Frau fotografiert Bergpanorama, Alpines Lebensgefühl

Österreich Werbung / WEST4MEDIA

Impressum / Pogoji uporabe / Zavrnitev odgovornosti

(Ti pogoji uporabe so prevedeni iz izvirnih pogojev uporabe avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung v nemškem jeziku. V primeru spora veljajo besedila v nemškem jeziku.)

Impresum / razkritje podatkov v skladu s 24. in 25. členom Zakona o medijih, informacije v skladu s 5. členom Zakona o elektronskem poslovanju (EKG)

Lastnik: Österreich Werbung Wien
Vordere Zollamtsstraße 13
A-1030 Dunaj
Tel: +43 (01) 58 866-0
Faks: +43 (01) 58 866-20
E-naslov: urlaub@austria.info

Register združenj Zl: VIII-761, številka v Centralnem registru združenj (ZVR): 075857630
Številka v Registru zbirk osebnih podatkov: 0008133
Direktorica: mag. dr. Petra Stolba
Nadzorni organ: Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten, 1010 Dunaj, Schottenring 7-9
Členstvo v zbornici: brez
ID številka za DDV: ATU 38158603

Namen združenja: oglaševanje turistične dežele Avstrije

Temeljna usmeritev medija: oglaševanje turistične destinacije Avstrije za ohranjanje in povečanje konkurenčnosti turistične dežele Avstrije.


Splošni pogoji poslovanja združenja Österreich Werbung
(stanje: 16.04.2015)

1. Veljavnost
Združenje Österreich Werbung, v nadaljnjem besedilu tudi izvajalec, sprejema naročila samo na podlagi pogojev, ki sledijo v nadaljevanju. Pogodbeni partnerji ali naročniki izrecno priznavajo, da so te pogoje pravno obvezujoče vzeli na znanje, s čimer so postali predmet pogodbe. Sklicevanje naročnika na lastne "Splošnih pogoje poslovanja" nikakor ne vpliva na veljavnost le-teh, če to ni posebej in izrecno dogovorjeno v pisni obliki. Spremembe ali dopolnitve teh pogojev poslovanja so dovoljene samo v primeru sporazumnega dogovora v pisni obliki, pri čemer nespremenjeni pogoji v vsakem primeru ostanejo pogodbeni.

Ničnost ali neveljavnost kateregakoli dela teh splošnih pogojev ne vpliva na pravno veljavnost preostalih delov. Neveljavne ali neučinkovite določbe se nadomestijo s takšnimi ureditvami, ki so najbližje zadanemu gospodarskemu cilju.

2. Naročanje
Vsaka pogodbena ponudba, naslovljena na izvajalca, postane zanj zavezujoča šele po pisni potrditvi ponudbe s strani ustreznih organov izvajalca. Kakršnekoli spremembe po sprejemu naročila so veljavne samo ob pisni potrditvi izvajalca.

Izvajalec si pridržuje pravico po lastni presoji zavrniti določena naročila. Razlogi za zavrnitev so lahko na primer naslednji: (i) interesi naročila so v nasprotju z gospodarskimi in etičnimi interesi, ki izhajajo iz statuta izvajalca, (ii) naročila so moralno nespremenljiva ali protizakonita, (iii) gre za naročila družb, ki niso v celoti poravnale odprtih obveznosti do izvajalca, oziroma družb, pri katerih iz drugih objektivnih razlogov obstaja utemeljen dvom glede njihove plačilne sposobnosti ali pripravljenosti za le-to, oziroma družb, ki so kršile določbe Zakona o transparentnosti medijskih sodelovanj (MedKF-TG) in kljub zahtevi izvajalca ne poskrbijo za ustrezne modifikacije.

3. Plačilni pogoji in izdaja računov
Vse cene izvajalca so v evrih in ne vključujejo davka.

Računi, ki jih izda izvajalec, morajo biti poravnani v roku 30 dni od izdaje brez odbitka in brez dodatnih stroškov, in sicer tako, da lahko izvajalec najkasneje na ta dan razpolaga z zneski, navedenimi na izdanem računu.

V primeru neplačila je izvajalec upravičen od naročnika zahtevati zamudne obresti v višini 9,2% nad vrednostjo EURIBOR od vsakega neplačanega zneska, razen v primeru, če naročnik dokaže, da ni odgovoren za zamudo. V tem primeru znaša obrestna mera zamudnih obresti 4%. Izvajalec je pri zamudi plačila v vsakem primeru in ne glede na krivdo upravičen do povračila nastalih stroškov opomina in odvetniškega zastopanja v skladu z veljavnim Zakonom o odvetniški tarifi. V primeru, da izterjavo dolgov ureja izvajalec sam, ima pravico, da za vsak izdan opomin zaračuna stroške opomina v višini 10,90 EUR ter za vodenje evidence 3,70 EUR na četrtletje, vendar pa v vsakem primeru tudi pavšalni znesek v višini 40 EUR. Pridržujemo si pravico do morebitnega prekoračenja teh zneskov zamudnih obresti. 

V primeru vnaprejšnjih plačil, ki jih mora izvajalec zagotoviti tretjim osebam, je naročnik po predložitvi zadevnih računov zavezan, da poravna predplačilo v ustrezni višini. Šele po prejemu predplačila je izvajalec dolžan le-to zagotoviti tretji osebi.

4. Sodelovanje naročnika
Naročnik bo izvajalca podpiral pri opravljanju storitev, zlasti v zvezi z upoštevanjem obvezujočih rokov in terminov. Naročnik bo v svojih okvirih ustrezno sodeloval in zagotovil informacije ter podatke, ki so potrebni za uspešno opravljanje storitev. Naročnik imenuje izvajalcu pristojno kontaktno osebo, ki je odgovorna za komunikacijo med naročnikom in izvajalcem. V primeru utemeljenih razlogov lahko izvajalec zahteva, da se določi nova kontaktna oseba.

5. Odstop od pogodbe – stroški odpovedi
Odstop od pogodbe je možen samo v pisni obliki. Če pride do odstopa od pogodbe do 60 koledarskih dni pred datumom začetka storitve, znašajo stroški odpovedi 25% dogovorjenega plačila. Ob odstopu od pogodbe do 30 koledarskih dni pred datumom storitve znašajo stroški odpovedi 50% dogovorjenega plačila. V primeru poznejše stornacije naročila je izvajalec upravičen do celotnega zneska dogovorjenega plačila.

6. Roki in termini
V kolikor izvajalec ne zmore upoštevati dogovorjenih terminov, mu naročnik odobri razumno podaljšanje roka v obsegu vsaj 2 tednov, brez da bi naročnik lahko uveljavljal kakršnekoli pravice, ki izhajajo iz te zamude, razen v primeru, če je zamuda nastala po krivdi izvajalca oziroma jo je le-ta povzročil namerno ali iz malomarnosti. To dogovorjeno obdobje začne veljati s prejemom opomina, ki je bil izvajalcu poslan priporočeno in vključuje informacije o zgoraj navedenih pogojih (podaljšanje roka).

V primeru zamud, ki izhajajo iz okoliščin, na katere izvajalec nima neposrednega vpliva, zlasti v primeru višjih sil in podobnih nepredvidljivih dogodkov kot so na primer okvare opreme, motnje prometa, požari, stavke, izprtje in ukrepi uradnih organov, se rok podaljša za isti čas kot so trajale okoliščine, ki so povzročile zamudo. Med te okoliščine se v vsakem primeru štejejo tudi dogodki v sferi podizvajalcev in drugih tretjih oseb, s katerimi izvajalec posluje. V primeru tovrstnih zamud naročnik ne more uveljavljati pravic napram izvajalcu.

7. Posredovanje naročila
Izvajalec ima pravico, da naročilo v celoti ali delno preda tretji osebi, v kolikor to ne krši upravičenih interesov naročnika. Naročnik mora izvajalca že pred oddajo naročila obvestiti o tovrstnih interesih. Izvajalec v primeru prenosa pomembnih delov naročila obvesti naročnika o nameravanem prenosu. Deli naročila so bistveni v smislu, če njihova vrednosti presega najmanj polovico višine celotnega naročila, pri čemer mora skupna vrednost naročila znašati najmanj 7.267 EUR, da je tovrstno obveščanje obvezno. Ta obveznost obveščanja obstaja tudi v zvezi s tistimi deli naročila, ki jih je naročnik izrecno označil kot nujne že pri oddaji naročila. 

8. Pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti
Izvajalec zagotavlja pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Garancijski rok znaša 6 mesecev po izvedbi naročila. V primeru skupnih naročil začne garancijski rok za delna naročila veljati po izvedbi določene delne storitve.

V primeru pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti pri naročilu (neizpolnitev, nezadovoljiva izvedba) se lahko izvajalec odloči, ali bo poskrbel za odpravo pomanjkljivosti ali zagotovil razumno znižanje cene ali odpravil napako/pomanjkljivost z zamenjavo. Naročnik mora o morebitni pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti nemudoma, vendar najkasneje v roku dveh tednov po opravljeni storitvi, pisno obvestiti izvajalca in pri tem podrobno pojasniti posamezne specifične pomanjkljivosti.

9. Nadomestilo škode in jamstvo
Glede na delovne podlage, ki so bile izvajalcu dane na voljo s strani naročnika, slednji zagotavlja, da uporaba le-teh ni v nasprotju s pravicami tretjih oseb. Naročnik potrjuje, da je izvajalec izključen kakršnekoli odgovornosti pri terjatev in pritožbah s strani tretjih oseb.

Poleg tega izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za dopustnost oglaševalskih kampanj, v kolikor so bile te vsebinsko ali na kakršenkoli drugačen način pripravljene s strani naročnika. Naročnik bo s tem povezane pravne pogoje na lastno odgovornost preučil in preveril. V kolikor protipravnost določene oglaševalske kampanje, ki je bila vsebinsko ali na drug način pripravljena s strani naročnika, vodi do zahtevkov zoper izvajalca, se naročnik obvezuje, da je izvajalec izključen vsakršne odgovornosti pri terjatev in pritožbah s strani tretjih oseb.

V kolikor izvajalec ugotovi kršitev zakonskih določb, lahko kadarkoli zahteva spremembo in dopolnitev sklenjene pogodbe. Če naročnik zavrne izvedbo sprememb, ki so v skladu z zakonskimi določbami, nosi celotno tveganje glede neizpolnjevanja obveznosti naročnik. Naročnik ni upravičen do kakršnekoli garancije ali odškodnine, vsekakor pa dolguje dogovorjeno plačilo.

V vseh primerih odškodnin je izvajalec izključen odgovornosti za morebitno izgubo dobička, posledične škode in zahtevke tretjih oseb ter tudi v primeru lažje oblike malomarnosti, v kolikor je to zakonsko dopustno.

10. Lastnina in pravice uporabe
Za vse dokumente, gradiva, ideje in druge storitve prejme naročnik zgolj neizključno pravico do uporabe v pogodbeno dogovorjene namene in v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Naročnik tega gradiva ne sme posredovati tretjim osebam in je v primeru kršitve dolžan poravnati globo v višini 50% neto vrednosti naročila (brez DDV), kar pa ne vpliva na nadaljnje zahtevke izvajalca. Spremembe opravljenih storitev zahtevajo soglasje izvajalca in v skrajnem primeru lastnika avtorskih pravic.

11. Iznajdbe
Vse pravice do izumov in druge pravice industrijske lastnine glede del in izumov s strani zaposlenih, ki so bili ustvarjeni v okviru izvajanja storitve, so pridržane izvajalcu.

12. OznačitevIzvajalec je upravičen do tega, da se pri vseh opravljenih storitvah sklicuje na lastno avtorstvo, brez da bi bil naročnik pri tem upravičen do kakršnihkoli zahtevkov.

13. Tajnost in zaupnost
Obema pogodbenima strankama je prepovedano poslovne skrivnosti, pa tudi informacije o vrsti, obsegu in praktičnih dejavnostih druge pogodbene stranke, ki sta jih stranki prejeli zavestno ali po naključju, med ali po zaključitvi pogodbe, uporabljati v lastne namene ali posredovati naprej tretjim osebam.

14. Pravice industrijske lastnine
Za pridobitev pravic industrijske lastnine (pravic v zvezi z vzorci, blagovnimi znamkami, patenti, uporabnimi modeli in avtorskih pravic) mora naročnik izvršiti dogovorjeno plačilo, v kolikor je nakup le-teh potreben za uporabo v skladu s pogodbo. V zvezi s takšnimi delovnimi podlagami, ki jih izvajalec da na voljo naročniku, slednji zagotavlja, da uporaba le-teh ni v nasprotju s pravicami tretjih oseb in da je izvajalec izključen kakršnekoli odgovornosti pri zahtevah in pritožbah s strani tretjih oseb.

Za vse dokumente, gradiva, ideje in druge storitve, ki jih naročnik v okviru naročila zagotovi izvajalcu, prejme izvajalec zgolj neizključno pravico do uporabe v pogodbeno dogovorjene namene in v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Gradiva izvajalec ne sme posredovati tretjim osebam. Je pa dovoljeno posredovanje gradiva v obsegu prenosa naročila v skladu s 7. točko.

15. Cesija
Prenos zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe, z naročnika na izvajalca, je mogoč samo ob izrecnem pisnem soglasju izvajalca.

16. Pobot/kompenzacijaKompenzacija za zahtevke izvajalca ali uveljavljanje zastavne pravice s strani naročnika sta dovoljeni le, če so zahtevki ali pravica naročnika izpodbijani ali zakonito določeni.

17. Kraj izpolnitve obveznosti in sodna pristojnost
Kraj izpolnitve obveznosti za vse zahtevke, plačila in obveznosti je Dunaj, razen če ni v naročilu izrecno navedeno drugače.

V primeru sporov, ki izhajajo iz te pogodbe, se pogodbeni stranki dogovorita, da je za njih izključno pristojno stvarno ustrezno sodišče uradnega sodnega okoliša Wien Innere Stadt (Dunaj, notranje mesto).

18. Veljavna zakonodaja
Pogodba in vsi pravni spori v zvezi z veljavno sklenitvijo in uresničevanjem pogodbe, so izključno predmet avstrijskega prava, ob izključitvi referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava in kupnega prava Združenih Narodov.


Izključitev odgovornosti
Ta spletna stran avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung je bila ustanovljena s ciljem promocije in razvoja avstrijskega turizma. Kot storitvena in informacijska platforma vsebuje ta spletna stran tudi povezave do drugih spletnih strani, katerih vsebin avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne more nadzorovati. Avstrijsko vrhovno sodišče je s sodbo z dne 19.12.2000 (4 Ob 274/00y - Odgovornost za povezave na spletnih straneh) izjavilo, da mora umestitelj spletne povezave vsebino zunanje, t.j. tuje spletne strani šteti kot svojo lastno in v določenih primerih zanjo tudi odgovarjati, v kolikor si jo je prisvojil kot lastno.

Izrecno opozarjamo, da avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nikakršne odgovornosti za te spletne strani in za vsebine, objevljene na njih. Vključitev zunanjih spletnih povezav na spletno stran avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung, se razume kot del dodatnih storitev, ki jih organizacija nudi uporabniku, saj mu z dostopom do teh spletnih strani omogoča tudi dostop do dodatnih informacij. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne sprejema vsebine teh spletnih strani kot svoje. Uporabnik torej do vsebine zunanjih spletnih strani dostopa na lastno odgovornost.

Vsak uporabnik izrecno vzame na znanje, da avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung na svoji spletni strani objavlja tudi vsebine, za katere so izključno odgovorni njeni pogodbeni partnerji – podobno kot v primeru javnih knjižnic ali stojnic s časopisi – in nad katero avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung nima nadzora. Za vse informacije, mnenja, nasvete, namige, vse storitve, ponudbe itd., ki so izražene v teh vsebinah, je izključno odgovoren zadevni pogodbeni partner. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pod nobenimi pogoji ni odgovorna za te in tovrstne vsebine. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne nudi nikakršnega jamstva v zvezi s to vsebino in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo, ki je na kakršenkoli način povezana s to vsebino.

V primeru, da uporabniki opazijo, da vodi katera izmed zunanjih povezav do pravno problematičnih vsebin, naprošamo, da o sporni povezavi obvestijo avstrijsko turistično organizacijo Österreich Werbung z elektronskim sporočilom na naslov datenschutz@austria.info, tako da lahko le-ta nemudoma ukrepa in po potrebi sporno povezavo v najkrajšem možnem času tudi odstrani.


Facebook
Na spletnih straneh avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung so integrirani vtičniki socialnega omrežja Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Prepoznali jih boste po značilni črki „F“, spet drugič so označeni z v celoti izpisano besedo. Pri interakciji s funkcijami vtičnika, npr. ob kliku na gumb “Všeč mi je”, bo ta informacija z vašega brskalnika poslana neposredno na strežnik Facebook in tam shranjena. Za nadaljnjo obdelavo teh informacij je odgovoren Facebook. O pogojih uporabe in nastavitvenih možnosti obvešča obvestilo o varstvu zasebnosti, ki jo nudi Facebook. Če želite preprečiti, da se vaši osebni podatki posredujejo Facebooku, se pred obiskom naše spletne strani odjavite iz vašega uporabniškega računa na Facebooku.