Hledat
  • sunset in Steyrtal valley
   media_content.tooltip.skipped
   Podmínky použití

   Podmínky použití

  1. Obecné informace

  Österreich Werbung provozuje webové stránky pod hlavními doménami austria.info a austriatourism.com, které slouží k propagaci Rakouska jako turistické destinace, ať už za úplatu, či zdarma. V následujícím textu odkazuje austria.info na webovou stránku, která je dostupná při zadání této nebo jiných adres URL. Pod názvem austriatourism.com se rozumí webová stránka, která je dostupná při zadání této nebo jiných adres URL. Žádáme všechny uživatele, aby si pečlivě přečetli následující podmínky použití a další právní texty. Používání webových stránek austria.info nebo austriatourism.com znamená, že uživatel souhlasí s následujícími podmínkami použití a dalšími právními texty (např. prohlášení o ochraně údajů, prohlášení o autorských právech, linking a framing). Používání těchto webových stránek znamená, že uživatel souhlasí s podmínkami použití a všemi dalšími právními texty. V případě, že uživatel nesouhlasí s podmínkami použití, je mu zakázáno další používání webových stránek austria.info nebo austriatourism.com. V případě porušení všech nebo některého z níže uvedených ustanovení podmínek použití a dalších právních textů dojde k okamžitému a automatickému odebrání oprávnění uživatele používat tyto webové stránky. V případě takového porušení si společnost Österreich Werbung vyhrazuje právo uplatnit jakékoli nároky (např. záruční nároky nebo nároky na náhradu škody) vůči dotyčnému uživateli (uživatelům).


  2. Autorská práva

  Použití webových stránek austria.info nebo austriatourism.com je povoleno výhradně k informačním účelům, a to jak pro soukromé, tak i profesionální účely. Veškerý obsah webových stránek austria.info a austriatourism.com je chráněn autorskými právy. To platí bez ohledu na to, zda je obsah nabízen za úplatu nebo zdarma. V případě placeného obsahu (např. placené stahování studií) určují rozsah dalších práv na užívání konkrétnější ustanovení. Jakékoli rozmnožování, šíření, pronájem, půjčování, zpřístupňování veřejnosti nebo jiné užití jakéhokoli druhu vyžaduje výslovný písemný souhlas společnosti Österreich Werbung a v případě absence takového souhlasu je výslovně zakázáno. Výjimka existuje, pokud je výslovně uvedena ve zvláštním ustanovení. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek zejména důsledky podle práva ochranných známek, autorského práva a práva hospodářské soutěže. Společnost Österreich Werbung si výslovně vyhrazuje veškerá autorská práva a z nich vyplývající práva na užití (práva na užití děl a licence k užití děl) k obsahu nabízenému na webových stránkách austria.info a austriatourism.com. Všechny uživatele rovněž žádáme, aby si přečetli prohlášení o autorských právech.


  3. Ochrana údajů

  Společnost Österreich Werbung klade velký důraz na pečlivé zacházení s osobními údaji. Z tohoto důvodu se politika ochrany osobních údajů společnosti Österreich Werbung řídí zásadou zachování důvěrnosti údajů a klade zvláštní důraz na ochranu osobních údajů. Žádáme všechny uživatele, aby si přečetli ustanovení o ochraně údajů.

   

  4. Záruka

  Společnost Österreich Werbung nemůže zaručit, že webové stránky austria.info a austriatourism.com budou vždy dostupné. Technické závady a/nebo údržba a jiné příčiny (např. opětovné spuštění webových stránek) mohou vést k tomu, že webové stránky austria.info a austriatourism.com budou dočasně nebo po delší dobu nedostupné. Österreich Werbung nenese žádnou odpovědnost za konkrétní dostupnost nebo přístupnost webových stránek austria.info nebo austriatourism.com. Österreich Werbung nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, zákonnost, objektivitu a aktuálnost obsahu nabízeného na webových stránkách austria.info nebo austriatourism.com. To platí i pro všechny produkty a služby nabízené na webových stránkách včetně jejich popisu a cen. Společnost Österreich Werbung může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět úpravy, změny a smazání webových stránek jako celku a obsahu na nich prezentovaného.

   

  5. Odpovědnost

  Společnost Österreich Werbung ani osoby či společnosti s ní spojené neodpovídají za žádné škody (např. ušlý zisk, zmařené výdaje, škody ze ztráty dat, ušlý výdělek, nároky z práva na obohacení, náklady na právní poradenství a uzavření smlouvy). Toto vyloučení odpovědnosti se týká zejména všech škod způsobených používáním webových stránek, dočasnou nebo trvalou nemožností používat webové stránky (výpadky), omezenou dostupností webových stránek nebo obsahu na nich, nesprávnou prezentací obsahu, prezentací obsahu třetích stran a prezentací hypertextových odkazů na stránkách austria.info nebo austriatourism.com.


  V případě poškození hardwaru a/nebo softwaru nebo jiných dat v důsledku používání webových stránek austria.info a austriatourism.com nebo jejich obsahu nenese společnost Österreich Werbung žádnou odpovědnost. Uživatel bere na vědomí, že služby nabízené společností Österreich Werbung jsou nabízeny také za účasti provozovatelů sítí třetích stran. Dostupnost služeb je proto závislá na technickém zajištění externích síťových služeb. Österreich Werbung nepřebírá žádnou povinnost za nepřetržitou dostupnost nabízených služeb na internetu. Uživatel si je vědom, že Österreich Werbung nemá žádný vliv na možnost přístupu k internetu, rychlost přenosu ani na dostupnost a stabilitu síťových připojení a přístupů. Společnost Österreich Werbung je oprávněna poskytování služeb na přiměřenou dobu přerušit z interních důvodů, například z důvodu údržby.


  Zejména z důvodů vyšší moci, stávek, výluk a úředních příkazů, jakož i z důvodu technických změn na zařízení společnosti Österreich Werbung nebo jiných opatření, která jsou nezbytná pro řádný nebo vylepšený provoz (např. údržbářské práce, opravy atd.), mohou být služby dočasně omezeny. Uživateli z toho nevyplývají žádné nároky, ale Österreich Werbung se bude snažit o co nejrychlejší vyřešení problému. Uživatel je oprávněn využívat služeb Österreich Werbung na vlastní riziko a náklady a je povinen používat k tomuto účelu pouze vhodné technické vybavení, jako jsou vhodné počítače, modemy apod. Uživatel je rovněž povinen používat služby pouze v souladu s právními předpisy a zejména se zdržet jakéhokoli nesprávného používání služeb. Pokud jsou služby poskytovány bezplatně, vyhrazuje si Österreich Werbung právo je kdykoli po předchozím upozornění poskytnout za poplatek. Na bezplatné poskytování služeb za žádných okolností neexistuje nárok.

   

  Společnost Österreich Werbung nabízí uživatelům na internetovém portálu také služby (např. informace), které jsou zprostředkovány, vytvořeny nebo jinak zpřístupněny třetími stranami. Österreich Werbung vynaloží veškeré úsilí, aby provozem internetového portálu nebyla porušena práva třetích osob, zejména, nikoli však výlučně, autorská práva, práva na užívání, práva k ochranným známkám nebo jiná práva na užívání. Österreich Werbung však nezaručuje, že služby (např. informace), které uživatelé využívají, nezahrnují práva třetích osob, zejména, nikoli však výlučně, autorská práva, práva na využívání, práva k ochranným známkám nebo jiná práva na užívání. Odpovědnost za případné škody z toho vyplývající je vyloučena. V případě, že Österreich Werbung na webových stránkách nabízí software ke stažení zdarma (např. spořič obrazovky), nepřebírá žádnou odpovědnost za jeho funkčnost. Zejména nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli (následné) škody vzniklé v důsledku používání softwaru (např. poškození operačního systému).

   

  Společnost Österreich Werbung se snaží zajistit správnost, úplnost a aktuálnost informací o cenách uvedených na těchto webových stránkách. Jelikož však společnost Österreich Werbung získává informace o cenách od třetích stran, nemá možnost ověřit jejich správnost. Zejména tyto informace podléhají pravidelným změnám. Österreich Werbung proto nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací o cenách uvedených na těchto webových stránkách.


  Toto obecné vyloučení odpovědnosti platí bez ohledu na uplatněný základ nároku v případě lehké nedbalosti a ve vztahu k podnikatelům také v případě hrubé nedbalosti. Vyloučení odpovědnosti se vztahuje na smluvní i mimosmluvní nároky.

   

  6. Změny

  Společnost Österreich Werbung má právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, upravit nebo aktualizovat tyto podmínky použití a všechny ostatní právní texty v jakékoli podobě. Příslušná verze těchto podmínek použití je závazná. Všichni uživatelé webových stránek austria.info a austriatourism.com by měli pravidelně sledovat tyto podmínky použití a související právní texty, aby byli informováni o změnách. Všichni uživatelé webových stránek austria.info a austriatourism.com výslovně souhlasí s tím, že aktuální verze je pro uživatele platná, jakmile uživatelé znovu navštíví tyto webové stránky a výslovně nevznesou písemné námitky proti aktuální verzi podmínek použití nebo jiných právních textů.


  7. Hypertextové odkazy

  Österreich Werbung nenese odpovědnost za odkazované webové stránky a jejich obsah. Hypertextové odkazy na webových stránkách austria.info a austriatourism.com jsou bezplatnou službou, kterou poskytuje Österreich Werbung. Společnost Österreich Werbung nemá žádný vliv na podobu nebo změny odkazovaných webových stránek ani na obsah, který je na nich nabízen. Pokud hypertextové odkazy ze stránek austria.info nebo austriatourism.com odkazují na externí obsah, nejedná se o hodnocení odkazovaného obsahu. Společnost Österreich Werbung zejména nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, zákonnost, objektivitu a aktuálnost tohoto obsahu. Za přístup k informacím, ke kterým se dostanete prostřednictvím hypertextových odkazů na stránkách austria.info nebo austriatourism.com, odpovídá výhradně uživatel. Žádáme všechny uživatele, aby si přečetli ustanovení o linkingu a framingu. V případě, že si uživatelé povšimnou toho, že odkaz odkazuje na právně problematický obsah, žádáme je, aby o tomto odkazu informovali společnost Österreich Werbung e-mailem na adresu datenschutz@austria.info, aby mohl být co nejdříve odstraněn.

   

  8. Právní texty

  Všechny ostatní právní texty na stránkách austria.info a austriatourism.com, na které tyto podmínky použití odkazují, tvoří nedílnou součást těchto podmínek použití a podléhají ustanovením uvedeným v těchto podmínkách použití, pokud neobsahují konkrétnější nařízení. Konkrétnější nařízení mohou existovat například v případě placeného obsahu, pokud jde o práva na užívání.

   

  9. Soudní příslušnost/místo plnění/příslušné právo

  Pokud je uživatel podnikatelem, je pro všechny spory věcně příslušný výhradně soud prvního okresu ve Vídni. Pokud je uživatel spotřebitelem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, platí to pouze tehdy, pokud má místo bydliště, obvyklé bydliště nebo místo výkonu zaměstnání v jeho obvodu. Místem plnění všech nároků a závazků je sídlo společnosti Österreich Werbung. Platí výhradně rakouské hmotné právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a vnitrostátních kolizních norem.


  10. Doložka o oddělitelnosti/různé

  Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení podmínek použití nemá vliv na právní platnost ostatních ustanovení; v takovém případě se považují za uzavřená ta ujednání, která jsou právně účinná a nejvíce se blíží původnímu cíli společnosti Österreich Werbung. Pokud je vyžadována písemná forma, splňuje tento požadavek i zaslání faxem nebo e-mailem.


  11. Prohlášení o autorských právech

  Autorská práva k vlastnímu obsahu

  Veškeré informace uvedené na webových stránkách austria.info nebo austriatourism.com (např. texty, grafika, videofilmy, hudební skladby atd.) jsou chráněny ochrannou známkou a/nebo autorskými právy ve prospěch společnosti Österreich Werbung. Proto není dovoleno stahovat, reprodukovat a šířit tyto webové stránky jako celek nebo jako jednotlivé části. Zejména práva na reprodukci, distribuci, pronájem, zapůjčení, zpřístupnění a vysílání v jakékoli formě jsou výhradním vlastnictvím společnosti Österreich Werbung nebo třetích stran. Porušení práv průmyslového vlastnictví bude stíháno soudní cestou.


  Autorská práva k obsahu třetích stran

  Společnost Österreich Werbung provozuje na webových stránkách austria.info a austriatourism.com služby, které zahrnují použití obsahu (např. texty, grafika, videofilmy, hudební skladby, loga) třetích stran (např. obsah od reklamních partnerů, obsah od spolupracujících partnerů). Tento obsah si mohou prohlédnout všichni uživatelé. Jakékoli jiné použití multimediálních souborů a textů vyžaduje předchozí výslovný souhlas autora nebo oprávněného uživatele. Autor nebo oprávněný uživatel si vyhrazuje veškerá práva k multimediálním souborům a textům. Společnost Österreich Werbung bude informovat autora nebo oprávněného uživatele o porušení autorských práv, pokud se o něm dozví. Společnost Österreich Werbung v žádném případě nenese odpovědnost za porušení autorských práv třetích stran. Všichni partneři (např. reklamní partneři, kooperační partneři) zbavují Österreich Werbung odpovědnosti.


  12. Linking a framing

  Odkazy jiných webových stránek na austria.info a austriatourism.com

  Společnost Österreich Werbung povoluje (hypertextové) odkazy za následujících podmínek: Odkazy nesmí žádným způsobem upravovat obsah webových stránek austria.info nebo austriatourism.com, musí být zajištěna plná rozpoznatelnost původu veškerého obsahu a stránky austria.info a austriatourism.com musí být prezentovány v plném rozsahu jako propojené webové stránky. Zobrazování obsahu na webových stránkách austria.info nebo austriatourism.com pomocí rámců je zakázáno. Zakázány jsou také odkazy na webové stránky s urážlivým, neslušným, nemorálním nebo jinak kontroverzním/nezákonným obsahem. Obsah webových stránek, které odkazují na webové stránky austria.info a austriatourism.com, musí být zcela v souladu se všemi platnými právními předpisy (např. autorské právo, zákon o reklamě, zákon o ochraně osobních údajů, trestní právo). Tyto webové stránky především nesmí zkresleně, nesprávně nebo protiprávně odrážet vztah se společností Österreich Werbung. Spolupráce se společností Österreich Werbung nebo její podpora jakýmkoli způsobem může být navázána pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Österreich Werbung. Zejména použití firemní identity Österreich Werbung (např. loga) vyžaduje předchozí souhlas Österreich Werbung. Österreich Werbung si vyhrazuje veškerá práva v případě nelegálních odkazů.

   

  Odkazy austria.info a austriatourism.com na jiné webové stránky

  Při odkazování na jiné webové stránky klade společnost Österreich Werbung maximální důraz na to, aby obsah třetích stran na odkazovaných webových stránkách nebyl nijak pozměněn, aby byl rozpoznatelný původ tohoto obsahu třetích stran a aby byla odkazovaná webová stránka prezentována v plném rozsahu. Při zobrazování obsahu třetích stran se vždy otevře nové okno prohlížeče a technika framingu se nepoužívá. Österreich Werbung nenese žádnou odpovědnost za zákonnost obsahu externích webových stránek, na které Österreich Werbung odkazuje. Österreich Werbung nenese žádnou odpovědnost zejména v případě, že je tento obsah následně změněn. Zařazení webové stránky zprostředkované nebo provozované třetí stranou na internetový portál provozovaný společností Österreich Werbung nepředstavuje žádné doporučení nebo záruku, pokud jde o nabízené služby nebo služby v nich obsažené, zejména informace, jakož i nabízené zboží nebo služby. Pokud společnost Österreich Werbung odkazuje prostřednictvím odkazů na internetové stránky, které nejsou provozovány společností Österreich Werbung, děje se tak pouze jako doplňková služba pro uživatele, která uživateli umožňuje přístup na tyto internetové stránky. V takových případech však Österreich Werbung nepřebírá žádnou záruku a/nebo odpovědnost za obsah těchto webových stránek.


  1. Allgemeines

  At the main domains www.austria.info and austriatourism.com the Austrian National Tourist Office operates websites, which serve the promotion of tourism to Austria free or against payment. Furthermore, austria.info refers to that website which can be accessed by entering this or another transferring URL. austriatourism.com refers to that website which can be accessed by entering this or another transferring URL. All users are urged to read the following terms of use as well as the other legal texts carefully. The consent of the user with the terms of use and other legal texts listed below (e.g. Privacy Policy, Copyright Notice, Linking & Framing) is an absolute requirement for the use of the websites austria.info and austriatourism.com, respectively. The use of this website implies that the user accepts the terms of use and all other legal texts. In the event that the user does not accept the terms of use, further use of the websites austria.info and austriatourism.com is prohibited. A violation of all or some of the provisions of the below terms of use and other legal texts leads to the immediate, automatic termination of the authorization to use the website. In the event of such violations, Austrian National Tourist Office reserves itself the rights to any and all claims (e.g. claims arising from warranty and/or from compensation for damages) against the relevant user(s).

  2. Copyright

  The use of the websites austria.info and austriatourism.com is exclusively permitted for informational purposes of both a private and a professional nature. All contents on the website austria.info and austriatourism.com are protected by copyright. Irrespective of whether contents are offered free of charge or at a charge. In the case of chargeable content (e.g. chargeable download of studies), specific provisions exist that determine to what other usage rights exist. Any type of reproduction, distribution, rental, lending, publication, or other use of any type at all requires the explicit written permission of Austrian National Tourist Office and is explicitly forbidden without such permission. An exception obtains when a specific provision explicitly establishes something to the contrary. Violations of this provision may in particular result in trademark, copyright and competition law consequences. Austrian National Tourist Office expressly reserves itself all copyrights and the usage rights arising therefrom (rights to use work and permission to use work) on the contents offered on the websites austria.info and austriatourism.com. All users are urged to read the copyright statement.

   

  3. Data Protection

  Advertising Austria places great importance on the careful handling of personal data. For this reason, the privacy policy of Austrian National Tourist Office follows the principle of maintaining data confidentiality and emphasizes the protection of personal data in particular. All users are urged to read the provisions on data privacy protection.

   

  4. Guerrantee

  Austrian National Tourist Office cannot guarantee that the websites austria.info and austriatourism.com can always and at all times be accessed. Technical errors and/or maintenance work as well as other causes (such as a re-launch of the website) can lead to the websites austria.info and austriatourism.com being unavailable temporarily or over a longer period of time. Austrian National Tourist Office assumes no responsibility for any specific availability or accessibility of the websites austria.info and austriatourism.com. Austrian National Tourist Office does not guarantee the accuracy, completeness, legality, objectivity and up-to-dateness of the contents offered on the websites austria.info and austriatourism.com. This is equally applicable to all products and services offered on the website, including associated descriptions and prices. Austrian National Tourist Office may undertake changes, modifications as well as deletions of the website in its entirety and the contents presented on it at any time and without prior notice.

   

  5. Liability

  Austrian National Tourist Office and the persons or companies related to Austrian National Tourist Office shall not be liable for damages of any kind (e.g. lost profits, frustrated expenditures, damages due to loss of data, loss of earnings, claims based on enrichment law, legal advice or contract establishment costs). This disclaimer in particular applies to all damages caused by the use of the website, by temporary or permanent inability to use the website (downtime), by the limited availability of the website or the content presented thereon, by the erroneous presentation of content, by the presentation of third-party content or by the display of hyperlinks on austria.info and austriatourism.com.

  Should any damages to hardware and/or software or to other data arise from the use of the websites austria.info and austriatourism.com or their contents, Austrian National Tourist Office does not incur any liability whatsoever. The user acknowledges that the services offered by Austrian National Tourist Office are also offered along with the involvement of third-party network operators. The availability of services is therefore dependent on the technical provision of external network services. Austrian National Tourist Office assumes no obligation to keep these services offered free from interruptions and able to be accessed at all times. The user is aware that Austrian National Tourist Office has no influence on the possibility of the Internet access, the transmission speed and the availability and stability of network connections and access. Austrian National Tourist Office is entitled to interrupt the services for internal reasons such as maintenance services for a reasonable period.

  There may be a temporary restriction of services, especially for reasons of force majeure, strikes, lockouts and orders by the authorities as well as due to technical changes to the systems of Austrian National Tourist Office or due to other measures which are necessary for a proper or improved operation (e.g. maintenance, repairs, etc.). The user can derive no claims from this, however Austrian National Tourist Office will strive for rapid troubleshooting. The user is entitled to use the services of Austrian National Tourist Office on his own respective risk and expense and is obliged to only use appropriate technical devices, such as appropriate computers, modems, etc. The user is also obliged to use the services only in accordance with legal regulations and standards and to refrain from any improper use of the services. Where services are rendered free of charge, Austrian National Tourist Office reserves the right to provide these for a charge at any time after prior notice. Under no circumstance is there an entitlement to the provision of gratuitous services.

  On the Internet portal, Austrian National Tourist Office also and in particular offers users services (such as information) that are conveyed, created or otherwise provided by third parties. Austrian National Tourist Office will undertake every effort to not infringe on any third-party rights, in particular, but not limited to copyright, exploitation, trademark or other usage rights through the operation of the Internet portal. However, Austrian National Tourist Office does not guarantee that the services used by users (such as information) are free from any third-party rights, specifically but not limited to copyrights, exploitation, trademark or other rights of use. Liability for damages possibly resulting therefrom shall be excluded. In the event that Austrian National Tourist Office offers free software downloads (e.g. screen savers) on the website, no liability whatsoever is assumed for their ability to function. More particularly, no liability is assumed for any (consequential) damages resulting from the use of the software (e.g. damage to the operating system).

  Austrian National Tourist Office endeavors to ensure the accuracy, completeness and up-to-dateness of price information contained on this website. Since Austrian National Tourist Office receives the prices from third parties, it has no means, however, to check them for accuracy. In particular, the specifications are subject to periodic changes. Austrian National Tourist

  Office therefore assumes no liability for the correctness, completeness and up-to-dateness of the price information contained on this website.

  This general exclusion of liability applies irrespective of the asserted claim basis for slight negligence as well as for gross negligence where entrepreneurs are concerned. Limitation of liability extends to both contractual and non-contractual claims.

   

  6. Changes

  Austrian National Tourist Office is entitled to change, adapt, or update these terms and all other legal texts at any time, in whatever form and without prior notice. The current version of these terms of use is binding. All users of the websites austria.info and austriatourism.com should consult these terms of use and the associated legal texts, in order to keep track of any modifications. All users of the websites austria.info and austriatourism.com expressly declare themselves in agreement that the currently valid version applies to users as soon as they visit the site again and do not object to the current version of the terms of use or other legal texts explicitly and in writing.

   

  7. Hyperlinks

  Austrian National Tourist Office assumes no liability for linked websites and their contents. The information presented on hyperlinks on the websites austria.info and austriatourism.com are a free service provided by Austrian National Tourist Office. Austrian National Tourist Office has no influence on the design or modification of the linked sites and the content they offer. Should hyperlinks on austria.info and austriatourism.com refer to third-party content, these do not constitute a rating of the linked content. Austrian National Tourist Office in particular assumes no liability whatsoever for the accuracy, completeness, legality, objectivity and up-to-dateness of such content. The access to information that is reached via hyperlinks on austria.info and austriatourism.com is the sole responsibility of the user. All users are urged to also read the terms on Linking and Framing. In the event that users notice that a link refers to legally problematic content, they are asked to inform Austrian National Tourist Office via email to datenschutz@austria.info about the link in question, so that it may be removed as soon as possible where necessary.

   

  8. Legal Texts

  All other legal texts on austria.info and austriatourism.com that are referred to in these terms of use are an integral part of these terms of use and are subject to the conditions defined in their provisions whenever they do not contain more specific provisions. More specific provisions may exist e.g. in the case of paid content for use rights.
   

  9. Jurisdiction / Place of Performance / Applicable Law

  If the user is an entrepreneur, the competent court for the first district in Vienna shall have exclusive jurisdiction for all disputes. If the user is a consumer within the meaning of the Consumer Protection Act, this applies only if he/she has his/her residence, habitual residence or place of employment in this administrative district. Place of performance for all rights and obligations is the headquarters of Austrian National Tourist Office. The substantive law of Austria under exclusion of the UN Sales Convention (CISG) and national conflict of law provisions shall apply exclusively.
   

  10. Severability Clause / Miscellaneous

  The invalidity or ineffectiveness of individual provisions of the terms of use shall not affect the validity of the remaining provisions; in this case, those agreements are deemed made which are legally effective and come closest to the original objective of Austrian National Tourist Office. Where written form is required, the transmission by fax or e-mail satisfies this requirement.
   

  11. Copyright Statement

  Copyright on Own Content

  All of the information displayed on the websites austria.info and austriatourism.com (e.g. text, graphics, videos, music etc.) are protected by trademarks and/or copyrights in favor of Austrian National Tourist Office. It is therefore not permitted to download, reproduce and distribute the website as a whole or in part. In particular, the rights of reproduction, distribution, renting, lending, provision and broadcast in any form whatsoever are owned exclusively by Austrian National Tourist Office or third parties. Violations of intellectual property rights will be pursued by legal action.

  Copyright on Third-Party Content

  Austrian National Tourist Office operates services on the websites austria.info and austriatourism.com which entail the use of third-party content (e.g., text, graphics, videos, music, logos), such as content of advertising partners and contents of cooperation partners. This content can be viewed by all users. Any other use of multimedia files and texts of whatever kind requires the prior explicit consent of the author or authorized user. The author or authorized user reserves all rights to the multimedia files and texts. Austrian National Tourist Office will inform the author or authorized user of copyright infringements where Austrian National Tourist Office becomes aware of these. In any event, Austrian National Tourist Office assumes no liability whatsoever for copyright infringements of third parties. Each partner (e.g. advertising partner, cooperation partner) indemnifies Austrian National Tourist Office from all liabilities.
   

  12. Linking & Framing

  Links from other Websites to austria.info and austriatourism.com

  Austrian National Tourist Office allows (hyper-) links under the following conditions: they may not alter the contents of the websites austria.info and austriatourism.com in any way, the recognition of the origin of all content must be guaranteed in full, and austria.info and austriatourism.com must be represented as linked websites in their entirety. The display of contents of the websites austria.info and austriatourism.com through the use of frames is not allowed. The linking of websites to content that is offensive, objectionable, contradictory to good morals or otherwise controversial/illegal is also prohibited. The contents of the websites that link to the websites austria.info and austriatourism.com must fully comply with all applicable legislation (e.g. copyright law, advertising law, privacy law, criminal law). Above all, these websites must not represent their relationship to Austrian National Tourist Office in a falsified, incorrect or illegal manner. A collaboration with and/or support of Austrian National Tourist Office of whatever kind may only be the case if Austrian National Tourist Office had agreed to it explicitly and in writing beforehand. In particular, the use of the Austrian National Tourist Office corporate identity (e.g. logos) requires the prior approval of Austrian National Tourist Office. Austrian National Tourist Office reserves all rights in the case of illegal links.


  Links from austria.info and austriatourism.com to other Websites

  In the linking to other websites, Austrian National Tourist Office attaches the greatest importance on the fact that external content on the linked websites is not modified in any way, that the recognition of the origin of this third-party content remains intact and that the linked website is displayed in its entirety. When showing third-party content, a new browser window

  is opened in each case and no framing technique is used. Austrian National Tourist Office accepts no responsibility whatsoever for the legality of the content of external websites which are linked to by Austrian National Tourist Office. In particular, Austrian National Tourist Office accepts no responsibility for any subsequent alterations of their content. The inclusion of a third-party mediated or operated website in the internet portal operated by Austrian National Tourist Office does not constitute an endorsement or guarantee with regard to the services offered or contained therein, in particular to possibly offered information, goods or services. Where Austrian National Tourist Office refers to websites that are not operated by Austrian National Tourist Office through links, this only constitutes an additional service for users, in order to allow them to have access to such websites. Austrian National Tourist Office, however, assumes no responsibility and/or liability for the content of such websites in these cases.

  media_content.tooltip.skipped