Please choose Language or Country
or

Prehlásenie o ochrane údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Österreich Werbung kladie veľký dôraz na súkromnú sféru každého jedného zákazníka. Spracúvanie osobných údajov sa preto vždy uskutočňuje v rámci platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov najmä v súlade s ustanoveniami Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), rakúskeho Zákona o ochrane údajov (nem. „Datenschutzgesetz-DSG“), ako aj rakúskeho Zákona o telekomunikáciách (nem. „Telekommunikationsgesetz“) 2003. Všetci zamestnanci organizácie Österreich Werbung sú povinní zachovávať tajomstvo ohľadom údajov podľa § 6 Zákona o ochrane údajov.

2. Názov a kontaktné údaje

Za spracúvanie osobných údajov zodpovedá:

Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Viedeň, Rakúsko
Tel.: +43 1 588 66-0 
Fax: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info

Nebola určená žiadna zodpovedná osoba, nakoľko to v zmysle zákona nie je potrebné.

3. Spracúvanie údajov na tejto webovej stránke

Pri návšteve tejto webovej stránky zhromažďujeme osobné údaje, ktoré potom používame prevažne na účely vyhodnocovania. Údaje sa používajú výlučne interne a v žiadnom prípade ich neodovzdávame tretím osobám.

Zhromažďovanie údajov o návštevách slúži konkrétne na nasledovné účely:

  • analýzu používania webovej stránky za účelom prieskumu trhu a optimalizácie obsahu na webovej stránke

  • prispôsobenie obsahu webovej stránky potrebám návštevníkov

  • remarketing dopytov návštevníkov na propagáciu dovolenky v Rakúsku

  • oslovovanie potenciálnych záujemcov o Rakúsko prostredníctvom cielenej reklamy

  • zvýšenie používateľského komfortu a zjednodušenie obsluhy

V prípade vyžiadania prospektov a informačných materiálov alebo prihlášky na odber newslettera ÖW sa okrem toho ukladajú všetky údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie takejto objednávky.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste udelili prostredníctvom nastavení vo Vašom internetovom prehliadači alebo pri objednávke nášho newslettera, ako aj na základe našich oprávnených záujmov, ktoré máme vzhľadom na našu rolu a úlohy národnej rakúskej organizácie pre cestovný ruch.

V nasledujúcich bodoch je uvedené, ktoré údaje sa zhromažďujú a ako sa získavajú.

4. Ukladanie adries pre objednávky a predplatné

Ak si od nás vyžiadate prospekty a informačný materiál alebo si objednáte náš newsletter, príde k uloženiu Vašich údajov, aby sme mohli úspešne uskutočniť objednávku a doručenie. V nadväznosti na doručenie objednávky sa tieto údaje vymažú.

Ak by ste aj ďalej chceli od nás dostávať pozvánky a informácie, máte k dispozícii dodatočnú možnosť voľby. Ak sa pre túto možnosť rozhodnete, zostanú Vaše údaje u nás uložené, takže Vás aj v budúcnosti budeme môcť informovať o zaujímavých ponukách vo Vašich záujmových oblastiach. Váš súhlas so zasielaním takýchto informácií môžete samozrejme kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci objednávok, nikdy nepoužívame na zostavenie individuálnych užívateľských profilov alebo sledovanie správania našich zákazníkov na internete. Vaše kontaktné údaje používame výhradne na účely realizácie objednávok.

5. Spracúvanie a prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame zásadne iba s Vaším súhlasom.

Prenos Vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutočňuje iba v rámci Vášho súhlasu a ak je to potrebné na splnenie Vašich požiadaviek.

Výnimkou sú prenosy údajov, ktoré sú v prípade potreby nutné za účelom zaistenia bezpečnosti našich webových stránok.

Údaje prenášame v zásade iba na takých sprostredkovateľov (poskytovateľov služieb), ktorí sú schopní nám poskytnúť dostatočnú záruku za bezpečné použitie údajov v súlade zo zákonom. So všetkými sprostredkovateľmi boli uzavreté dohody podľa Čl. 28 GDPR, ktoré zabezpečujú splnenie všetkých podmienok ochrany a bezpečnosti údajov.

6. Doba spracúvania údajov

Údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, sa uchovávajú až do odvolania takéhoto súhlasu.

Inak uchovávame Vaše osobné údaje v súlade s platnými, zákonom stanovenými lehotami. Ak musíme uchovávať údaje za účelom ochrany pred možnými právnymi nárokmi, uchovávame tieto údaje po dobu zákonom stanovených premlčacích lehôt (obvykle po dobu troch rokov).

7. Práva dotknutých osôb

Udelený súhlas so spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie použite, prosím, technické možnosti určené na tento účel. Môžete sa, samozrejme, obrátiť aj na vyššie uvedené adresy.

Na vyššie uvedených adresách môžete kedykoľvek

  • žiadať informácie o Vašich osobných spracúvaných údajoch,

  • žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania uložených údajov,

  • uplatniť právo na prenosnosť údajov v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich údajov, ak sa tieto údaje používajú na účely priameho marketingu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov, môžete namietať proti spracúvaniu z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie. 

Okrem toho máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na rakúsky úrad pre ochranu ososbných údajov Österreichische Datenschutzbehörde.

8. IP adresy

Pri každom zobrazení webovej stránky prichádza k prenosu IP adresy návštevníka na webový server. Tento postup je nevyhnutný z technických dôvodov, aby bolo možné poslať odpoveď správnemu príjemcovi.

IP adresy prideľujú poskytovatelia internetových služieb v momente, kedy sa ich zákazníci pripoja na internet. Títo poskytovatelia dokážu zistiť, ktorú IP adresu použil ich konkrétny zákazník v určitom momente. V rámci dopytu adresovaného poskytovateľovi internetových služieb je preto teoreticky možné zistiť totožnosť jednotlivých návštevníkov.

Z bezpečnostných dôvodov (napr. na odvrátenie hackerských útokov) ukladáme IP adresy všetkých návštevníkov. Takéto protokoly sa však používajú výlučne na následné sledovanie nezákonných zásahov do bezpečnosti a nahliadame do nich iba v prípade podozrenia. IP adresy sa okrem toho neukladajú natrvalo, ale vymazávajú sa maximálne po 4 týždňoch.

 9. Cookies

Ako cookies sa označujú veľmi malé súbory, ktoré webová stránka zapisuje do počítača návštevníka. Cookies nie je možné použiť na preberanie iných údajov z počítača. Webové stránky používajú cookies, aby obnovili predchádzajúce užívateľské nastavenia a sledovali priebeh dopytov návštevníka.

Österreich Werbung používa cookies, aby lepšie prispôsobila ponuku na stránkach austria.info, resp. austriatourism.com potrebám svojich zákazníkov a zabezpečila čo najlepšiu štruktúru obsahu na svojich webových stránkach. Tieto informácie sa používajú aj na zlepšenie navigačnej štruktúry na stránkach austria.info a austriatourism.com a zvýšenie ich užívateľského komfortu.

Ďalšie súbory cookies používajú eventuálne rôzni ďalší poskytovatelia, ktorí ponúkajú svoje dodatkové služby na našich webových stránkach. Na týchto poskytovateľov nemáme žiadny vplyv a ich súbory cookies nevyužívame na vlastné účely.

Každý internetový prehliadač obyčajne akceptuje všetky súbory cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača môžete však zadať príkaz, aby prehliadač neakceptoval žiadne cookies alebo ich automaticky vymazal po skončení každej aktivity na internete. Príslušné pokyny na zadanie takéhoto príkazu nájdete na stránkach technickej podpory výrobcu Vášho prehliadača.

Pre všetky bežné internetové prehliadače existuje aj bezplatný doplnkový softvér (moduly plug-in), ktoré umožňujú riadiť využívanie cookies. Vhodný modul plug-in nájdete, napr. pod nasledovným linkom:

https://www.ghostery.com/de/products

Na konci tejto webstránky máte napokon k dispozícii aj ikonu „Deaktivovať tracking“. Kliknutím na túto ikonu deaktivujete funkcionality webstránky založené na súboroch cookie. Aby toto nastavenie zostalo uložené natrvalo, musí Váš prehliadač akceptovať cookies.

10. Google Analytics

Na webovú analýzu používajú webové stránky organizácie Österreich Werbung systém Google Analytics. V dôsledku používania tohto analytického nástroja sa na Vašom počítači ukladajú súbory cookies.

Získané informácie vrátane IP adries návštevníkov sa prenášajú a ukladajú na server v USA. Z dôvodu ochrany údajov používa Österreich Werbung funkcionalitu „_anonymizeIP()“, takže prenášané IP aresy sa ďalej spracúvajú iba v skrátenej podobe a nie je tak možné vytvoriť priamu väzbu na konkrétnu osobu.

Google prípadne prenáša tieto informácie tretím osobám, ak tak stanovuje zákon alebo tretie osoby spracovávajú tieto údaje z poverenia Google. Viac informácií o službe Google Analytics nájdete na internete na www.google.com.

Österreich Werbung používa funkcionality nástroja Google Analytics na analýzu používania webových stránok, napríklad vo forme anonymizovaných vyhodnotení a grafov počtu zobrazenia stránky a návštevnosti, ako aj na remarketing, správy o impresiách v sieti Google Display, integráciu DoubleClickCampaign Manager a správy Google Analytics o výkone podľa demografických ukazovateľov a záujmov.

Používaním tejto webovej stránky udeľujete svoj súhlas so spracovaním údajom, ktoré o Vás získala spoločnosť Google vyššie uvedeným spôsobom na vyššie uvedené účely.

Získavaniu údajov cez Google môžete zabrániť použitím modulu Google Browser-Plugins.

11. Tracking ďalších tretích strán na našej webovej stránke

Webové stránky organizácie Österreich Werbung používajú targetingové technológie firiem:

-      twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com)

-      Google Floodlights.

Tieto technológie používame, aby sme cielenou reklamou oslovovali našich návštevníkov na webových stránkach reklamných partnerov.

Zobrazovanie reklamy sa uskutočňuje na základe súborov cookies a analýzy Vášho predošlého užívateľského správania na našich webových stránkach. Údaje získané takýmto spôsobom sa ukladajú výhradne v anonymizovanej podobe.

Ďalším používaním tejto webovej stránky udeľujete svoj súhlas s vyššie uvedenou metódou analýzy používania tejto webovej stránky.

Tracking a cielenú reklamu môžete zakázať na nasledujúcich webových stránkach:

-      Twyn https://et.twyn.com/html/datasafe.html

-      Google Floodlights http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Tam nájdete link, ktorý Vám umožní deaktiváciu zobrazovania personalizovanej reklamy. Toto odhlásenie sa uskutoční pomocou samostatného súboru opt-out-cookie a zostane v platnosti iba za predpokladu, že cookie nevymažete zo svojho prehliadača.

Na konci tejto webstránky máte napokon k dispozícii aj ikonu „Deaktivovať tracking“. Kliknutím na túto ikonu deaktivujete funkcionality webstránky založené na súboroch cookie. Aby toto nastavenie zostalo uložené natrvalo, musí Váš prehliadač akceptovať cookies.

12. Facebook Conversion Tracking Pixel

S Vaším súhlasom používa naša stránka službu Conversion Tracking Pixel Service od Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“), ktorá nám umožňuje sledovať aktivitu užívateľov, ktorí boli po kliknutí na reklamu na Facebook-u presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa služby. Takýmto spôsobom môžeme zaznamenávať účinnosť reklamy na Facebook-u pre štatistické účely a účely prieskumu trhu.

Zhromaždené údaje zostávajú anonymné, čo znamená, že nemáme k dispozícii osobné údaje jednotlivých užívateľov. Zhromaždené údaje však ukladá a spracováva spoločnosť Facebook.

Uvedené si Vám dovoľujeme oznámiť v súlade s našimi aktuálnymi informáciami. Facebook môže tieto údaje spájať s údajmi Vášho účtu na Facebook-u a používať ich na svoje vlastné reklamné účely v súlade so smernicami o osobných údajoch spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook Conversion Tracking umožňuje tiež spoločnosti Facebook a jej partnerom zobrazovať Vám reklamu v rámci a aj mimo stránky Facebook. Stránka okrem toho ukladá za týmto účelom na Vašom počítači aj súbor cookie.

Súhlas s vyššie uvedeným môžu udeliť iba užívatelia nad 13 rokov. Ak ste mladší ako 13 rokov, kontaktujte prosím Vášho zákonného zástupcu.

Za účelom odvolania Vášho súhlasu kliknite prosím sem:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

13. Facebook Remarketing / Retargeting

Na našich stránkach sú integrované remarketingové značky sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pri návšteve našej stránky vznikne prostredníctvom remarketingových značiek priame spojenie medzi Vaším internetovým prehliadačom a serverom Facebook-u. Facebook tak dostane informáciu, že ste s Vašou IP adresou navštívili našu stránku a môže tak návštevu našich stránok priradiť k Vášmu užívateľskému účtu na Facebook-u. Takto získané informácie môžeme používať na zobrazovanie reklamy na Facebook-u („Facebook Ads“). Poukazujeme na skutočnosť, že ako poskytovateľ týchto stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Za účelom odvolania Vášho súhlasu kliknite prosím sem:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

14. Ad Server (Adform)

Webové stránky organizácie Österreich Werbung používajú produkty (Ad Server, DSP a DMP) spoločnosti Adform A/S za účelom zobrazovania reklamy zameranej na určité cieľové skupiny. Za týmto účelom sa analyzujú a ukladajú údaje o správaní návštevníkov na internete, o type zariadenia a geografickom pôvode zobrazení. Na základe výsledkov potom posielame reklamu návštevníkom ďalších webových stránok v správe spoločnosti Adform, ktorí by mohli mať záujem o ponuky Österreich Werbung.

Aj za týmto účelom sa používajú súbory cookies, ktoré sa ukladajú v zašifrovanej (pseudonymizovanej) podobe. Tieto údaje nám však neumožňujú identifikovať jednotlivých návštevníkov našej stránky.

Ak chcete zakázať analýzu Vášho užívateľského správania, kliknite, prosím, na (https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/).

Na konci tejto webstránky máte napokon k dispozícii aj ikonu „Deaktivovať tracking“. Kliknutím na túto ikonu deaktivujete funkcionality webstránky založené na súboroch cookie. Aby toto nastavenie zostalo uložené natrvalo, musí Váš prehliadač akceptovať cookies.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.