Please choose Language or Country
or

Fauna a flóra

Rakúsko bolo obdarené bohatým spektrom rastlinných a živočíšnych druhov, niektoré z nich sú zo skupiny mimoriadne ziredkavých druhov a sú aj prísne chránené.
Fauna
V Rakúsku sa to hmýri stredoeurópskou zverou: srny, jelenia, zajace, bažanty, líšky, jazvece, lasice, jarabice poľné sú bežnými obyvateľmi. V alpských regiónoch sa vyskytujú kamzíky, svište, orly skalné i dravé čavky alpské. Pre faunu je panónsky región za nepísaný raj okrídlencov všetkého druhu, hlavne vďaka životne dôležitým územiam s tŕstím, obopínajúcim vodné plochy Neziderského jazera (volavka, lyžičiar biely, cíbiky, divé husi a ďalšie).
Počas ostatných rokov sa v južných i centrálnych husto zalesnených horských oblastiach Rakúska ojedinele zdržiava i medvedia populácia.

Flóra
Dôsledkom rozmanitosti reliéfu krajiny a podnebia je logicky bohatá a pestrá ríša rastlín. Rakúsko patrí k európskym krajinám s bohatým výskytom rozličných druhov. Charakteristické sú listnaté lesy (duby, buky), resp. miešané lesy (buky, smreky) so stúpajúcou nadmorskou výškou sa ráz lesa mení a prevládajú smreky, smrekovec opadavý a limby.
Alpská flóra je nielen bohatá na druhy. Vyniká i farebnosťou: plesnivec alpský, encián, hvozdík alpský, arnika, alpská ruža z rodu rododendronov, erika a veľa ďalších. Na severnom okraji Álp dominuje večne zelený ihličnatý porast, v panónskom priestore kroviny, miešané listnaté lesy. Špecifická stepná flóra je typická pre územie na východ od Neziderského jazera, s typickým rázom „slaných“ stepí.
Národné parky Rakúska zaberajú 3% celkovej plochy krajiny, sú názorným príkladom a dôkazom o jej mnohorakosti. A podobne ako pralesy alebo rovníkové lesy, sú čiastočne i jedinečnými krajinnými prírodnými izotopmi.

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.