Please choose Language or Country
or

Informačné povinnosti

Na tejto stránke Vás v zmysle Čl. 13 a 14 Nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“) informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov a právach, ktoré Vám prináležia ako dotknutej osobe.

Názov a kontaktné údaje

Za spracúvanie osobných údajov zodpovedá:

Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Viedeň, Rakúsko
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info

Nebola určená žiadna zodpovedná osoba, nakoľko to v zmysle zákona nie je potrebné.

Účel a právny základ spracúvania

Spracúvame

  • osobné údaje hostí a záujemcov o dovolenku v Rakúsku na základe ich súhlasu, ktorý udelili pri objednávke informačných materiálov, účasti na hrách alebo pri objednávke nášho newslettera,

  • osobné údaje predplatiteľov našich publikácií o prieskume v oblasti cestovného ruchu, aby sme si mohli splniť naše zmluvné záväzky,

  • osobné údaje rakúskych a zahraničných podnikov cestovného ruchu a partnerov v oblasti turizmu na základe ich súhlasu so zasielaním informačných materiálov, s plnením zmluvných záväzkov alebo s vykonaním opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako aj na základe oprávnených záujmov, ktoré máme vzhľadom na našu rolu a úlohy národnej rakúskej organizácie pre cestovný ruch.

Spracúvané kategórie údajov

V prípade hostí a záujemcov o Rakúsko spracúvame a ukladáme základné osobné údaje, ako sú meno, adresa, jazyk a pokiaľ sú uvedené aj dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo a osobitné záujmy. Okrem toho ukladáme údaje o pôvode kontaktu a druhu dopytu, poznámky k prihláseniu alebo súhlasu, zasielané materiály a priradené marketingové opatrenia, ako aj údaje o prechádzajúcich aktivitách a kontaktoch.

V rámci nášho prieskumu v oblasti cestovného ruchu spracúvame prípadne aj štatistické údaje, napr. počty prenocovaní alebo spokojnosť zákazníkov.

V prípade predplatiteľov našich štúdií a publikácií o prieskume v oblasti cestovného ruchu spracúvame okrem mena, adresy a elektronických kontaktných údajov aj názov, adresu a typ príslušného podniku, ako aj meno a e-mailovú adresu ďalších oprávnených užívateľov. V prípade sťahovania štúdií cez internet ukladáme údaje o čase sťahovania a sieťovú adresu, aby bolo možné identifikovať protiprávne sťahovanie.

V prípade rakúskych a zahraničných partnerov v oblasti turizmu spracúvame okrem mena, adresy a elektronických kontaktných údajov prípadne aj údaje o kontaktných osobách a ich kompetenciách, údaje o predchádzajúcich dopytoch a aktivitách, ponukách a obchodných dojedaniach, pozvánkach a ďalšie údaje, ktoré vyplývajú z našej obchodnej a marketingovej činnosti.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje hostí a záujemcov o Rakúsko v zásade neposkytujeme žiadnym tretím osobám. Žiadateľov o takéto údaje spojíme s regionálnymi turistickými organizáciami iba na ich výslovné želanie, napr. v prípade ak organizácia Österreich Werbung nemá k dispozícii požadované informácie.

Publikácie a kontaktné informácie našich partnerov v oblasti turizmu sú – ak je to vhodné a ak tak bolo dohodnuté – zverejnené na webových stránkach organizácie Österreich Werbung. V rámci networkingových podujatí prichádza k výmene kontaktných údajov účastníkov a termínov osobných stretnutí medzi účastníkmi podujatia.

Doba spracúvania osobných údajov

Údaje, ktoré spracúvame výhradne na základe súhlasu, sa uchovávajú až do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Údaje o zmluvných vzťahoch sú uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná v zmysle zákonných dokumentačných a dôkazných povinností. Bežná doba uchovávania je sedem rokov, vo výnimočných prípadoch, napr. v súvislosti so súdnymi spormi alebo určitými zmluvnými objektmi môže byť doba uchovávania aj dlhšia.

Údaje o rakúskych podnikoch cestovného ruchu a partneroch v oblasti turizmu, ktoré potrebujeme na plnenie našich úloh ako rakúska organizácia pre cestovný ruch, sú uchovávané po dobu potrebnú na dosiahnutie tohto účelu. Obvykle sú takéto údaje vymazané do troch rokov po ukončení obchodnej aktivity partnera.

Určité údaje, ktoré potrebujeme na uplatnenie našich právnych nárokov, sú uchovávané okrem toho po dobu zákonom stanovených premlčacích lehôt (obvykle po dobu troch rokov).

Práva dotknutých osôb

Udelený súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie použite, prosím, technické možnosti určené na tento účel. Môžete sa, samozrejme, obrátiť aj na vyššie uvedené adresy.

Na vyššie uvedených adresách môžete kedykoľvek

  • žiadať informácie o Vašich osobných spracúvaných údajoch,

  • žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania uložených údajov,

  • uplatniť právo na prenosnosť údajov v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich údajov, ak sa tieto údaje používajú na účely priameho marketingu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, môžete namietať proti spracúvaniu z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie. 

Okrem toho máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na rakúsky úrad pre ochranu osobných údajov Österreichische Datenschutzbehörde.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.