Please choose Language or Country
or

Felhasználási feltételek

1.Általános rendelkezések

Az Österreich Werbung az austria.info és az austriatourism.com fődoméneken üzemeltet weboldalakat, amelyek Ausztriára mint turisztikai célpontra vonatkozó ingyenes vagy fizetett hirdetéseket tartalmaznak.

Az austria.info alatt értendő minden olyan weboldal, amely ezen vagy bármely más odamutató URL útján elérhető.

Az austriatourism.com alatt értendő minden olyan weboldal, amely ezen vagy bármely más odamutató URL útján elérhető.

Valamennyi felhasználót felhívjuk, hogy a jelen felhasználási feltételeket és a további jogi tájékoztatásokat figyelmesen olvassa el.

Az austria.info illetve az austriatourism.com weboldalak használatának elengedhetetlen feltétele az alábbi felhasználási feltételek és jogi tájékoztatások (pl. adatvédelmi nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat, linking és framing) felhasználó általi tudomásulvétele.

A weboldalak használata azt jelenti, hogy a felhasználó a felhasználási feltételeket és az összes jogi tájékoztatást elfogadja.

Azon felhasználó részére, aki a felhasználási feltételeket nem fogadja el, az austria.info és az austriatourism.com weboldalak használata tilos.

Valamennyi, illetve az egyes felhasználási feltételek megsértése a weboldalak használati jogának azonnali és automatikus megszűnését jelenti.

A felhasználási feltételek megsértése esetére az adott felhasználóval/felhasználókkal szemben az Österreich Werbung valamennyi ezen esetben alkalmazandó igényét (pl. szavatossági, kártérítési igény) kifejezetten fenntartja.

2. Szerzői jog

Az austria.info és az austriatourism.com weboldalak akár magán, akár üzleti célból kizárólag információs jelleggel használhatók.

Az austria.info és az austriatourism.com weboldal tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll, függetlenül attól, hogy a tartalmat az oldal ingyenesen vagy ellenérték fejében kínálja.

Ellenérték mellett elérhető tartalmak (pl. tanulmányok letöltése ellenérték fejében) esetében speciális feltételek határozzák meg a használati jogok terjedelmét.

A tartalom bármely formában történő sokszorosítása, terjesztése, bérbe-, illetve kölcsönadása, nyilvánossághoz közvetítése, és minden egyéb típusú felhasználás az Österreich Werbung kifejezett, írásbeli hozzájárulását igényli, és annak hiányában tilos.

Kivételt képez, ha speciális szabály kifejezetten eltérő rendelkezést tartalmaz.

Jelen rendelkezés megsértése többek között védjegyjogi, szerzői jogi és versenyjogi jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Az Österreich Werbung kifejezetten fenntartja szerzői jogait és az abból fakadó felhasználási jogait (a mű felhasználásának jogát, illetve a mű felhasználási joga engedélyezésének jogát) az austria.info és az austriatourism.com weboldalakon kínált tartalmak tekintetében.

Valamennyi felhasználót felhívjuk a szerzői jogi nyilatkozat elolvasására is.

3. Adatvédelem

Az Österreich Werbung különös figyelmet fordít a személyes adatok körültekintő kezelésére.

A fentiekből következően az Österreich Werbung adatvédelmi politikája az adattitok megtartásának alapelvét követi és különös hangsúlyt helyez a személyes adatok védelmére.

Valamennyi felhasználót felhívjuk az adatvédelmi rendelkezések elolvasására.

4. Szavatosság

Az Österreich Werbung nem szavatol azért, hogy az austria.info és az austriatourism.com weboldalak mindig és folyamatosan elérhetőek legyenek.

Technikai hibák és/vagy karbantartási munkák, vagy egyéb körülmények (pl. a weboldalak újratöltése) okozhatják, hogy az austria.info és az austriatourism.com weboldal átmenetileg, illetve hosszabb ideig nem elérhető.

Az Österreich Werbung az austria.info, és a austriatourism.com weboldal meghatározott rendelkezésre állására, illetve elérhetőségére vonatkozóan felelősséget nem vállal.

Az austria.info ésaz austriatourism.com weboldalakon kínált tartalmak pontossága, teljessége, jogszerűsége, tárgyilagossága és időszerűsége tekintetében az Österreich Werbung szavatosságot nem vállal.

Ez irányadó valamennyi a weboldalon kínált termék és szolgáltatás, valamint az azokhoz tartozó leírás, illetve árak tekintetében is.

Az Österreich Werbung minden előzetes értesítés nélkül jogosult bármikor a weboldal, illetve az azon elhelyezett tartalmak tekintetében kiegészítést, módosítást vagy törlést eszközölni.

5. Felelősség

Az Österreich Werbung, illetve az Österreich Werbunggal kapcsolatban álló személyek, valamint vállalkozások nem felelnek semmilyen kárért (ideértve többek között az elmaradt hasznot, az igazolt ráfordításokat, adatvesztésből eredő károkat, kieső jövedelmet, gazdagodásból származó igényeket, jogi tanácsadás díját és szerződéskötés költségeit).

Jelen felelősségkizárás különösen azon károk tekintetében áll fenn, amelyek a weboldal használata, a weboldal használatának átmeneti vagy huzamos ideig tartó ellehetetlenülése (Downtime), a weboldal vagy az azon elhelyezett tartalmak korlátozott rendelkezésre állása, tartalmak vagy idegen tartalmak hibás bemutatása, továbbá az austria.info-ra és az austriatourism.com-ra irányuló hiperlinkek elhelyezése által következnek be.

Az Österreich Werbung nem vállal felelősséget az austria.info és az austriatourism.com weboldalak, vagy azok tartalma használata eredményeként hardverekben és/vagy szoftverekben, vagy azok adatfájljaiban bekövetkező károk tekintetében.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Österreich Werbung az általa kínált szolgáltatások nyújtásához harmadik személy hálózatüzemeltetők közreműködését is igénybe veszi.

A szolgáltatások rendelkezésre állása ezért idegen hálózati szolgáltatások technikai rendelkezésre állásától függ.

Az Österreich Werbung nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az általa kínált szolgáltatásokat megszakítás nélkül és az interneten folyamatosan elérhető formában tartja fenn.

A felhasználó tudomással rendelkezik arról, hogy az Österreich Werbungnak nincs befolyása az internetelérés lehetőségére és az átviteli sebességre, továbbá a hálózati kapcsolatok elérhetőségét és stabilitását sem tudja befolyásolni.

Az Österreich Werbung jogosult a szolgáltatások meghatározott ideig történő megszakítására belső okokból, például karbantartás céljából.

Különösen vis maior, sztrájkok, zárlatok, hatósági intézkedések, valamint az Österreich Werbung berendezésein végrehajtott technikai változtatások, vagy egyéb olyan intézkedések, amelyek a megfelelő vagy jobb működéshez szükségesek (pl. karbantartási vagy javítási munkák stb.) a szolgáltatások időleges korlátozásához vezethetnek.

A felhasználó ebből kifolyóan igényt érvényesíteni nem jogosult, az Österreich Werbung azonban megtesz minden tőle telhetőt a hibák gyors elhárítására.

A felhasználó az Österreich Werbung szolgáltatásait saját kockázatára és költségére jogosult igénybe venni, ezért köteles kizárólag megfelelő műszaki eszközöket, mint például megfelelő számítógépeket, modemeket stb. használni.

Felhasználó ezenfelül köteles a szolgáltatásokat a jogszabályi rendelkezések betartásával igénybe venni és különösen tartózkodni a szolgáltatások bármilyen tisztességtelen igénybevételétől.

Amennyiben a szolgáltatás ingyenes, az Österreich Werbung jogosult arra, hogy azt bármikor előzetes értesítést követően ellenérték fejében tegye elérhetővé.

Szolgáltatások kifejezetten ingyenesen történő nyújtására vonatkozóan igény semmilyen esetben sem keletkezik.

Az Österreich Werbung a felhasználók számára a weboldalon különösen olyan szolgáltatásokat (információkat) is nyújt, amelyeket harmadik személyek közvetítenek, nyújtanak vagy egyéb módon bocsátanak rendelkezésre.

Az Österreich Werbung minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az internetportál működésével harmadik személyek jogait, így különösen, de nem kizárólagosan azok szerzői-, hasznosítási, védjegy- vagy használati jogait ne sértse.

Az Österreich Werbung azonban nem vállal felelősséget azért, hogy a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat (információkat) harmadik személyek jogai, így különösen, de nem kizárólagosan, szerzői-, hasznosítási, védjegy- vagy használati jogai nem korlátozzák.

Az ebből eredő minden esetleges kárért a felelőssége kizárt.

Abban az esetben, ha Österreich Werbung a weboldalon ingyenesen szoftver (pl. képernyővédő) letöltését teszi lehetővé, annak működőképességéért semmilyen felelősséget nem vállal.

Nem vállal felelősséget különösen semmilyen olyan okozati kárért, amely a szoftver alkalmazásának eredményeként következik be (pl. az operációs rendszer károsodása).

Az Österreich Werbung törekszik arra, hogy a weboldalon található árak pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

Tekintettel azonban arra, hogy az Österreich Werbung az árakra vonatkozó adatokat harmadik személyektől kapja, nem áll módjában ezek helyességének ellenőrzése.

Különösen érvényes ez azon adatok tekintetében, amelyek rendszeresen változnak.

Az Österreich Werbung ezért a weboldalon található áradatok pontosságáért, teljességéért, időszerűségéért nem felel.

A felelősség ezen általános kizárása érvényes, függetlenül attól, hogy az igényérvényesítés alapjaként enyhe gondatlanságra, vagy a vállalkozások esetében akár szándékosságra történik hivatkozás.

A felelősség kizárása szerződéses és szerződésen kívüli igényekre is kiterjed.

6. Módosítások

Az Österreich Werbung jogosult bármikor és előzetes értesítés nélkül jelen általános felhasználási feltételeket és minden egyéb jogi tájékoztatást bármilyen formában módosítani, kiegészíteni, aktualizálni.

Jelen felhasználási feltételeknek a mindenkori hatályos változata kötelező.

Az austria.info és az austriatourism.com minden felhasználójának rendszeresen meg kell tekintenie a jelen felhasználási feltételeket és a hozzájuk kapcsolódó jogi tájékoztatásokat azért, hogy a módosításokat követni tudja.

Az austria.info és az austriatourism.com minden felhasználója kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy egyetért azzal, hogy a felhasználóval szemben a mindenkor hatályos változat irányadó, mindaddig, amíg a weboldal ismételt látogatásának időpontjában az aktuális változatnak a felhasználás feltételeire vonatkozó rendelkezései, illetve egyéb jogi tájékoztatások ennek kifejezetten és írásban ellent nem mondanak.

7. Hiperlinkek

Az Österreich Werbung a belinkelt weboldalakért és azok tartalmáért nem felel.

Az austria.info és az austriatourism.com weboldalakon található hiperlinkek az Österreich Werbung ingyenes szolgáltatásai.

Az Österreich Werbungnak nincs befolyása a hivatkozott weboldalak kialakítására, illetve változtatására, valamint az azokon kínált tartalmakra.

Ha az austria.info és az austriatourism.com weboldalon található hiperlinkek idegen tartalmakra utalnak, ezek nem minősülnek a kapcsolódó tartalom értékelésének.

Az Österreich Werbung semmilyen felelősséget nem vállal e tartalmak pontosságáért, teljességéért, jogszerűségért, tárgyilagosságáért és időszerűségéért.

Az austria.info ésaz austriatourism.com weboldalon található hiperlinkeken keresztül elérhető információkhoz való hozzáférés a felhasználó kizárólagos felelőssége.

Ehhez kapcsolódóan felhívunk minden felhasználót a linking és framing rendelkezések megismerésére.

Abban az esetben, ha a felhasználó azt veszi észre, hogy egy hivatkozás jogilag problémás tartalomra vonatkozik, kérjük, küldjön tájékoztatást erről az Österreich Werbung datenschutz@austria.info e-mail címére, hogy adott esetben az a lehető legrövidebb időn belül eltávolítható legyen.

8. Jogi tájékoztatások

Valamennyi jogi tájékoztatás, amely jelen felhasználási feltételekre utal, elválaszthatatlan részét képezi jelen felhasználási feltételeknek és a jelen felhasználási feltételekben meghatározott rendelkezések vonatkoznak rá, kivéve, ha azok speciális szabályokat tartalmaznak.

Speciális szabályok lehetnek irányadók például a díjfizetés ellenében igénybe vehető tartalmak felhasználási jogaira vonatkozóan.

9. Bírósági illetékesség, teljesítési hely, irányadó jog

Ha a felhasználó vállalkozó, Bécs első kerületének határkörrel rendelkező illetékes bírósága kizárólagosan jogosult a jogvita elbírálására.

Ha a felhasználó a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősül, akkor ezen rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha ezen bíróság illetékességi területén van lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy a tevékenység végzésének helye.

Valamennyi igény és kötelezettség teljesítési helye az Österreich Werbung székhelye.

Kizárólagosan Ausztria anyagi joga irányadó, a Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) és a nemzetközi kollíziós jog kizárásával.

10. A részleges érvénytelenség / Egyebek

A felhasználási feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályát; ebben az esetben azok olyan megállapodásokkal helyettesítendők, amelyek érvényesek és az Österreich Werbung eredeti célkitűzéséhez legközelebb állnak.

Amennyiben az írásba foglalás kötelező, ennek a feltételnek eleget tesz a faxon vagy e-mailben történő küldés is.

11. Szerzői jogi nyilatkozat, szerzői jogok a saját tartalmak tekintetében

Valamennyi, az austria.info és az austriatourism.com weboldalakon megjelentetett információ (pl. szövegek, grafikák, videofilmek, zeneművek) az Österreich Werbung védjegyjogi és/vagy szerzői jogi oltalma alatt áll.

Ezért a weboldal egészének, vagy részének letöltése, többszörözése, vagy terjesztése nem engedélyezett.

Erre vonatkozóan az Österreich Werbungot, vagy harmadik személyt kizárólagosan illeti különösen a bármilyen formában történő másolás, terjesztés, bérbe-, haszonkölcsönbe adás, rendelkezésre bocsátás és küldés joga.

Az iparjogvédelmi jogok megsértése jogi eljárások megindítását vonja maga után.

Szerzői jogok idegen tartalmakkal kapcsolatban

Az Österreich Werbung az austria.info és az austriatourism.com weboldalon olyan szolgáltatásokat működtet, amelyekkel kapcsolatban idegen tartalmak (pl. szövegek, grafikák, videofilmek, zeneművek, logók) kerülnek felhasználásra (pl. hirdetési vagy együttműködő partnerek tartalmaiban).

Ezen tartalmakat valamennyi felhasználó megtekintheti.

A multimédia fájlok és szövegek bármilyen egyéb felhasználása a szerző vagy a felhasználás engedélyezésére jogosult személy előzetes, kifejezett hozzájárulását igényli.

A multimédia fájlok és szövegek összes szerzői jogaival a szerző, illetve a felhasználás engedélyezésére jogosult személy rendelkezik.

Amennyiben szerzői jogi jogsértés jut az Österreich Werbung tudomására, az Österreich Werbung a szerzőt, illetve a felhasználás engedélyezésére jogosult személyt értesíti.

Az Österreich Werbung semmilyen felelősséget nem vállal harmadik szermélyek szerzői jogsértésével kapcsolatban.

Az Österreich Werbungot valamennyi partnere mentesíti a felelősség alól (pl. a hirdetési és együttműködő partnerek).

12. Linking és framing

Linkek más weboldalakról az austria.info és austriatourism.com weboldalakra

Az Österreich Werbung engedélyezi a (hiper)linkeket a következő feltételek teljesülése esetén: a hiperlinkek az austria.info és austriatourism.com weboldal tartalmait semmilyen módon nem változtathatják meg, az összes tartalom forrásának felismerhetőségét teljes mértékben biztosítani kell, továbbá az austria.info és austriatourism.com, mint hivatkozott weboldalnak teljes egészében kell bemutatásra kerülnie.

Az austria.info és austriatourism.com weboldal tartalmainak bemutatása keretek (Frames) alkalmazásával nem megengedett.

Tilos az olyan weboldalakról hivatkozás, amelyek tartalma sértő, támadó, a jó erkölcsbe ütközik vagy egyéb módon vitatott vagy jogszabályba ütközik.

Azon weboldal tartalmának, amely az austria.info és austriatourism.com weboldalra tartalmaz hivatkozást, minden érvényes jogi (különösen szerzői jogi, versenyjogi, adatvédelmi és büntetőjogi) rendelkezésnek teljes mértékben meg kell felelnie.

Ezek a weboldalak semmiképpen nem utalhatnak az Österreich Werbunghoz fűződő kapcsolatra hamis, helytelen vagy jogellenes módon.

Kizárólag abban az esetben történhet hivatkozás bármely formában az Österreich Werbunggal való együttműködésre, vagy az Österreich Werbung támogatására, ha az Österreich Werbung ahhoz előzetesen, kifejezetten és írásban hozzájárult.

Az Österreich Werbung vállalati arculat (pl. logók) használatához az Österreich Werbung előzetes hozzájárulása szükséges.

Az Österreich Werbung fenntartja valamennyi jogot a jogellenes hivatkozások esetére.

Linkek az austria.info és az austriatourism.com weboldalról más weboldalakra

Az Österreich Werbung más weboldalakhoz való kapcsolódáskor különös figyelmet fordít arra, hogy az semmilyen módon ne eredményezze az idegen oldal tartalmának megváltozását, illetve arra, hogy a behivatkozott tartalom eredete felismerhető legyen és a belinkelt weboldal teljes egészében bemutatásra kerüljön.

Az idegen tartalom megjelenítésekor új böngészőablak nyílik meg, és framing technika nem kerül alkalmazásra.

Az olyan idegen weboldalak tartalmának jogszerűségéért, amelyeket az Österreich Werbung belinkel, az Österreich Werbung felelősséget nem vállal.

Az Österreich Werbung különösen nem vállal felelősséget a tartalom későbbi módosításával kapcsolatban.

Egy harmadik személy által közvetített vagy működtetett weboldalnak az Österreich Werbung által működtetett weboldalra történő beillesztése nem jelent semmilyen ajánlást vagy garanciát az abban ajánlott vagy tartalmazott szolgáltatások tekintetében, különösen az információkra, az esetlegesen kínált árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan.

Amennyiben az Österreich Werbung linkeken keresztül olyan weboldalakra hivatkozik, amelyeket nem az Österreich Werbung működtet, ez a felhasználó számára csupán olyan kiegészítő szolgáltatásnak minősül, amely lehetővé teszi számára ezen weboldalak elérését.

Ezekben az esetekben azonban az Österreich Werbung semmilyen szavatosságot és/vagy felelősséget nem vállal ezen weboldalak tartalmáért.

Fotókredit

A www.austria.info és a www.austriatourism.com oldalakon Ausztriát mint üdülőhelyet népszerűsítjük.