Frau fotografiert Bergpanorama, Alpines Lebensgefühl

Österreich Werbung / WEST4MEDIA

Impresum/VOP/Vylúčenie zodpovednosti

(Tieto VOP sú prekladom nemeckých VOP spolku Österreich Werbung. V prípade sporu je rozhodujúce nemecké znenie Všeobecných obchodných podmienok.)

Impresum/Zverejnenie v zmysle §§ 24, 25 rakúskeho Zákona o médiách „MedienG“, údaje podľa § 5 rakúskeho Zákona o elektronickom obchode „ECG“:

Vydavateľ: Österreich Werbung Wien
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Viedeň
Tel.: (01) 58 866-0
Fax: (01) 58 866-20
E-mail: urlaub@austria.info

Číslo v registri spolkov: VIII-761, číslo v Centrálnom registri spolkov: 075857630
Číslo registra spracovania údajov: 0008133
Konateľka: Mag. Dr. Petra Stolba
Príslušný dozorný orgán: Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, 1010 Wien, Schottenring 7-9
Príslušnosť ku komore: žiadna
IČ DPH: ATU 38158603

Účel spolku: propagácia dovolenkovej a turistickej destinácie Rakúsko
Základné smerovanie média: propagácia Rakúska ako dovolenkovej a turistickej destinácie za účelom zachovania a posilnenia konkurencieschopnosti Rakúska ako dovolenkovej a turistickej destinácie.


Všeobecné obchodné podmienky spolku Österreich Werbung
(stav: 16. 04. 2015)

1. Platnosť
Spolok Österreich Werbung, ďalej označovaný len ako „Dodávateľ“, prijíma zákazky iba na základe nižšie uvedených podmienok. Zmluvní partneri, resp. objednávatelia výslovne uznávajú a berú na vedomie právnu záväznosť týchto podmienok, ktoré sa týmto stávajú súčasťou obsahu zmluvy. Odkaz objednávateľa (ďalej ako „Objednávateľ“) na svoje vlastné „Všeobecné obchodné podmienky“ nevedie k ich platnosti, ak tak nestanovuje osobitná písomná dohoda. Zmenu alebo doplnenie týchto podmienok je možné uskutočniť iba písomne a po vzájomnej dohode, pričom však pôvodné podmienky zostávajú v každom prípade súčasťou obsahu zmluvy.
Neplatnosť alebo neúčinnosť časti týchto podmienok nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných častí. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia sa nahradia takými účinnými úpravami, ktoré sa čo najviac približujú hospodárskemu zámeru týchto podmienok.

2. Udelenie zákazky
Každá ponuka na uzatvorenie zmluvy adresovaná Dodávateľovi sa stáva pre Dodávateľa záväzná až vystavením písomného potvrdenia o prijatí ponuky príslušnými orgánmi Dodávateľa. Platnosť každej zmeny zákazky, ktorá sa uskutoční po jej prijatí, si vyžaduje písomné potvrdenie Dodávateľa.
Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zákazky podľa svojho uváženia. Dôvodmi na takéto odmietnutie môžu byť napríklad: (i) rozpor zákazky s hospodárskymi a etickými záujmami Dodávateľa, ktoré vyplývajú z jeho stanov, (ii) zákazky v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonmi, (iii) zákazky od podnikov, ktoré otvorené pohľadávky voči Dodávateľovi neuhradili v celom rozsahu alebo v prípade ktorých existujú iné objektívne dôvody pre pochybnosti ohľadom ich platbyschopnosti a platobnej disciplíny alebo nastalo porušenie ustanovení rakúskeho Zákona o transparentnej spolupráci a financovaní médií („Medienkooperations- und förderungs-Transparenzgesetz“, ďalej ako „ZTSFM“) a Objednávateľ nezabezpečí príslušnú úpravu napriek výzve Dodávateľa.

3. Platobné podmienky a fakturácia

Všetky ceny Dodávateľa sú uvedené v eurách bez dane z pridanej hodnoty.
Faktúry Dodávateľa sú splatné do 30 dní od vystavenia bez zrážok a poplatkov tak, aby Dodávateľ mohol fakturovanou sumou disponovať najneskôr v tento deň.
V prípade omeškania platby je Dodávateľ oprávnený žiadať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 9,2 % nad EURIBOR za každú neuhradenú sumu, ak Objednávateľ nepreukáže, že nie je zodpovedný za omeškanie; v takom prípade sú úroky z omeškania 4 %. V každom prípade a bez ohľadu na zavinenie je Dodávateľ pri omeškaní Objednávateľa oprávnený žiadať náhradu skutočne vzniknutých, nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov na upomienky a inkaso, ako aj právnych nákladov v súlade s rakúskym Zákonom o tarifných odmenách pre advokátov („Rechtsanwaltstarifgesetz“) v platnom znení. Ak Dodávateľ zabezpečuje posielanie upomienok vo vlastnej réžii, je oprávnený vyúčtovať za každú upomienku sumu vo výške 10,90 €, ako aj sumu 3,70 € za evidovanie záväzku v účtovníctve Dodávateľa za každý kvartál a v každom prípade paušálnu sumu vo výške 40,00 €. Právo na uplatnenie prípadnej vyššej škody vzniknutej z omeškania zostáva vyhradené.
V prípade plnení vopred, ktoré je Dodávateľ povinný poskytnúť tretím osobám, je Objednávateľ povinný po predložení účtovných dokladov uhradiť zálohové platby v príslušnej výške. Dodávateľ je povinný poskytnúť plnenie vopred tretím osobám až po prijatí zálohovej platby.

4. Súčinnosť Objednávateľa
Objednávateľ bude podporovať Dodávateľa pri poskytovaní plnenia najmä pri dodržiavaní záväzných lehôt a termínov. V rozsahu potrebnom pre uskutočnenie plnenia poskytne Objednávateľ Dodávateľovi súčinnosť v rámci svojich možností, ako aj nevyhnutné informácie a údaje. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi kompetentnú kontaktnú osobu zodpovednú za komunikáciu medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Na základe odôvodnenej žiadosti Dodávateľa určí Objednávateľ novú kontaktnú osobu.

5. Odstúpenie od zmluvy – poplatky za stornovanie
Od zmluvy je možné odstúpiť iba písomnou formou. V prípade odstúpenia od zmluvy do 60 kalendárnych dní pred začiatkom poskytovania plnenia sú stornovacie poplatky 25 % dohodnutej odplaty, do 30 kalendárnych dní pred začiatkom plnenia predstavujú stornovacie poplatky 50 % dohodnutej odplaty. Pri neskoršom stornovaní je odplata splatná v celej výške.

6. Lehoty
Ak Dodávateľ nie je schopný dodržať dohodnutý termín plnenia, poskytne mu Objednávateľ primeranú dodatočnú lehotu v trvaní minimálne 2 týždňov bez toho, aby Objednávateľovi vznikli z tohto omeškania akékoľvek nároky okrem prípadu, ak by Dodávateľ zavinil toto omeškanie úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti. Táto lehota začína plynúť doručením doporučeného listu s upomienkou Dodávateľovi, v ktorom je stanovená vyššie uvedená podmienka (poskytnutie dodatočnej lehoty).
Omeškanie zapríčinené okolnosťami, ktoré Dodávateľ nedokáže priamo ovplyvniť, ako je najmä vyššia moc a podobné pre Dodávateľa nepredvídateľné udalosti, napríklad prevádzkové poruchy, poruchy v doprave, požiar, štrajk, odstávka a úradné opatrenia vedú k predĺženiu lehoty plnenia o obdobie omeškania, ktoré vzniklo v dôsledku takýchto okolností. Za takéto okolnosti sa považujú aj podobné udalosti v sfére subdodávateľov Dodávateľa a iných tretích osôb, s ktorými má Dodávateľ obchodné vzťahy. Na základe takýchto omeškaní nevznikajú Objednávateľovi žiadne nároky voči Dodávateľovi.

7. Postúpenie zákazky
Dodávateľ je oprávnený postúpiť celú zákazku alebo jej časť tretím osobám, ak tým nepríde k porušeniu oprávnených záujmov Objednávateľa. Objednávateľ povinný informovať Dodávateľa o takýchto záujmoch pred udelením zákazky. V prípade postúpenia podstatných častí zákazky bude Dodávateľ informovať Objednávateľa o plánovanom postúpení. Časti zákazky sa za podstatné považujú vtedy, ak ich hodnota prekročí minimálne polovicu celej zákazky, pričom aby na strane Dodávateľa prišlo k vzniku informačnej povinnosti, musí byť hodnota celej zákazky aspoň 7.267 euro. Informačná povinnosť sa vzťahuje aj na také časti zákazky, ktoré Objednávateľ výslovne označí ako podstatné už pri udelení zákazky.

8. Chybné plnenie
Dodávateľ ručí za riadne plnenie zmluvy. Záručná lehota je 6 mesiacov od realizácie zákazky. V prípade zákaziek, ktoré majú viac častí, začína záručná lehota pre časti zákazky plynúť po poskytnutí príslušného čiastkového plnenia.
V prípade, že zákazka nebude riadne uskutočnená (neplnenie, chybné plnenie), sa môže Dodávateľ rozhodnúť, či nedostatok odstráni alebo nechá odstrániť alebo primerane zníži cenu alebo nedostatok odstráni výmenou. Objednávateľ je povinný informovať Dodávateľa o vzniknutých nedostatkoch zmluvného plnenia písomne a bezodkladne najneskôr však do dvoch týždňov od poskytnutia plnenia a uviesť detailné dôvody jednotlivých konkrétnych nedostatkov, inak nároky na strane Objednávateľa zanikajú.

9. Náhrada škody a ručenie za chyby výrobkov
V súvislosti s pracovnými podkladmi, ktoré Objednávateľ poskytol Dodávateľovi, ručí Objednávateľ za to, že práva tretích osôb nebránia použitiu takýchto pracovných podkladov a odškodní Dodávateľa ohľadom akéhokoľvek ručenia za nároky tretích osôb v plnom rozsahu.
Dodávateľ okrem toho nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípustnosť propagačných aktivít, ak ich obsah skoncipoval alebo inak vytvoril Objednávateľ. Objednávateľ navyše overí alebo nechá overiť príslušné právne ustanovenia na vlastnú zodpovednosť. Ak by na základe protiprávnosti propagačnej aktivity, ktorú navrhol alebo inak vytvoril Objednávateľ, vznikli akékoľvek nároky voči Dodávateľovi, zaväzuje sa Objednávateľ Dodávateľa odškodniť v plnom rozsahu.
Ak Dodávateľ zistí, že prišlo k porušeniu zákonných ustanovení, môže kedykoľvek požiadať o zmeny alebo doplnenia zákazky. Ak Objednávateľ odmietne zmenu, ktorú je potrebné uskutočniť v súlade so zákonnými ustanoveniami, znáša Objednávateľ riziko neposkytnutia plnenia. V takomto prípade nemá Objednávateľ nároky zo záruky ani nároky na náhradu škody, ale má povinnosť uhradiť dohodnutú odplatu.
Vo všetkých prípadoch nárokov na náhradu škody je vylúčená zodpovednosť Dodávateľa za náhradu ušlého zisku, následné škody, nároky tretích osôb, ako aj ľahkú nedbanlivosť v zákonne prípustnom rozsahu.

10. Vlastníctvo a práva na použitie
Ku všetkým podkladom, materiálom, návrhom, ako aj ostatným plneniam získava Objednávateľ iba nevýhradné právo na používanie na zmluvne dohodnutý účel a v zmluvne dohodnutom rozsahu. Poskytovanie vyššie uvedeného tretím osobám je zakázané a v prípade porušenia je Objednávateľ povinný bez ohľadu na zavinenie zaplatiť penále vo výške 50 % hodnoty zákazky netto (bez DPH), pričom ďalšie nároky Dodávateľa zostávajú nedotknuté. Zmeny poskytnutých plnení si vyžadujú súhlas Dodávateľa, ako aj prípadného oprávneného autora diela.

11. Vynálezy
Dodávateľovi prináležia všetky práva k vynálezom a ostatné práva priemyselného vlastníctva k dielam a vynálezom zamestnancov, ktoré vzniknú v rámci poskytovania plnenia.

12. Označenie
Dodávateľ je oprávnený poukázať na svoje autorstvo pri všetkých svojich plneniach, pričom Objednávateľovi nevznikajú z takéhoto označenia žiadne nároky.

13. Mlčanlivosť
Počas trvania zmluvného vzťahu ani po jeho ukončení nemôže žiadna zo zmluvných strán používať na svoje účely alebo poskytovať tretím osobám obchodné a podnikové tajomstvá a informácie, ktoré sa dozvedela – aj náhodne – o charaktere, rozsahu podnikania a praktickej činnosti druhej zmluvnej strany.

14. Práva priemyselného vlastníctva
Dohodnutá odplata pokrýva nadobudnutie práv priemyselného vlastníctva (práva k dizajnom, ochranné známky, patentové práva, práva k úžitkovým vzorom, práva k polovodičovým výrobkom a autorské práva) v takom rozsahu, aký Objednávateľ potrebuje na ich používanie v súlade so zmluvou. V súvislosti s pracovnými podkladmi, ktoré Objednávateľ poskytol Dodávateľovi, ručí Objednávateľ za to, že práva tretích osôb nebránia použitiu takýchto pracovných podkladov a odškodní Dodávateľa ohľadom akéhokoľvek ručenia za nároky tretích osôb v plnom rozsahu.
Ku všetkým podkladom, materiálom, návrhom, ako aj ostatným plneniam poskytnutým za účelom zmluvného plnenia získava Dodávateľ iba nevýhradné právo na používanie na zmluvne dohodnutý účel a v zmluvne dohodnutom rozsahu. Poskytovanie vyššie uvedeného tretím osobám je zakázané. Poskytovanie v rozsahu postúpenia zákazky podľa bodu 6. je dovolené.

15. Postúpenie pohľadávok
Postúpenie zmluvných pohľadávok Objednávateľa voči Dodávateľovi je možné iba s výslovným písomným súhlasom Dodávateľa.

16. Započítanie pohľadávok
Započítanie voči nárokom Dodávateľa alebo uplatnenie zádržného práva na strane Objednávateľa je možné iba v prípade, ak sú pohľadávky alebo právo Objednávateľa nesporné alebo vyhlásené súdom za právoplatné.

17. Miesto plnenia a príslušný súd
Miestom plnenia je Viedeň, ak z udelenia zákazky vyslovene nevyplýva inak.
Zmluvné strany sa dohodli, že výlučne príslušným súdom pre prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy je vecne príslušný súd vo viedenskom súdnom obvode „Wien Innere Stadt“.

18. Rozhodné právo
Zmluva a prípadné súdne spory o platnom vzniku zmluvy podliehajú výhradne rakúskemu právu s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného súkromného práva a obchodného práva OSN.

Vylúčenie zodpovednosti

Táto webová stránka spoločnosti Österreich Werbung je zriadená ako verejný internetový portál za účelom podpory a rozvoja rakúskeho cestovného ruchu. Ako platforma, ktorá slúži iba na poskytovanie služieb a informácií, obsahuje táto stránka aj linky na webové stránky tretích osôb, ktorých obsah Österreich Werbung nemôže kontrolovať. Vo svojom rozsudku z 19. 12. 2000 (4 Ob 274/00y – Zodpovednosť za linky na webových stránkach) rozhodol rakúsky Najvyšší súd, že aj ten, kto vytvoril link, zodpovedá za obsah cudzej webovej stránky ako za vlastný obsah a prípadne za tento obsah nesie zodpovednosť, ak si ho privlastní.

Vyslovene poukazujeme na to, že Österreich Werbung vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za tieto webové stránky a obsah, ktorý je na nich uverejnený. Začlenenie linkov do webovej stránky Österreich Werbung je iba druh služby a užívateľom tejto webovej stránky má v koncentrovanej podobe ponúknuť prehľad o webových stránkach v oblasti cestovného ruchu, ktoré sú dostupné v Rakúsku. Österreich Werbung si neprivlastňuje obsah týchto webových stránok. Sprístupňovanie obsahu na cudzích webových stránkach sa uskutočňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť.

Každý užívateľ berie výslovne na vedomie, že na webovej stránke je uverejnený aj obsah, za ktorý zodpovedajú výhradne zmluvní partneri Österreich Werbung. Podobne ako verejná knižnica alebo novinový stánok nemá ani Österreich Werbung žiadnu možnosť tento obsah kontrolovať. Každá informácia, každý názor, každé upozornenie, každé stanovisko, každá služba, každá ponuka atď., ktoré sú súčasťou tohto obsahu, je vo výlučnej zodpovednosti príslušných zmluvných partnerov. Österreich Werbung v žiadnom prípade nie je zodpovedná za tento obsah. Ohľadom takého obsahu nevydáva Österreich Werbung žiadne ubezpečenia alebo záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody súvisiace s takýmto obsahom.

Ak si užívatelia všimnú, že link odkazuje na obsah, ktorý je problematický z právneho hľadiska, prosíme ich, aby o tom informovali Österreich Werbung prostredníctvom e-mailovej adresy urlaub@austria.info, aby bolo možné takýto link prípadne čo najskôr odstrániť.
 
Facebook
Naša internetová stránka používa viaceré moduly plug-in spoločnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tieto moduly rozpoznáte buď podľa modrého písmena „F“ Facebook-u, alebo podľa tohto, že tento modul plug-in je označený nápisom „Facebook“. Počas interakcie s funkcionalitami modulu plug-in, napr. pri kliknutí na „Páči sa mi to“, príde k poslaniu a uloženiu tejto informácie z Vášho internetového prehliadača priamo na Facebook. Ďalšie spracovanie tejto informácie sa uskutočňuje v spoločnosti Facebook, informácie o príslušných podmienkach a možnostiach nastavenia nájdete v smerniciach o ochrane údajov spoločnosti Facebook. Ak chcete zabrániť prenosu Vašich osobných údajov na Facebook, odpojte sa prosím z Facebook-u pred návštevou našej webovej stránky.