Please choose Language or Country
or

Podmienky používania

1. Všeobecné ustanovenia

Pod hlavnými doménami austria.info, resp. austriatourism.com prevádzkuje Österreich Werbung webové stránky, ktoré slúžia na spoplatnenú alebo bezplatnú propagáciu Rakúska ako turistickej a dovolenkovej destinácie. austria.info ďalej označuje webovú stránku, ktorá je dostupná po zadaní tohto, resp. všetkých ostatných URL, ktoré k nej smerujú. austriatourism.com označuje webovú stránku, ktorá je dostupná po zadaní tohto, resp. všetkých ostatných URL, ktoré k nej smerujú. Vyzývame všetkých užívateľov, aby si pozorne prečítali nasledujúce podmienky používania, ako aj ďalšie právne dokumenty. Nevyhnutným predpokladom pre používanie webovej stránky austria.info, resp. austriatourism.com je súhlas užívateľa s nižšie uvedenými podmienkami používania a ďalšími právnymi dokumentmi (napr. vyhlásením o ochrane údajov, vyhlásením o autorských právach a podmienkami pre linking a framing). Používanie webovej stránky znamená, že užívateľ akceptuje podmienky používania a všetky ostatné právne dokumenty. V prípade, že užívateľ neakceptuje podmienky používania, zakazuje sa mu ďalšie používanie webovej stránky austria.info, resp. austriatourism.com. Porušenie jednotlivých alebo všetkých ustanovení nižšie uvedených podmienok používania a ostatných právnych dokumentov vedie k okamžitému a automatickému odňatiu oprávnenia na používanie webovej stránky. V prípade takéhoto porušenia si Österreich Werbung vyhradzuje voči príslušnému užívateľovi/príslušným užívateľom všetky nároky akéhokoľvek charakteru (napr. nároky zo záruky, resp. nároky na náhradu škody).


2. Autorské práva                               

Webové stránky austria.info, resp. austriatourism.com je dovolené používať výhradne na informačné účely zo súkromných alebo pracovných dôvodov. Celý obsah na webovej stránke austria.info, resp. austriatourism.com je chránený autorskými právami, a to nezávisle od toho, či je tento obsah ponúkaný bezplatne alebo za odplatu. V prípade spoplatneného obsahu (napr. spoplatneného sťahovania štúdií) je rozsah ďalších užívateľských práv určený v osobitných ustanoveniach. Reprodukcia, rozširovanie, prenájom, požičiavanie, verejné sprístupňovanie alebo akékoľvek iné používanie je zakázané bez výslovného písomného súhlasu Österreich Werbung. To neplatí, ak osobitné ustanovenie obsahuje vyslovene inú úpravu. Porušenia tohto ustanovenia môžu mať následky najmä v súvislosti s právom v oblasti ochranných známok, autorskými právami a právom hospodárskej súťaže. Österreich Werbung si výslovne vyhradzuje všetky autorské práva a z nich vyplývajúce užívateľské práva (práva a povolenia na používanie diela tretími subjektmi) k obsahu uverejnenému na stránke austria.info, resp. austriatourism.com. Vyzývame všetkých užívateľov, aby si prečítali aj vyhlásenie o autorských právach („Copyright-Statement“).

3. Ochrana údajov

Österreich Werbung kladie mimoriadny dôraz na starostlivé nakladanie s osobnými údajmi. Opatrenia v oblasti ochrany údajov spolku Österreich Werbung preto vychádzajú zo zásady zachovania tajomstva osobných údajov so zameraním na ochranu osobných údajov. Vyzývame všetkých užívateľov, aby si prečítali ustanovenia o ochrane údajov.

4. Záruka dostupnosti

Österreich Werbung nemôže garantovať neustálu a nepretržitú dostupnosť webovej stránky austria.info, resp. austriatourism.com. Technické chyby a/alebo údržba, ako aj iné príčiny (napr. opätovné spustenie webovej stránky) môžu viesť k tomu, že webová stránka austria.info, resp. austriatourism.com nebude dostupná prechodne alebo aj dlhší čas. Österreich Werbung nepreberá žiadnu zodpovednosť za určitú dostupnosť webovej stránky austria.info, resp. austriatourism.com. Österreich Werbung neručí za správnosť, úplnosť, zákonnosť, objektivitu a aktuálnosť obsahu uverejneného na webovej stránke austria.info, resp. austriatourism.com. Uvedené platí rovnako pre všetky produkty a služby uverejnené na webovej stránke vrátane ich príslušného opisu a údajov o cenách. Österreich Werbung môže kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia upraviť, zmeniť a zmazať webovú stránku ako celok, ako aj obsah, ktorý je na nej uverejnený.

5. Zodpovednosť

Österreich Werbung, resp. osoby alebo podniky spojené s Österreich Werbung neručia za žiadne škody akéhokoľvek druhu (napr. ušlé zisky, zbytočne vynaložené náklady, škody vyplývajúce zo straty údajov, ušlý zárobok, nároky z bezdôvodného obohatenia, náklady na právne poradenstvo a zostavenie zmluvy). Toto vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje najmä na všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania webovej stránky, prechodne alebo trvale nemožného používania webovej stránky (downtime), obmedzenej dostupnosti webovej stránky alebo jej obsahu, ako aj v dôsledku chybného zobrazenia obsahu, zobrazenia cudzieho obsahu ako aj hyperlinkov na webovej stránke austria.info, resp. austriatourism.com.

Ak v dôsledku používania webovej stránky austria.info, resp. austriatourism.com alebo v dôsledku jej obsahu príde k poškodeniu hardvéru a /alebo softvéru, resp. iných súborov údajov, nevzťahuje sa na Österreich Werbung žiadna zodpovednosť. Užívateľ berie na vedomie, že Österreich Werbung ponúka služby aj v spolupráci s tretími prevádzkovateľmi siete. Dostupnosť služieb je preto závislá od poskytnutia technických kapacít sieťových služieb tretích osôb. Österreich Werbung nie je povinná zabezpečiť, aby bolo možné ponúkané služby zobraziť na internete vždy a bez prerušenia. Užívateľ berie na vedomie, že Österreich Werbung nemôže ovplyvniť možnosť prístupu na internet, rýchlosť prenosu údajov ani dostupnosť a stabilitu sieťových pripojení a prístupov. Spolok Österreich Werbung je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb na primeraný čas z interných dôvodov, napríklad za účelom údržby.

K prechodnému obmedzeniu poskytovania služieb môže prísť najmä z dôvodov vyššej moci, pri štrajkoch, v dôsledku odstávok a úradných nariadení, ako aj kvôli technickým úpravám na zariadeniach spolku Österreich Werbung alebo iným opatreniam, ktoré sú potrebné pre riadnu a efektívnejšiu prevádzku (napr. úkony v rámci údržby, opravy atď.). Z takéhoto obmedzenia služieb nemôže užívateľ odvodiť žiadne nároky, Österreich Werbung sa však bude snažiť o skoré odstránenie poruchy. Užívateľ je oprávnený používať služby Österreich Werbung na vlastné riziko a náklady a je pritom povinný používať vhodné technické zariadenia, napríklad vhodný počítač, modem atď. Okrem toho je užívateľ povinný využívať služby iba v súlade so zákonnými ustanoveniami a nedopustiť sa najmä žiadneho zneužívania služieb. Ohľadom služieb poskytovaných bezplatne si Österreich Werbung vyhradzuje právo kedykoľvek po predchádzajúcom oznámení ich poskytovanie spoplatniť. Nárok na bezplatné poskytovanie služieb neexistuje.

Österreich Werbung ponúka užívateľom na internetovom portáli predovšetkým aj služby (napríklad informácie), ktoré sprostredkovávajú, zostavujú alebo inak sprístupňujú tretie osoby. Österreich Werbung sa bude v rámci svojich možností snažiť, aby prevádzka internetového portálu nepoškodzovala práva tretích osôb najmä nie však výlučne autorské práva, práva na použitie diela, práva v oblasti ochranných známok alebo iné práva na používanie. Österreich Werbung nepreberá však žiadnu záruku za to, že k službám (napríklad informáciám), ktoré užívateľ využije, sa neviažu žiadne práva tretích osôb najmä nie však výlučne autorské práva, práva na použitie diela, práva v oblasti ochranných známok alebo iné práva na používanie. Ručenie za prípadné z toho vyplývajúce škody je vylúčené. Ak Österreich Werbung bude poskytovať na webovej stránke bezplatne softvér na stiahnutie (napr. šetrič obrazovky), neručí Österreich Werbung žiadnym spôsobom za jeho funkčnosť. Österreich Werbung nepreberá žiadnu zodpovednosť najmä za akékoľvek prípadné (následné) škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania softvéru (napr. poškodenie operačného systému).

Österreich Werbung sa snaží o správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o cenách, ktoré sú uverejnené na webovej stránke. Nakoľko však spolku Österreich Werbung poskytujú údaje o cenách tretie osoby, nemá Österreich Werbung žiadnu možnosť overiť ich správnosť a navyše sa údaje pravidelne menia. Österreich Werbung preto neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o cenách, ktoré sú uverejnené na webovej stránke.

Toto všeobecné vylúčenie zodpovednosti platí nezávisle od nárokov uplatnených na základe ľahkej nedbanlivosti a voči podnikom aj na základe hrubej nedbanlivosti. Vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na zmluvné aj mimozmluvné nároky.

6. Zmeny

Österreich Werbung má kedykoľvek právo bez predchádzajúceho oznámenia akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, resp. aktualizovať tieto podmienky používania a všetky ostatné právne dokumenty. Aktuálne platné znenie predmetných podmienok používania je záväzné. Všetci užívatelia webovej stránky austria.info, resp. austriatourism.com by mali pravidelne venovať svoju pozornosť predmetným podmienkam používania a príslušným právnym dokumentom, aby mohli sledovať prípadné zmeny. Všetci užívatelia webovej stránky austria.info, resp. austriatourism.com výslovne súhlasia s tým, že aktuálne platné znenie sa voči užívateľom stáva účinným v momente, kedy opäť navštívia webovú stránku a výslovne a v písomnej podobe nevznesú námietku voči aktuálnemu zneniu podmienok používania, resp. iných právnych dokumentov.

7. Hyperlinky

Österreich Werbung nezodpovedá za prepojené webové stránky a ich obsah. Hyperlinky, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke austria.info, resp. austriatourism.com, sú bezplatnou službou Österreich Werbung. Österreich Werbung nemá žiadny vplyv na vzhľad, resp. zmenu prepojených stránok ani na obsah, ktorý tieto stránky ponúkajú. Ak hyperlinky na webových stránkach austria.info, resp. austriatourism.com odkazujú na cudzí obsah, nepredstavuje to žiadne hodnotenie prepojeného obsahu. Österreich Werbung nepreberá najmä žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť, zákonnosť, objektivitu a aktuálnosť takéhoto obsahu. Za prístup k informáciám, ktoré je možné zobraziť prostredníctvom hyperlinkov na webovej stránke austria.info, resp. austriatourism.com, zodpovedá výlučne užívateľ. Vyzývame všetkých užívateľov, aby si prečítali aj ustanovenia upravujúce linking a framing. Ak si užívatelia všimnú, že link odkazuje na obsah, ktorý je problematický z právneho hľadiska, prosíme ich, aby o tom informovali Österreich Werbung prostredníctvom e-mailovej adresy datenschutz@austria.info, aby bolo možné takýto link prípadne čo najskôr odstrániť.

8. Právne dokumenty

Všetky ostatné právne dokumenty na austria.info, resp. austriatourism.com, na ktoré odkazujú tieto podmienky používania, tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok používania a podliehajú ustanoveniam týchto podmienok používania, ak neobsahujú osobitné úpravy. Osobitné úpravy môžu napríklad existovať v prípade spoplatneného obsahu ohľadom práv na používanie.

9. Príslušný súd/miesto plnenia/rozhodné právo

Ak je užívateľom podnikateľský subjekt, je príslušným súdom pre všetky spory výlučne vecne príslušný súd v prvom obvode mesta Viedeň. Ak je užívateľom spotrebiteľ v zmysle rakúskeho Zákona o spotrebiteľoch, platí vyššie uvedené iba vtedy, ak má spotrebiteľ v prvom viedenskom obvode svoje bydlisko, obvyklý pobyt alebo miesto zamestnania. Miestom plnenia všetkých nárokov a povinností je sídlo Österreich Werbung. Platí výlučne rakúske materiálne právo s vylúčením obchodného práva OSN (CISG) a národných kolíznych noriem.

10. Salvátorská doložka/Iné

Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení podmienok používania nemá vplyv na právnu účinnosť ostatných ustanovení; v tomto prípade sa za dohodnuté považujú také ustanovenia, ktoré sú právne účinné a čo najviac sa približujú pôvodnému zámeru a cieľu spolku Österreich Werbung. Na splnenie prípadnej požiadavky písomnej formy postačuje zaslanie prostredníctvom faxu alebo e-mailu.

11. Vyhlásenie o autorských právach („Copyright-Statement“)

Autorské práva k vlastnému obsahu
Všetky informácie (napr. texty, grafické vyobrazenia, videofilmy, hudobné diela a pod.), ktoré sú uverejnené na webovej stránke austria.info, resp. austriatourism.com, sú chránené právami v oblasti ochranných známok a/alebo autorskými právami v prospech Österreich Werbung. Webovú stránku ako celok alebo jej jednotlivé časti je preto zakázané sťahovať, reprodukovať a rozširovať. Práva na reprodukciu, rozširovanie, prenájom, požičiavanie, sprístupňovanie a zasielanie v akejkoľvek podobe prináležia výhradne spolku Österreich Werbung alebo tretím osobám. Porušenia práv priemyselného vlastníctva budú stíhané právnou cestou.

Autorské práva k obsahu tretích strán
Österreich Werbung prevádzkuje na webovej stránke austria.info, resp. austriatourism.com služby, ktorých súčasťou je používanie obsahu (napr. textov, grafických vyobrazení, videofilmov, hudobných diel a log) tretích strán (napr. reklamných a kooperačných partnerov). Tento obsah je viditeľný pre všetkých užívateľov. Na akékoľvek iné použitie multimediálnych súborov a textov je potrebný predchádzajúci výslovný súhlas autora, resp. osoby oprávnenej na používanie diela. Autor, resp. osoba oprávnená na používanie diela si vyhradzujú všetky práva k multimediálnym súborom a textom. Österreich Werbung bude informovať autora, resp. osobu oprávnenú na používanie diela o porušeniach autorských práv, ak sa Österreich Werbung o takýchto porušeniach dozvie. V každom prípade však Österreich Werbung nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušenia autorských práv tretích osôb. Všetci partneri (napr. reklamní a kooperační partneri) zbavujú Österreich Werbung takejto zodpovednosti.

12. Linking a framing

Odkazy iných webových stránok na austria.info, resp. austriatourism.com
Odkazy (hyperlinky) je možné vytvárať za nasledovných podmienok: nesmie prísť k žiadnej zmene obsahu na webovej stránke austria.info, resp. austriatourism.com, musí byť zabezpečená rozpoznateľnosť pôvodu kompletného obsahu v celom rozsahu a austria.info, resp. austriatourism.com ako webová stránka, na ktorú sa odkazuje, musí byť zobrazená komplexne. Zobrazovanie obsahu webovej stránky austria.info, resp. austriatourism.com v rámci iných webových stránok („framing“) nie je dovolené. Zakázané je tiež vytváranie odkazov na webových stránkach, kde je uverejnený urážlivý a neslušný obsah, obsah odporujúci dobrým mravom alebo obsah, ktorý je inak sporný/protiprávny. Obsah webových stránok, ktoré odkazujú na webovú stránku austria.info, resp. austriatourism.com, musí byť v úplnom súlade so všetkými platnými právnymi predpismi (napr. ustanoveniami trestného práva a právnymi predpismi, ktoré upravujú autorské práva, reklamu a ochranu údajov). Takéto webové stránky predovšetkým nesmú zobrazovať vzťah k spolku Österreich Werbung skreslene, nesprávnym spôsobom, resp. protiprávne. Akékoľvek konštatovanie o spolupráci, resp. podpore spolku Österreich Werbung je možné uskutočniť iba s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Österreich Werbung. Predchádzajúci súhlas Österreich Werbung si vyžaduje najmä používanie „corporate identity“ (napr. log). V prípade nezákonných odkazov na webových stránkach si Österreich Werbung vyhradzuje všetky práva.

Odkazy z austria.info, resp. austriatourism.com na iné webové stránky
Pri odkazoch na iné webové stránky kladie Österreich Werbung veľký dôraz na to, aby na takýchto stránkach neprišlo k žiadnej zmene obsahu tretích strán, aby bola zachovaná rozpoznateľnosť pôvodu takéhoto obsahu tretích strán a aby stránka, na ktorú sa odkazuje, bola zobrazovaná v celom rozsahu. Pri zobrazovaní obsahu tretích strán sa v prehliadači vždy otvorí nové okno, technika zobrazovania v rámci iných webových stránok („framing“) sa nepoužíva. Österreich Werbung nepreberá žiadnu zodpovednosť za zákonnosť obsahu na webových stránkach tretích osôb, na ktoré Österreich Werbung odkazuje. Österreich Werbung nepreberá najmä žiadnu zodpovednosť za prípadnú neskoršiu zmenu takéhoto obsahu. Zaradenie webovej stránky, ktorú sprostredkovávajú alebo prevádzkujú tretie osoby, na internetový portál prevádzkovaný spolkom Österreich Werbung nie je možné považovať za odporúčanie alebo garanciu ohľadom služieb najmä informácií a prípadne tovarov alebo služieb ponúkaných, resp. uverejnených na takýchto stránkach. Ak Österreich Werbung odkazuje prostredníctvom linkov na stránky, ktoré neprevádzkuje Österreich Werbung, ide o doplnkovú službu pre užívateľa za účelom umožniť mu prístup na takéto stránky. V tomto prípade však Österreich Werbung neručí a/alebo nezodpovedá za obsah takýchto stránok.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.