Please choose Language or Country
or

Polityka prywatności i warunki użytkowania witryny


 

Warunki użytkowania witryny

1. Informacje ogólne

Österreich Werbung pod domenami głównymi austria.info i austriatourism.com prowadzi witryny internetowe, których głównym celem jest płatne i bezpłatne promowanie Austrii jako destynacji turystycznej. Pod pojęciem austria.info w dalszej części niniejszych warunków użytkowania należy rozumieć serwis internetowy, do którego dostęp otwiera wpisanie tego lub wszystkich innych prowadzących do niego adresów URL. Pod pojęciem austriatourism.com należy rozumieć serwis internetowy, do którego dostęp otwiera wpisanie tego lub wszystkich innych prowadzących do niego adresów URL. Prosimy wszystkich użytkowników o uważne przeczytanie poniższych warunków użytkowania oraz informacji prawnych. Zaakceptowanie przez użytkownika poniższych warunków użytkowania witryny internetowej i innych informacji prawnych (np. polityki prywatności, deklaracji praw autorskich, rozdziału „Linking i framing”) jest niezbędnym warunkiem użytkowania witryny austria.info i austriatourism.com. Użytkowanie witryny oznacza zaakceptowanie przez użytkownika warunków użytkowania i wszystkich innych informacji prawnych. Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków użytkowania witryny, nie może użytkować witryny austria.info / austriatourism.com. Naruszenie wszystkich lub niektórych postanowień poniższych warunków użytkowania i innych informacji prawnych jest jednoznaczne z niezwłocznym i automatycznym odebraniem prawa do użytkowania niniejszej witryny. W przypadku takich naruszeń Österreich Werbung zastrzega sobie prawo dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń (np. z tytułu rękojmi, roszczeń odszkodowawczych) wobec użytkownika.

2. Prawa autorskie
Użytkowanie witryny internetowej austria.info i austriatourism.com jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych, zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Wszystkie treści zawarte w witrynie internetowej austria.info / austriatourism.com podlegają ochronie prawem autorskim. Ochrona ta jest niezależna od tego, czy treści zostały udostępnione odpłatnie, czy nieodpłatnie. W przypadku treści odpłatnych (np. pobieranie analiz za opłatą) zakres obowiązywania praw do użytkowania jest regulowany przez postanowienia szczegółowe. Każdy rodzaj powielania, rozpowszechniania, wynajmowania, wykorzystywania do publicznych odtworzeń lub jakiegokolwiek rodzaju innego użytkowania wymaga pisemnej zgody Österreich Werbung i bez takiej zgody jest zabroniony. Wyjątki są dopuszczalne w drodze specjalnego porozumienia. Naruszenie niniejszego postanowienia może pociągnąć za sobą konsekwencje w szczególności na gruncie prawa o znakach towarowych, prawa autorskiego i prawa ochrony konkurencji. Österreich Werbung zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i wynikające z nich prawa użytkowania (prawo do użytkowania utworu i zgodna na użytkowanie utworu) do treści zawartych w witrynie austria.info / austriatourism.com. Prosimy wszystkich użytkowników o przeczytanie także deklaracji praw autorskich.
 
3. Polityka prywatności
Traktowanie danych osobowych z najwyższą starannością jest dla Österreich Werbung ważnym priorytetem. Z tego względu polityka prywatności Österreich Werbung kieruje się zasadą zachowania w tajemnicy danych  i przywiązuje najwyższą wagę do ochrony danych osobowych. Prosimy wszystkich użytkowników o przeczytanie zasad polityki prywatności.
 
4. Gwarancja
Österreich Werbung nie może zagwarantować, że witryna internetowa austria.info / austriatourism.com będzie dostępna zawsze i w każdym czasie. Usterki techniczne i/lub prace konserwacyjne oraz inne przyczyny (np. przebudowa witryny) mogą spowodować tymczasową lub trwającą przez dłuższy czas niedostępność witryny austria.info / austriatourism.com . Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za dostępność bądź osiągalność witryny internetowej austria.info / austriatourism.com w określonym czasie. Österreich Werbung nie gwarantuje poprawności, kompletności, zgodności z prawem, obiektywności ani aktualności treści zawartych w witrynie austria.info / austriatourism.com. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także produktów i usług oferowanych w serwisie, łącznie z odpowiadającymi im opisami i cenami. Österreich Werbung może w każdym czasie, bez wcześniejszej zapowiedzi, dokonywać modyfikacji i zmian witryny oraz usunąć zawarte w niej treści lub witrynę jako całość.
 
5. Odpowiedzialność
Österreich Werbung lub osoby lub firmy związane z Österreich Werbung nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody (np. utracony zysk, bezużyteczne wydatki, szkody wnikające z utraty danych, utracone zarobki, roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, koszty doradztwa prawnego i koszty sporządzenia umowy). Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności wszelkich szkód powstałych w wyniku użytkowania witryny, tymczasowego lub długotrwałego braku możliwości jej użytkowania (przestój), ograniczonej dostępności witryny lub znajdujących się w niej treści, wadliwej prezentacji treści, prezentacji obcych treści, a także prezentacji hiperłączy w witrynie austria.info / austriatourism.com.

Österreich Werbung nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania lub innych zbiorów danych, powstałe w wyniku użytkowania witryny austria.info / austriatourism.com lub spowodowane przez jej zawartość. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi oferowane Österreich Werbung są realizowane także z udziałem innych operatorów. Dostępność usług jest z tego powodu zależna od dostarczenia usług sieciowych przez inne podmioty. Österreich Werbung nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swoich usług bez przerw i w każdym czasie. Użytkownik jest świadomy, że Österreich Werbung nie ma wpływu na możliwość dostępu do Internetu, prędkość przesyłu, a także dostępność i stabilność połączeń sieciowych i punktów dostępowych do Internetu. Österreich Werbung ma prawo do zarządzenia przerwy w dostępności serwisu z przyczyn wewnętrznych, na przykład z powodu prac konserwacyjnych, na odpowiedni okres czasu.

Do czasowego ograniczenia dostępności serwisu może dojść w szczególności z przyczyn związanych z działaniem siły wyższej, strajkami, lokautami i zarządzeniami urzędowymi, a także z powodu zmian technicznych w systemach Österreich Werbung lub innych działań, niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu lub wprowadzenia ulepszeń (np. prace konserwacyjne, naprawy itp.). Użytkownik nie może dochodzić z tego powodu żadnych roszczeń, jednakże Österreich Werbung będzie dążyć do szybkiego usunięcia zakłóceń. Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu Österreich Werbung na własne ryzyko i koszt i jest zobowiązany do używania w tym celu tylko odpowiednich urządzeń technicznych, jak np. odpowiedniego komputera, modemu itp. Użytkownik jest też zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa w zakresie korzystania z serwisu. Zabronione jest w szczególności korzystanie z serwisu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem. W przypadku usług świadczonych bezpłatnie, Österreich Werbung zastrzega sobie możliwość żądania za nie opłat po uprzednim zawiadomieniu użytkowników. Użytkownicy w żadnym wypadku nie mogą sobie rościć prawa do bezpłatnych usług.

Österreich Werbung oferuje użytkownikom na swoim portalu internetowym także usługi (np. dostarczanie informacji), które są dostarczane, wykonywane lub udostępniane w inny sposób przez osoby trzecie. Österreich Werbung będzie w miarę swoich możliwości dążyć także do tego, aby poprzez prowadzenie portalu internetowego nie naruszać praw osób trzecich, w szczególności, ale nie wyłącznie, praw autorskich, prawa do wykonywania praw autorskich, praw ze znaku towarowego i innych praw użytkowania. Österreich Werbung nie gwarantuje jednak, że usługi (np. informacje), z których korzystają użytkownicy, nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności, ale nie wyłącznie, prawami autorskimi, prawami do wykonywania praw autorskich, prawami ze znaku towarowego i innymi prawami użytkowania. Odpowiedzialność za jakiekolwiek wynikające stąd szkody jest wyłączona. Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sprawne działanie udostępnianego w serwisie oprogramowania do pobrania (np. wygaszaczy ekranu), w szczególności za ewentualne szkody (pośrednie), powstałe w wyniku użytkowania tego oprogramowania (np. uszkodzenie systemu operacyjnego).

Österreich Werbung dąży do zapewnienia poprawności, kompletności i aktualności zamieszczanych w witrynie cen. Ponieważ jednak Österreich Werbung otrzymuje informacje na temat cen od osób trzecich, nie ma możliwości sprawdzenia ich zgodności z prawdą, zwłaszcza że ceny podlegają regularnym zmianom. Z tego względu Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zamieszczanych w witrynie cen.

Powyższe ogólne wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje niezależnie od podstawy podnoszonego roszczenia także w przypadku lekkiej niedbałości, a w stosunku do przedsiębiorców także w przypadku rażącej niedbałości. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje roszczenia wynikające i niewynikające z umowy.
 
6. Zmiany
Österreich Werbung ma prawo do zmiany, modyfikacji i aktualizacji niniejszych warunków użytkowania i innych informacji prawnych, w dowolnej formie, w każdym czasie i bez wcześniejszej zapowiedzi. Aktualna wersja warunków użytkowania jest wiążąca. Wszyscy użytkownicy witryny austria.info / austriatourism.com powinni regularnie odwiedzać stronę z warunkami użytkowania i związanymi z nimi informacjami prawnymi, aby na bieżąco zapoznawać się ze zmianami. Wszyscy użytkownicy witryny austria.info / austriatourism.com wyrażają zgodę na to, że aktualnie obowiązująca wersja warunków użytkowania i innych informacji prawnych uzyskuje moc wiążącą w chwili odwiedzenia przez nich niniejszej witryny, o ile nie odrzucą jej jednoznacznie i w formie pisemnej.
 
7. Hiperłącza
Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za witryny internetowe, do których odsyłają linki, ani za zawarte w nich treści. Hiperłącza znajdujące się w witrynie austria.info / austriatourism.com stanowią bezpłatną usługę Österreich Werbung. Österreich Werbung nie ma wpływu na kształt ani na zmiany wprowadzane w witrynach połączonych linkami, jak również na oferowane przez nie treści. Hiperłączy zamieszczonych w serwisie austria.info / austriatourism.com, które odsyłają do obcych treści, nie należy traktować jako rekomendacji tych treści. W szczególności Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za poprawność, kompletność, zgodność z prawem, obiektywność ani aktualność tych treści. Korzystanie z dostępu do informacji za pośrednictwem hiperłączy z witryny austria.info / austriatourism.com, odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. Prosimy wszystkich użytkowników o zapoznanie się z postanowieniami zawartymi w części „Linking i framing”. Użytkowników, którzy zauważą link kierujący do treści problematycznych pod względem prawnym, prosimy o przesłanie do Österreich Werbung informacji o takim linku na adres datenschutz@austria.info. Link zostanie niezwłocznie usunięty.
 
8. Informacje prawne
Wszystkie pozostałe informacje prawne zawarte w witrynie austria.info / austriatourism.com, do których odsyłają niniejsze warunki użytkowania, stanowią integralną część niniejszych warunków użytkowania i podlegają postanowieniom zawartym w niniejszych warunkach użytkowania w każdym przypadku, gdy nie zawierają bardziej szczegółowych regulacji. Bardzie szczegółowe regulacje mogą na przykład dotyczyć praw użytkowania w przypadku płatnych treści.
 
9. Właściwość miejscowa sądu / Miejsce spełnienia świadczenia / Prawo właściwe
W przypadku użytkowników działających w charakterze przedsiębiorców, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd z siedzibą w pierwszej dzielnicy Wiednia. Jeżeli użytkownik jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, powyższa regulacja obowiązuje tylko w przypadku, jeżeli jego miejsce zamieszkania, miejsce zwyczajowego pobytu lub miejsce pracy znajduje się w okręgu tego sądu. Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań jest siedziba Österreich Werbung. Obowiązuje wyłącznie austriackie prawo materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego.
 
10. Klauzula salwatoryjna / Inne postanowienia
Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień warunków użytkowania nie uchybia skuteczności pozostałych postanowień; w takim wypadku uważa się za ważne te postanowienia, które posiadają skuteczność prawną i są najbliższe pierwotnym celom Österreich Werbung. W przypadkach wymagających formy pisemnej wymóg ten spełnia przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną.
 
11. Deklaracja praw autorskich
Prawa autorskie do własnych treści
Wszystkie informacje (np. teksty, grafiki, filmy, utwory muzyczne itp.) prezentowane w witrynie austria.info / austriatourism.com podlegają ochronie przez prawo znaków towarowych i prawo autorskie na rzecz Österreich Werbung. Z tego powodu zabrania się pobierania, powielania i rozpowszechniania witryny internetowej jako całości lub jej poszczególnych części. Prawa do powielania, rozpowszechniania, wynajmowania, wypożyczania, udostępniania i przesyłania w jakiejkolwiek formie należą do Österreich Werbung lub do osób trzecich. Naruszenia praw własności przemysłowej będą ścigane na drodze prawnej.

Prawa autorskie do treści obcych
Österreich Werbung świadczy w witrynie austria.info / austriatourism.com usługi, które wymagają korzystania z treści obcych (np. tekstów, grafik, filmów, utworów muzycznych, logo) – są to np. treści udostępniane przez reklamodawców lub partnerów współpracujących z Österreich Werbung. Z treściami tymi mogą się zapoznać wszyscy użytkownicy. Każdy inny sposób wykorzystania plików multimedialnych i tekstów wymaga uprzedniej zgody twórcy lub podmiotu uprawnionego do użytkowania. Twórca lub podmiot uprawniony do użytkowania zastrzega sobie wszelkie prawa do plików multimedialnych i tekstów. Österreich Werbung poinformuje twórcę lub podmiot uprawniony do użytkowania o naruszeniach praw autorskich, jeżeli Österreich Werbung uzyska takie informacje. W każdym przypadku Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie. Partnerzy Österreich Werbung (np. reklamodawcy, współpracownicy) zwalniają Österreich Werbung z odpowiedzialności w tym zakresie.
 
12. Linking i framing
Linki umieszczone w innych witrynach internetowych, odsyłające do austria.info / austriatourism.com
Österreich Werbung wyraża zgodę na tworzenie linków (hiperłączy) pod następującymi warunkami: nie mogą one w żaden sposób zmieniać treści witryny austria.info / austriatourism.com; należy w pełnym zakresie zapewnić rozpoznawalność pochodzenia wszystkich treści; austria.info / austriatourism.com jako podlinkowana witryna internetowa powinna być zaprezentowana jako całość. Prezentowanie treści witryny austria.info / austriatourism.com poprzez zastosowanie ramek (frames) jest niedozwolone. Linkowanie ze stron prezentujących obraźliwe, nieprzyzwoite, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z innego powodu wątpliwe / niezgodne z prawem treści jest również niedozwolone. Treści witryn internetowych, odsyłających do witryny austria.info / austriatourism.com, muszą być w pełni zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi (np. z prawem autorskim, prawem reklamy, ustawą o ochronie danych osobowych, prawem karnym). Przede wszystkim witryny te nie mogą prezentować stosunku do Österreich Werbung w sposób zafałszowany, nieprawdziwy lub niezgodny z prawem. Wskazanie w jakikolwiek sposób na współpracę lub udzielanie wsparcia Österreich Werbung jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Österreich Werbung. W szczególności używanie elementów wizerunku Österreich Werbung (np. logo) wymaga wcześniejszej zgody Österreich Werbung. Österreich Werbung zastrzega sobie wszelkie prawa na wypadek tworzenia niezgodnych z prawem hiperłączy.

Linki w witrynie austria.info / austriatourism.com odsyłające do innych witryn
Zamieszczając linki do innych witryn internetowych Österreich Werbung przykłada największą wagę do tego, aby w żaden sposób nie zmieniać obcych treści na podlinkowanych witrynach, zapewnić rozpoznawalność pochodzenia tych treści oraz zaprezentować podlinkowaną witrynę jako całość. Obce treści są prezentowane zawsze w nowym oknie przeglądarki, nie stosuje się techniki framingu. Österreich Werbung nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność z prawem treści obcych witryn, do których odsyłają linki. W szczególności Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności w przypadku późniejszej zmiany tych treści. Umieszczenie w portalu prowadzonym przez Österreich Werbung witryny polecanej lub prowadzonej przez osobę trzecią nie stanowi rekomendacji ani gwarancji dla oferowanych lub zawartych w niej treści, w szczególności informacji, jak również ewentualnych oferowanych w niej towarów lub usług. Odsyłanie przez Österreich Werbung za pomocą linków do witryn internetowych, które nie są prowadzone przez Österreich Werbung, należy rozumieć jedynie jako dodatkową usługę na rzecz użytkownika, mającą na celu umożliwienie mu dostępu do takich witryn. Österreich Werbung nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w takich witrynach.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Österreich Werbung przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności klientów. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dlatego zawsze w ramach obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych (DSG 2000) i ustawy Prawo telekomunikacyjne (TKG 2003). Wszyscy pracownicy Österreich Werbung są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych zgodnie z § 15 ustawy o ochronie danych osobowych.
 
2. Przetwarzanie danych w niniejszej witrynie
Podczas odwiedzin niniejszej witryny rejestrowane są dane, które wykorzystujemy do celów analitycznych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do naszych wewnętrznych celów i nie są przekazywane osobom trzecim.
Rejestrowanie danych odwiedzających witrynę służy następującym celom:

  • analiza korzystania z witryny w celu badania rynku i optymalizacji treści
  • dostosowanie treści witryny do potrzeb odwiedzających
  • remarketing zapytań użytkowników w celu promowania turystyki w Austrii
  • poprawa przyjazności dla użytkownika i wygody obsługi witryny
W ramach zamówień prospektów i materiałów informacyjnych oraz zgłoszeń do newslettera ÖW rejestrowane są poza tym dane niezbędne dla realizacji zamówienia.
Poniżej przedstawiamy dane, które podlegają rejestracji, i sposób ich gromadzenia.
 
3. Zapisywanie danych adresowych do zamówień i subskrypcji
W ramach zamówień prospektów i materiałów informacyjnych lub subskrypcji newslettera rejestrowane są dane niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia i realizacji wysyłki. Po dostarczeniu zamówionych materiałów dane te są usuwane.
Osoby, które chcą w dalszym ciągu otrzymywać od nas zaproszenia i informacje, mają do dyspozycji dodatkową możliwość wyboru. Dane osób, które wybiorą tę możliwość, pozostaną zarejestrowane, dzięki czemu także w przyszłości będziemy mogli wysyłać do nich ciekawe oferty, mieszczące się w zakresie ich zainteresowań. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
Dane, które rejestrujemy w ramach realizacji zamówień, nie są nigdy używane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników ani śledzenia aktywności w sieci naszych klientów. Dane kontaktowe klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 
4. Adresy IP
Każde zapytanie kierowane do witryny internetowej wiąże się z przekazaniem adresu IP odwiedzającego do serwera www. Jest to niezbędne z przyczyn technicznych, ponieważ umożliwia wysłanie odpowiedzi do właściwego odbiorcy.
Adresy IP są przydzielane przez dostawcę usług internetowych w momencie połączenia się przez klienta z internetem. Dostawcy usług mogą określić, który adres IP był używany przez jednego z ich klientów w określonym czasie. Tym samym za pośrednictwem zapytania do dostawcy usług internetowych teoretycznie można stwierdzić tożsamość danego odwiedzającego.
Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu obrony przed atakami hakerskimi) rejestrujemy adresy IP związane ze wszystkimi zapytaniami odwiedzających. Wygenerowane protokoły są jednak wykorzystywane wyłącznie w celu śledzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa i sprawdzane tylko w przypadku, gdy zachodzi konkretne podejrzenie. Poza tym adresy IP nie są trwale rejestrowane i podlegają usunięciu po maksymalnie 4 tygodniach.
 
5. Cookies
Cookies to bardzo małe pliki, zapisywane na komputerze odwiedzającego przez odwiedzany serwis internetowy. Nie mogą one być używane do odczytywania innych danych znajdujących się na komputerze. Witryny internetowe stosują pliki cookie, aby zapewnić możliwość odtwarzania używanych wcześniej ustawień użytkownika i przebiegu zapytań odwiedzającego.
Österreich Werbung używa plików cookie, aby lepiej dopasować ofertę austria.info / austriatourism.com do potrzeb naszych klientów i optymalnie uporządkować treści zamieszczane na naszych stronach internetowych. Informacje te są także wykorzystywane w celu doskonalenia struktury nawigacji witryny austria.info / austriatourism.com i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika.
Dodatkowe pliki cookie mogą być także wysyłane przez innych dostawców, których dodatkowe usługi są oferowane na naszych stronach internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na dostawców tych usług i nie wykorzystujemy ich plików cookie do własnych celów.
Standardowo każda przeglądarka internetowa akceptuje wszystkie pliki cookie. Można jednak w taki sposób zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie przyjmowała plików cookie lub po każdej sesji automatycznie je usuwała. Odpowiednie instrukcje znajdują się na stronach pomocy technicznej producenta przeglądarki.
Pliki cookie różnych reklamodawców można dezaktywować za pośrednictwem następującej strony internetowej:
Your Online Choices - zarządzanie preferencjami

6. Twyn
Witryny Österreich Werbung stosują technologie targetowania firmy twyn group it solutions & marketing services AG (www.twyn.com). Są one stosowane w celu skierowania spersonalizowanej reklamy do osób odwiedzających strony podmiotów współpracujących z twyn w zakresie reklamy.
Reklamy takie są wyświetlane na podstawie plików cookie oraz analizy wcześniejszego sposobu korzystania z naszych stron przez użytkownika. Dane uzyskane w ten sposób są rejestrowane wyłącznie w sposób zanonimizowany.
Korzystając z tej strony użytkownik wyraża zgodę na opisaną powyżej procedurę analizy sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej.
Monitorowanie i spersonalizowaną reklamę obsługiwane przez Twyn można wyłączyć odwiedzając stronę: et.twyn.com
Użytkownik znajdzie na niej link, za pomocą którego może dezaktywować wyświetlanie spersonalizowanej reklamy. Wyrejestrowanie następuje za pomocą specjalnego pliku opt-out cookie. Pozostaje ono w mocy tylko, jeżeli plik ten nie zostanie wykasowany z przeglądarki.
 
7. Działanie wtyczek mediów społecznościowych
Na stronach Österreich Werbung znajdują się wtyczki portali społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter i Pinterest. Wtyczki te można rozpoznać po logo w dolnej części danej strony.
Standardowy sposób działania tych wtyczek nie jest zgodny z naszymi wyobrażeniami o ochronie danych osobowych i polityką prywatności, ponieważ zgodnie z nim każda wizyta na naszych stronach powodowałaby nawiązanie bezpośredniego połączenia pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem operatora serwisu społecznościowego, które nie byłoby oczywiste dla odwiedzającego. Z tego powodu stosujemy zaprojektowane przez firmę heise dwustopniowe rozwiązanie, dzięki któremu dane są przekazywane operatorom portali społecznościowych tylko za zgodą odwiedzających.
Przyciski portali społecznościowych na naszych stronach są wstępnie dezaktywowane i nie generują połączenia z serwerami Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest. Aktywują się one i generują połączenie dopiero po kliknięciu przycisku i wyrażeniu w ten sposób zgody na komunikację z portalami społecznościowymi. Następnie za pomocą drugiego kliknięcia można przekazać swoją rekomendację.
Szczegóły dotyczące opartego na podwójnym kliknięciu rozwiązania firmy heise można znaleźć na stronie www.heise.de. Kliknięcie na aktywowany przycisk rekomendacji przesyła do operatora portalu społecznościowego informację, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę. Na przykład po kliknięciu przycisku „Lubię to" użytkownik zalogowany do swojego profilu na Facebooku może umieścić na nim linki do treści naszych stron. W ten sposób Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem danego użytkownika. Informujemy, że jako operator stron internetowych nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, a także sposobu ich wykorzystywania przez operatorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych:
Facebook: de-de.facebook.com
Google+: www.google.com
Twitter: twitter.com
Pinterest: about.pinterest.com
 
8. Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
Co do zasady nie przetwarzamy danych osobowych użytkownika bez jego zgody. Dane osobowe przechowujemy z zachowaniem określonych ustawowo terminów.
Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko za zgodą użytkownika i tylko w zakresie ograniczonym do spełnienia jego potrzeb. Wyjątek stanowią dane przekazywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszych witryn. Dane są przekazywane podmiotom realizującym zlecenia (usługodawcom) co do zasady tylko pod warunkiem, że są oni w stanie zapewnić korzystanie z danych w sposób zgodny z prawem i bezpieczny.
 
9. Prawo do informacji
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do informacji na temat swoich, przetwarzanych przez nas, danych osobowych. W celu uzyskania informacji w zakresie ochrony danych oraz skorzystania z prawa do informacji i innych praw (prawo do poprawiania, usuwania danych, odwołania zgody i wniesienia sprzeciwu) prosimy kontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej datenschutz@austria.info.
 
10. Prawo do odwołania zgody i wniesienia sprzeciwu
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do odwołania w każdym czasie swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika i skasujemy je z zachowaniem określonych ustawowo terminów przechowywania.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie jest przewidziane prawem, użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych z powodu naruszenia przeważającego godnego ochrony interesu w zachowaniu tajemnicy. Jeżeli warunek powyższy zostanie spełniony, usuwamy dane użytkownika z zachowaniem określonych ustawowo terminów przechowywania w ciągu 8 tygodni.
 
11. Rejestracja i numer DVR
Österreich Werbung jest podmiotem zarejestrowanym przez austriacki Organ Ochrony Danych i wpisanym do rejestru pomiotów przetwarzających dane. Na podstawie rejestracji przydzielono Österreich Werbung następujący numer zezwolenia na przetwarzanie danych (DVR): 0008133.
 
12. Piksel monitorowania konwersji Facebooka
Za zgodą użytkownika nasza witryna korzysta z usługi „piksel monitorowania konwersji” dostarczanej przez Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Usługa ta umożliwia nam monitorowanie działań użytkowników po kliknięciu reklamy na Facebooku i przeniesieniu ich do witryny reklamodawcy. Umożliwia ona nam rejestrowanie skuteczności ogłoszeń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i związanych z badaniami rynku. Zgromadzone dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że nie mamy wglądu w dane osobowe poszczególnych użytkowników. Zgromadzone dane są jednak rejestrowane i przetwarzane przez serwis Facebook. Informujemy użytkowników w tym zakresie zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy. Facebook może łączyć te dane z danymi związanymi z profilem użytkownika na Facebooku i używa ich do własnych celów reklamowych zgodnie ze swoimi zasadami dotyczącymi danych https://www.facebook.com/about/privacy/. Usługa monitorowania konwersji umożliwia Facebookowi, podobnie jak i jego partnerom, wyświetlanie użytkownikowi reklam na Facebooku i poza nim. Dodatkowo w tych celach na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie.

Zgodę mogą wyrazić tylko użytkownicy w wieku powyżej 13 lat. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 13 lat, powinny zwrócić się do swoich opiekunów.

Aby odwołać zgodę, należy kliknąć tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
 
13. Remarketing / Retargeting na Facebooku
Na naszych stronach zainstalowano tagi remarketingowe portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Podczas wizyty na naszych stronach za pośrednictwem tagów remarketingowych nawiązuje się połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że użytkownik o określonym adresie IP odwiedził naszą stronę. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem danego użytkownika. Otrzymane w ten sposób informacje możemy wykorzystać w celu wyświetlania reklam na Facebooku. Informujemy, że jako operator stron internetowych nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, a także sposobu ich wykorzystywania przez serwis Facebook. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Aby odwołać zgodę, należy kliknąć tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

14. Google Analytics
Witryny Österreich Werbung korzystają z usługi Google Analytics w celu prowadzenia analiz internetowych. Korzystanie z tej usługi również jest możliwe poprzez zapisanie pliku cookie na komputerze użytkownika.
Wygenerowane w ten sposób informacje, łącznie z adresem IP użytkownika, są przesyłane na serwer w USA i tam zapisywane. Ze względu na ochronę danych osobowych Österreich Werbung korzysta z funkcji „_anonymizeIP()“, dzięki której przekazywane adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej, co wyklucza bezpośrednie powiązanie z konkretną osobą.
Google przekazuje te dane osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy ustawowe lub jeżeli osoby te przetwarzają dane na zlecenie Google. Szczegółowe informacje na temat usługi Google Analytics można znaleźć na stronie www.google.com.
Österreich Werbung korzysta z funkcji Google Analytics w celu analizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, np. w formie zanonimizowanych analiz i grafik na temat odsłon i odwiedzin, a także w celach związanych z remarketingiem, generowaniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracją managera usługi DoubleClick, generowaniem raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics.
Korzystając z tej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zgromadzonych danych na jego temat przez Google, w sposób i w celach opisanych powyżej.
Użytkownik może wyłączyć śledzenie przez Google Analytics poprzez kliknięcie przycisku „Wyłącz Google Analytics”.
Aby dezaktywacja działała na stałe, przeglądarka użytkownika musi akceptować cookies.
Alternatywnie, w celu zapobieżenia gromadzeniu danych, można zainstalować dodatek Google do przeglądarki.

Źródło zdjęć

Najważniejszym założeniem dwóch domen www.austria.info i www.austriatourism.com jest promocja Austrii jako celu turystycznego.