. Prestatorul îşi rezervă însă şi dreptul la aplicarea unei penalităţi suplimentare de întârziere.

În cazul prestaţiilor anticipate pe care Prestatorul trebuie să le ofere părților terțe, Beneficiarul este obligat ca, după prezentarea facturilor, să efectueze plăţile de avans la valoarea corespunzătoare. Numai după încasarea avansului, Prestatorul este obligat să presteze serviciul către terţi.

4. Implicarea Beneficiarului
Beneficiarul îl va sprijini pe Prestator în prestarea serviciului, în special în ceea ce priveşte respectarea perioadelor şi a termenelor obligatorii. În măsura în care este necesar pentru prestarea serviciului, Beneficiarul va contribui în limitele sale, şi va pune la dispoziţie informaţiile şi datele necesare. Beneficiarul îi numeşte Prestatorului o persoană de contact competentă, care va fi responsabilă pentru comunicarea dintre Prestator şi Beneficiar. La cererea întemeiată a Prestatorului se va desemna o nouă persoană de contact.

5. Retragerea din contract – Penalitatea de stornare
O retragere din contract poate fi efectuată numai în scris. Dacă retragerea are loc cu până la 60 de zile calendaristice înaintea termenului de predare a prestaţiei, penalitatea contractuală va fi de 25% din valoarea stabilită, dacă are loc cu până la 30 de zile calendaristice înaintea termenului de predare a prestaţiei, va fi de 50% din valoarea stabilită. La o retragere înlăutrul termenului de 30 de zile, va fi scadentă întreaga valoare contractuală.  

6. Termene
În situaţia în care Prestatorul nu poate respecta termenul convenit pentru predarea prestaţiei, Beneficiarul îi va acorda o prelungire rezonabilă a acestui termen de cel puțin 2 săptămâni, fără ca Beneficiarul să aibă dreptul de a emite pretenţii de vreun fel izvorâte din această întârziere, cu excepția cazului în care întârzierea s-ar produce din culpa majoră a Prestatorului sau ar fi provocată în mod deliberat. Acest termen începe cu primirea de către Prestator a unei notificări transmise prin scrisoare recomandată, notificare ce îndepineşte condiția de mai sus (acordarea perioadei de grație). Întârzieri din motive asupra cărora Prestatorul nu are o influenţă directă, precum cazurile de forţă majoră şi alte evenimente imprevizibile pentru Prestator, ca de exemplu întreruperea funcţionării, perturbări de trafic, incendiu, grevă, blocaje și măsuri administrative, extind termenul de execuţie cu respectiva perioadă de întârziere. Astfel de circumstanţe sunt şi acele evenimente apărute în sfera subcontractanţilor Prestatorului şi a celorlalţi terţi cu care Prestatorul are legătură de afaceri. Beneficiarului nu îi va reveni niciun fel de drept la acţiune împotriva Prestatorului în cazul unor astfel de întârzieri.

7. Subcontractarea comenzii
Prestatorul are dreptul de a subcontracta comanda terţilor, în tot sau în parte, atât timp cât interesele legitime ale Beneficiarului nu vor fi afectate. Beneficiarul trebuie să aducă la cunoştinţa Prestatorului astfel de interese înainte de atribuirea contractului. În cazul unei subcontractări a unor părţi esenţiale ale contractului, Prestatorul îl va informa pe Beneficiar de subcontractarea pe care o intenţionează. Pentru a atrage obligaţia de informare, o parte a unei comenzi este considerată a fi esenţială dacă depăşeşte cel puţin jumătate din valoarea totală a comenzii, în cazul în care valoarea totală a comenzii depăşeşte pragul de 7.267 Euro. Această obligaţie de informare îi revine Prestatorului şi în cazul acelor părţi din comandă ce sunt descrise de către Beneficiar la atribuirea comenzii în mod expres ca fiind esenţiale.

8. Îndeplinirea defectuasă a prestaţiilor
Prestatorul acordă garanţie pentru o îndeplinire corespunzătoare a obiectului contractului. Termenul de garanţie este de 6 luni de la executarea comenzii. În cazul comenzilor complexe, perioada de garanție pentru părţile executate începe să curgă din momentul finalizării respectivelor părţi din comandă. În cazul unei executări necorespunzătoare a comenzii (neonorare a comenzii, executare defectuoasă), Prestatorul poate alege dacă efectuează o acțiune de corectare, acorda o reducere corespunzătoare a prețului sau repară defectul prin înlocuire. Beneficiarul trebuie să-i indice în scris Prestatorului defectul apărut în executarea contractului, neîntârziat, cel mai târziu în termen de două săptămâni de la prestarea serviciului, sub sancţiunea decăderii din termen şi să motiveze detaliat cu indicarea fiecărui defect concret.

9. Despăgubiri și răspunderea pentru produs
Cu privire la acele specificaţii de bază, ce au fost puse de către Beneficar la dispoziţia Prestatorului, Beneficiarul garantează că nu lezează drepturile terților de utilizare a acestora, şi Beneficiarul îl exonerează pe Prestator de orice răspundere cu privire la reclamaţiile sau pretenţiile de despăgubire ale terţilor. În continuare Prestatorul nu preia nicio garanţie cu privire la admisibilitatea măsurilor publicitare, în măsura în care acestea au fost redactate de către Beneficiar sau au fost create în orice alt mod. Dimpotrivă, Beneficiarul va verifica sau va înainta spre verificare pe propria răspundere condiţiile juridice referitoare la acest aspect. În cazul în care nelegalitatea unei măsuri publicitare redactate de Beneficiar sau create în orice alt mod, va conduce la pretenţii ridicate împotriva Prestatorului, Beneficiarul se obligă să îl exonereze pe Prestator de orice răspundere cu privire la reclamaţiile sau pretenţiile de despăgubire ale terţilor.   

În cazul în care Prestatorul constată o încălcare a preverilor legale, Prestatorul are dreptul în orice moment de a solicita modificări şi completări ale contractului. Dacă Beneficiarul refuză să efectueze modificările în conformitate cu prevederile legale, Beneficiarul va suporta riscul nerealizării prestaţiei. Beneficiarul nu are dreptul nici la garanţie, nici la despăgubiri, datorează însă onorariul convenit. În toate cazurile însă, Prestatorul este exonerat de răspunderea pentru pierderea profitului, prejudicii indirecte și pretențiile unor terțe părți și pentru neglijență ușoară, în cazul în care acest lucru este permis de lege.         

10. Proprietate şi drepturi de utilizare
Beneficiarul primeşte pentru toate documentaţiile, materialele, ideile, precum şi pentru celelalte prestaţii, numai dreptul neexclusiv de utilizare în scopul şi măsura stabilite prin contract. Beneficiarului nu îi este permisă o transmitere către terţi, iar în cazul încălcării acestei prevederi, Beneficiarul este obligat la plata unei penalităţi pentru răspundere fără culpă, în valoare de 50% din suma netă contractată (exclusiv TVA), şi rămân în continuare valabile pretenţiile Prestatorului. Modificarea serviciilor prestate necesită acordul Prestatorului, precum şi pe cel al titularului dreptului de autor, dacă este cazul. 

11. Invenţii
Toate drepturile cu privire la invenţii şi la alte drepturi de proprietate industrială cu privire la operele şi invenţiile angajaţilor săi, ce au fost obţinute de aceştia în cadrul prestării serviciului, îi revin Prestatorului.

12. Identificare
Prestatorul are dreptul de a insera în toate serviciile prestate de el menţiunea privitoare la titularul dreptului de autor, fără ca Beneficiarul să poată emite vreo pretenţie de orice fel în acest sens.

13. Confidenţialitate
Ambelor părţi contractante le este interzis să utilizeze în scopuri proprii sau să transmită mai departe terţilor, secrete de afaceri şi secrete comerciale, precum şi informaţii - primite chiar şi din întâmplare - referitoare la felul, domeniul de funcţionare, activitatea practică a celeilalte părţi contractante, în timpul derulării sau după finalizarea contractului.   

14. Drepturi de proprietate
Prin suma convenită este inclusă şi achiziția drepturilor de proprietate intelectuală (drepturi legate de model, mărci, brevete, modele de utilitate, protecția materialelor semiconductoare, drepturi de autor), în măsura în care acestea sunt necesare Beneficiarului în scopul utilizării conform contractului. În ceea ce privește aceste principii de lucru, ce au fost puse la dispoziția Prestatorului de către Beneficiar, acesta din urmă garantează faptul că nu vor fi încălcate drepturile terților şi îl exonerează pe Prestator de orice răspundere pentru pretențiile unor terțe părți.

Prestatorul primește de la Beneficiar toate documentele, materialele, ideile, precum şi alte servicii puse la dispoziţie exclusiv în scopul îndeplinirii prestaţiei stabilite contractual și în măsura convenită prin contract. Un transfer către terțe părți nu este permis Prestatorului. Cu toate acestea, transferul este permis în scopul transferului lucrării, conform punctului 6.

15. Cesiune
O cesiune a creanţelor deţinute de către Beneficiar împotriva Prestatorului în baza contractului este posibilă numai cu acordul expres scris al Prestatorului.

16. Compensare
O compensare a pretențiilor Prestatorului sau executarea dreptului de retenție de către Beneficiar sunt permise numai în cazul în care creanţele sau dreptul Beneficiarului au fost convenite de părţi sau au fost stabilite pe cale judiciară.

17. Locul prestaţiei şi instanţa competentă
Se convine ca Viena să fie loc al prestaţiei şi al plăţii, atât timp cât în comandă nu a fost stipulat în mod expres un alt loc.

Pentru toate litigiile născute în legătură cu acest contract, părţile convin ca instanţă competentă exclusivă, instanţa competentă material din circumscripţia Viena Centru (Wien Innere Stadt).

18. Drept aplicabil
Contractul, precum şi toate disputele cu privire la valabilitatea contractului se supun în exclusivitate legislației austriece, excluzând normele de referinţă din dreptul internaţional privat şi CISG.
 

Exonerarea de răspundere
Aceasta pagină web a Österreich Werbung a fost dezvoltată ca un portal public în scopul promovării şi dezvoltării turismului austriac. Ca platformă destinată serviciilor şi informaţiilor, această pagină web conţine şi link-uri de trimitere către alte pagini web deţinute de terţi, al căror conţinut nu poate fi controlat de Österreich Werbung. În baza Sentinţei din 19.12.2000 (4 Ob 274/00y – Răspunderea pentru link-uri pe pagina web), Instanţa Supremă a Austriei a decis că cel care postează un link trebuie să ia în considerare conţinutul unei pagini web străine ca şi pe propriul conţinut şi că trebuie să răspundă pentru acesta, cu condiţia să îşi atribuie conţinutul ei.      

Atragem atenţia în mod expres asupra faptului că Österreich Werbung exclude orice răspundere pentru aceste pagini web şi pentru conţinutul lor. Preluarea de link-uri pe pagina web a Österreich Werbung este o simplă prestare de servicii şi trebuie să ofere utilizatorului acestei pagini o imagine despre paginile web disponibile în legătură cu turismul în Austria. Österreich Werbung nu îşi atribuie conţinutul acestor pagini. Accesarea conţinutului paginilor web străine are loc aşadar pe propria răspundere şi cu asumarea riscului.

Fiecare Utilizator ia cunoştinţă în mod expres de faptul că pe pagina web va fi publicat şi conţinut pentru care vor fi responsabili în exclusivitate partenerii contractuali ai Österreich Werbung. Österreich Werbung nu dispune de posibilitatea de control cu privire la acest conţinut – în mod similar cu o librărie publică sau cu un chioşc de ziare. Orice informaţie, orice părere, orice sfat, orice opinie, orice prestare de servicii, orice ofertă, etc., ce vor fi exprimate în acest conţinut, se află exclusiv în responsabilitatea respectivului partener contractual. Österreich Werbung nu poate fi făcută responsabilă sub nicio formă în legătură cu acest conţinut. Österreich Werbung nu acordă niciun fel de garanţii sau asigurări şi nu preia nicio răspundere cu privire la prejudiciile de orice fel născute din acest conţinut.

În cazul în care utilizatorii observă că un link face trimtere la un conţinut cu caracter ilicit, aceştia sunt rugaţi să informeze Österreich Werbung cu privire la respectivul link, prin email la adresa urlaub@austria.info, astfel încât acest link să poată fi şters în cel mai scurt timp.


Facebook
Prezenţa noastră pe web foloseşte mai multe plugins ale Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Recunoaşteţi aceste plugins fie după simbolul albastru „F“ de la Facebook sau prin faptul că acest Plugin este desemnat prin cuvântul “Facebook”. La interacţiunea cu funcţiile plugin-ului, de ex. prin apăsarea butonului „Îmi place“, această informaţie va fi transmisă de către browser-ul Dumneavoastră direct către Facebook, unde va fi salvată. O prelucrare ulterioară a acestei informaţii aparţine Facebook, condiţiile şi posibilităţile de setare corespunzătoare le găsiţi în Condiţiile Facebook cu privire la protecţia datelor. În cazul în care doriţi să evitaţi ca datele Dumneavoastră persoanale să fie transmise către Facebook, trebuie să va deconectaţi de la Facebook înainte de a vizita pagina noastră web.

Drepturi de imagine

Scopul principal al celor două domenii www.austria.info și www.austriatourism.com este promovarea Austriei ca destinație de vacanță.